Thể lệ giải thưởng sáng tạo KH-CN năm 2007

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
 
THỂ LỆ
GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2007
 

Căn cứ Quyết định số 2973/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Giải thưởng Sáng tạo Khoa học - công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2007 (sau đây gọi tắt là Giải thưởng), Ban Chỉ đạo Giải thưởng ban hành thể lệ Giải thưởng gồm những điều khoản sau:

Giải thưởng Sáng tạo Khoa học – Công nghệ là Giải thưởng được xét trao tặng cho các tác giả, nhóm tác giả có những công trình khoa học, công nghệ có giá trị khoa học, kinh tế - xã hội lớn, được thực hiện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa

1. Giải thưởng nhằm khuyến khích nghiên cứu, áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống và nhằm tôn vinh, ghi nhận công lao của các nhà khoa học, công nghệ có đóng góp nổi bật cho khoa học, công nghệ, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

2. Giải thưởng còn nhằm tuyển chọn các công trình khoa học, công nghệ tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học - Công nghệ Việt Nam năm 2007.

Điều 2.Cơ quan tổ chức

1. Giải thưởng do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức và phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công nghiệp, Đại học Huế, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật là cơ quan thường trực Giải thưởng.

2. Ban Chỉ đạo Giải thưởng trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động, Ban Tổ chức Giải thưởng (do Ban Chỉ đạo thành lập) có trách nhiệm giúp Ban Chỉ đạo trong việc triển khai thực hiện Phương án tổ chức Giải thưởng. Ban Chỉ đạo Giải thưởng được phép sử dụng con dấu của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh trong văn bản của mình.

Điều 3. Lĩnh vực của Giải thưởng

Giải thưởng được xét và trao cho các công trình thuộc sáu lĩnh vực sau:

1. Công nghệ thông tin và viễn thông.
2. Cơ khí và tự động hóa.
3. Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống.
4. Công nghệ vật liệu mới.
5. Công nghệ nhằm bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên.
6. Khoa học xã hội và nhân văn.
 
Điều 4. Đối tượng đựơc xét trao giải

Mọi tác giả hoặc đồng tác giả có các công trình khoa học và công nghệ được nghiên cứu, áp dụng trên địa bàn tỉnh phù hợp với các tiêu chuẩn quy định tại điều 5 của bản thể lệ này đều có thể tham gia Giải thưởng.

Điều 5. Tiêu chuẩn đánh giá

Công trình khoa học, công nghệ được đưa vào xem xét trao giải phải thuộc các lĩnh vực như quy định tại điều 4 trên đây và đáp ứng các yêu cầu sau:

1. Công trình có tính sáng tạo, lần đầu tiên được áp dụng trong tỉnh, đạt hiệu quả khoa học, kinh tế - xã hội cao, không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và thời gian qua, chưa được trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học - Công nghệ hoặc giải thưởng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật ở địa phương và toàn quốc.

2. Công trình đã được Hội đồng khoa học cấp tỉnh hoặc cấp tương đương trở lên nghiệm thu đánh giá loại khá trở lên.

3. Ưu tiên xét giải thưởng đối với các công trình khoa học, công nghệ được áp dụng mang lại hiệu quả cao ở vùng sâu, vùng xa, miền núi và hải đảo. Khuyến khích các tác giả và đồng tác giả trẻ tham gia vào các công trình khoa học, công nghệ được áp dụng vào thực tế và đời sống mang lại hiệu quả cao.

Điều 6. Hồ sơ tham dự Giải thưởng
Hồ sơ được trình bày trên khổ giấy A4, bao gồm:
1. Đơn xin tham dự Giải thưởng theo mẫu quy định của Ban Tổ chức.

2. Bản tóm tắt giới thiệu công trình, gồm:
- Tên công trình
- Tác giả, đồng tác giả
- Tóm tắt nội dung công trình
- Tính mới của công trình
- Ý nghĩa khoa học của công trình
- Hiệu quả về kinh tế - xã hội do việc áp dụng công trình mang lại

3. Bản toàn văn công trình.

4. Bản liệt kê đầy đủ các tài liệu tham khảo và mức độ sử dụng, đặc biệt là các phần mềm mã nguồn mở…

5. Bản nhận xét, đánh giá của hội đồng khoa học như quy định ở khoản 2, điều 5 của bản thể lệ này. Nếu là bản sao phải có xác nhận của cơ quan chủ quản hoặc xác nhận của công chứng nhà nước.

