Một số quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

Trong quá trình bôn ba ở ngoài nước, Hồ Chí Minh đã tìm thấy con đương giải phóng dân tộc. Người quyết định đi theo con đường Cách mạng tháng Mười Nga, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp (1920). Từ đó Người khẳng định mục tiêu của cách mạng Việt Nam là giành độc lập dân tộc, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Muốn thực hiện mục tiêu đó,...

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Trang thông tin điện tử: Nhiều kinh nghiệm được chia sẻ

Khai thác nhân lực tại chỗ nhưng tăng cường tập huấn nghiệp vụ báo chí để họ dù nghiệp dư nhưng làm việc chuyên nghiệp là một trong số những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác biên tập tin, bài và quản lý các trang tin điện tử trong hệ thống Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Phổ biến kiến thức cho nhân dân thông qua hình thức nói chuyện

Thông tin và phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật là một nhiệm vụ chủ yếu, quan trọng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật. Nhiệm vụ này được thực hiện tốt sẽ góp phần khẳng định và nâng cao vai trò, vị trí của Liên hiệp hội

Phát huy vai trò lãnh đạo của Chi bộ Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

Chi bộ Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (Chi bộ Liên hiệp hội) là hạt nhân chính trị lãnh đạo Cơ quan Liên hiệp hội thực hiện nhiệm vụ chính trị, triển khai các chủ trương, chị thị, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ...

Nguyên nhân thất bại của cuộc vận động khởi nghĩa Trung kỳ năm 1916

Đã qua 100 năm nhưng cuộc vận động khởi nghĩa Trung Kỳ cho đến nay vẫn còn nhiều vấn đề cần được nghiên cứu để làm sáng tỏ. Từ tên gọi cuộc khởi nghĩa, tính chất của cuộc khởi nghĩa, tổ chức lãnh đạo cuộc khởi nghĩa, vai trò người lãnh đạo và nhân vật chủ chốt trong đó có vua Duy Tân, lực lượng tham gia trong đó có vai trò quần chúng...

Doanh nhân, những chiến sỹ tiên phong trên mặt trận kinh tế

Cách đây hơn 12 năm, ngày 20/9/2004, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 990/QĐ-TTg về việc lấy ngày 13 tháng 10 hằng năm làm ngày truyền thống của Doanh nhân Việt Nam.

Người trí thức trước vận hội mới

Quá trình quốc tế hóa và hội nhập quốc tế là xu thế khách quan, tất yếu, diễn ra trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trước hết là trên lĩnh vực kinh tế. Quốc tế hóa thúc đẩy nhanh sự phát triển và xã hội hóa các lực lượng sản xuất, đưa lại sự tăng trưởng kinh tế cao. Quốc tế hóa và hội nhập quốc tế tạo sự truyền bá và chuyển...

Phát huy tiềm lực khoa học và công nghệ để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

Các Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế luôn khẳng định khoa học - công nghệ có vai trò chủ đạo để tạo bước đột phá cho phát triển kinh - xã hội, đồng thời xác định mục tiêu “Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm khoa học - công nghệ của cả nước với hệ thống thiết chế và cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trang...

Làm thế nào để công tác giám sát và phản biện xã hội có hiệu quả

Trước hết, phải thống nhất cách hiểu hai khái niệm: Giám sát và phản biện xã hội. Theo tôi, giám sát là việc theo dõi, xem xét, phát hiện, đánh giá và kiến nghị đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế...

Một số vấn đề cần quan tâm trong thực hiện Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng Nhân dân

Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội (viết tắt là ĐBQH) và Hội đồng nhân dân (viết tắt là ĐBHĐND) vẫn dựa trên nguyên tắc cơ bản trong hoạt động bầu cử là: PHỔ THÔNG, BÌNH ĐẲNG, TRỰC TIẾP VÀ BỎ PHIẾU KÍN. Các nguyên tắc này tạo ra cơ chế phù hợp cho người dân có toàn quyền trong việc lựa chọn các đại biểu xứng đáng bầu vào cơ quan quyền...

1  2  3  4  5  6  

Hổ trợ trực tuyến

Liên Kết Website

Lượt truy cập: 3338944
Đang trực tuyến: 38