The ICM Asia Pacific Regional Conference 2012
07/09/2017

Văn hóa Huế- Hoài niệm và khát vọng

Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực cho sự phát triển. Thực tế chứng minh rằng không có sự tiến bộ của kinh tế nào mà không có sự tham gia của văn hóa và khi kinh tế có sự tăng trưởng thì sẽ ảnh hưởng tới văn hóa theo chiều tích cực hay tiêu cực. Kinh tế không thể xa rời văn hóa và ngược lại văn hóa không thể phi kinh tế, phi sản xuất. Văn hóa không phải là sản phẩm thụ động của kinh tế. Văn hóa không phải là cái đi sau, đi cùng mà là cái đi trước. Vì vậy, chế định các biện pháp kinh tế phải xuất phát từ cách nhìn văn hóa.

Huế là một vùng văn hóa có vị trí đặc biệt trong nền văn hóa dân tộc. Hai di sản văn hóa thế giới trên địa bàn tỉnh đã phần nào nói lên điều đó. Qua hàng bao thể kỷ tồn tại và phát triển đã cấu thành một hệ thống giá trị truyền thống thẩm mỹ và lối sống mang sắc thái riêng với những điểm mạnh và điểm yếu của mãnh đất và con người xứ Huế. Những người quan tâm đến Huế không thể không thú vị khi tìm hiểu thiên nhiên, con người, sản phẩm vật chất và tinh thần xứ Huế. Chè Huế, bún Huế, bánh Huế, nón Huế, áo dài Huế, nhà vườn Huế, tôm chua Huế, hò Huế, ca Huế, nét Huế, tính cách Huế...

Văn hóa Huế vừa là kết tinh sự giao thoa giữa văn hóa Sa Huỳnh và văn hóa Đông Sơn, vừa là kết tinh của sự giao lưu văn hóa 3 miền Trung - Nam - Bắc và văn hóa của nhiều nước trên thế giới. Trải  qua biết bao thăng trầm của lịch sử, văn hóa Huế chính là dòng sữa nuôi dưỡng tinh thần, tạo nên bản lĩnh cho con người Thừa Thiên Huế qua các thế hệ.        

Có nhà nghiên cứu cho rằng, văn hóa Huế là sự quân bình giữa 2 đối cực với địa hình Tây là Trường Sơn, Đông là Nam Hải, có sông Hương lưu thủy, núi Ngự bình phong, với mưa ôn lụy, với hạn bà chằng. Sự quân bình phong thổ đã tạo nên phong cách Huế, lối sống  Huế. Huế là một vùng văn hóa có vị trí đặc biệt trong nền văn hóa dân tộc. Hai di sản văn hóa thế giới trên địa bàn tỉnh đã phần nào nói lên điều đó. Qua hàng bao thể kỷ tồn tại và phát triển đã cấu thành một hệ thống giá trị truyền thống thẩm mỹ và lối sống mang sắc thái riêng với những điểm mạnh và điểm yếu của mãnh đất và con người xứ Huế. Những người quan tâm đến Huế không thể không thú vị khi tìm hiểu thiên nhiên, con người, sản phẩm vật chất và tinh thần xứ Huế. Chè Huế, bún Huế, bánh Huế, nón Huế, áo dài Huế, nhà vườn Huế, tôm chua Huế, hò Huế, ca Huế, nét Huế, tính cách Huế...

Văn hóa Huế vừa là kết tinh sự giao thoa giữa văn hóa Sa Huỳnh và văn hóa Đông Sơn, vừa là kết tinh của sự giao lưu văn hóa 3 miền Trung - Nam - Bắc và văn hóa của nhiều nước trên thế giới. Trải  qua biết bao thăng trầm của lịch sử, văn hóa Huế chính là dòng sữa nuôi dưỡng tinh thần, tạo nên bản lĩnh cho con người Thừa Thiên Huế qua các thế hệ.        