6. Danh sách các đồng tác giả và thỏa thuận về phần đóng góp có xác nhận của cơ quan chủ quản nếu công trình có 2 người trở lên.

7. Các tài liệu khác (nếu có) như Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích liên quan đến công trình tham dự, xác nhận, nhận xét, đánh giá của các đơn vị áp dụng công trình về hiệu quả đạt được do việc áp dụng nó mang lại

Điều 7. Nộp, nhận hồ sơ tham dự Giải thưởng

1. Hồ sơ dự Giải thưởng được lập thành 3 bộ như nhau, kèm theo một đĩa CD có toàn bộ hồ sơ dự thi, hồ sơ dự thi được đựng trong phong bì dán kín có thể gửi trực tiếp hoặc gửi bằng hình thức thư bảo đảm qua bưu điện tới Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, số 06 Phan Bội Châu, thành phố Huế (điện thoại 845091).

2. Nộp hồ sơ dự giải chậm nhất là ngày 31 tháng 5 năm 2007.

3. Hồ sơ dự giải sẽ được tiếp nhận, xem xét, lưu trữ như tài liệu mật cho tới ngày công bố kết quả.

4. Hồ sơ dự giải sẽ không trả lại.
 
Điều 8. Đánh giá công trình tham dự Giải thưởng

1. Công trình dự giải được đánh giá cho điểm theo thang điểm do Ban Chỉ đạo quy định.

2. Việc đánh giá được thực hiện theo hai vòng:

a. Vòng một do Hội đồng Chấm thi chuyên ngành thực hiện. Hội đồng Chấm thi chuyên ngành do Ban Chỉ đạo ra quyết định thành lập.

b. Vòng hai do Hội đồng chung khảo, có sự tham gia của các thành viên trong Ban Chỉ đạo, Chủ tịch và Thư ký các Hội đồng Chấm thi chuyên ngành. Kết quả đánh giá của Hội đồng chung khảo được trình UBND tỉnh ra quyết định trao giải thưởng.

Điều 9. Giải thưởng
- Giải Nhất 7.000.000 đồng
- Giải Nhì 5.000.000 đồng
- Giải Ba 3.000.000 đồng
- Giải Khuyến khích 2.000.000 đồng.

Các tác giả đoạt giải được đề nghị các cơ quan tổ chức liên quan tặng bằng khen, giấy khen. Các công trình khoa học, công nghệ đoạt giải còn được tuyển chọn tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2007.

Điều 10. Tài chính
1. Kinh phí dành cho Giải thưởng được dự kiến từ các nguồn:

a. Kinh phí Ngân sách Tỉnh hỗ trợ cho Liên hiệp hội năm 2007.

b. Kinh phí do các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp tài trợ.

c. Quỹ hỗ trợ sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Kinh phí Giải thưởng được chi theo quy định tại Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2007 của UBND tỉnh.

Điều 11. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Các công trình tham dự Giải thưởng được Ban Tổ chức bảo đảm giữ bí mật về nội dung và lưu giữ như tài liệu mật để đảm bảo quyền lợi của người có công trình tham gia và bảo đảm tính mới cho việc yêu cầu đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích.

Điều 12. Tổ chức thực hiện

Sở Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật, Liên đoàn Lao động, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh và các sở, ngành tham gia phối hợp tổ chức Hội thi, gồm: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công nghiệp, Đại học Huế, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế có công văn chỉ đạo ngành mình tích cực tham gia Hội thi và tham gia tuyen truyền, quảng bá cho Giải thưởng.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Bản Thể lệ này đã được Ban Chỉ đạo Giải thưởng xem xét, thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra quyết định ban hành. Trong quá trình thực hiện, nếu có điểm nào chưa hợp lý thì Ban Tổ chức tổng hợp trình Ban Chỉ đạo xem xét, sửa đổi cho phù hợp với thực tế.

 

                                                                  

Huế, ngày 12 tháng 4 năm 2007

CHỦ TỊCH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHKT TT - HUẾ
PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC
BAN CHỈ ĐẠO HỘI THI

 
PGS. TS. Nguyễn Ngọc Minh
(Đã ký)
 
Người cập nhật:
Các bài viết khác:
 

Hổ trợ trực tuyến

Liên Kết Website

Lượt truy cập: 4357975
Đang trực tuyến: 35