Có nhà nghiên cứu cho rằng, văn hóa Huế là sự quân bình giữa 2 đối cực với địa hình Tây là Trường Sơn, Đông là Nam Hải, có sông Hương lưu thủy, núi Ngự bình phong, với mưa ôn lụy, với hạn bà chằng. Sự quân bình phong thổ đã tạo nên phong cách Huế, lối sống  Huế. Huế là một vùng văn hóa có vị trí đặc biệt trong nền văn hóa dân tộc. Hai di sản văn hóa thế giới trên địa bàn tỉnh đã phần nào nói lên điều đó. Qua hàng bao thể kỷ tồn tại và phát triển đã cấu thành một hệ thống giá trị truyền thống thẩm mỹ và lối sống mang sắc thái riêng với những điểm mạnh và điểm yếu của mãnh đất và con người xứ Huế. Những người quan tâm đến Huế không thể không thú vị khi tìm hiểu thiên nhiên, con người, sản phẩm vật chất và tinh thần xứ Huế. Chè Huế, bún Huế, bánh Huế, nón Huế, áo dài Huế, nhà vườn Huế, tôm chua Huế, hò Huế, ca Huế, nét Huế, tính cách Huế...

Văn hóa Huế vừa là kết tinh sự giao thoa giữa văn hóa Sa Huỳnh và văn hóa Đông Sơn, vừa là kết tinh của sự giao lưu văn hóa 3 miền Trung - Nam - Bắc và văn hóa của nhiều nước trên thế giới. Trải  qua biết bao thăng trầm của lịch sử, văn hóa Huế chính là dòng sữa nuôi dưỡng tinh thần, tạo nên bản lĩnh cho con người Thừa Thiên Huế qua các thế hệ.        

Có nhà nghiên cứu cho rằng, văn hóa Huế là sự quân bình giữa 2 đối cực với địa hình Tây là Trường Sơn, Đông là Nam Hải, có sông Hương lưu thủy, núi Ngự bình phong, với mưa ôn lụy, với hạn bà chằng. Sự quân bình phong thổ đã tạo nên phong cách Huế, lối sống  Huế. Huế là một vùng văn hóa có vị trí đặc biệt trong nền văn hóa dân tộc. Hai di sản văn hóa thế giới trên địa bàn tỉnh đã phần nào nói lên điều đó. Qua hàng bao thể kỷ tồn tại và phát triển đã cấu thành một hệ thống giá trị truyền thống thẩm mỹ và lối sống mang sắc thái riêng với những điểm mạnh và điểm yếu của mãnh đất và con người xứ Huế. Những người quan tâm đến Huế không thể không thú vị khi tìm hiểu thiên nhiên, con người, sản phẩm vật chất và tinh thần xứ Huế. Chè Huế, bún Huế, bánh Huế, nón Huế, áo dài Huế, nhà vườn Huế, tôm chua Huế, hò Huế, ca Huế, nét Huế, tính cách Huế...

Văn hóa Huế vừa là kết tinh sự giao thoa giữa văn hóa Sa Huỳnh và văn hóa Đông Sơn, vừa là kết tinh của sự giao lưu văn hóa 3 miền Trung - Nam - Bắc và văn hóa của nhiều nước trên thế giới. Trải  qua biết bao thăng trầm của lịch sử, văn hóa Huế chính là dòng sữa nuôi dưỡng tinh thần, tạo nên bản lĩnh cho con người Thừa Thiên Huế qua các thế hệ.        

Có nhà nghiên cứu cho rằng, văn hóa Huế là sự quân bình giữa 2 đối cực với địa hình Tây là Trường Sơn, Đông là Nam Hải, có sông Hương lưu thủy, núi Ngự bình phong, với mưa ôn lụy, với hạn bà chằng. Sự quân bình phong thổ đã tạo nên phong cách Huế, lối sống  Huế. Huế là một vùng văn hóa có vị trí đặc biệt trong nền văn hóa dân tộc. Hai di sản văn hóa thế giới trên địa bàn tỉnh đã phần nào nói lên điều đó. Qua hàng bao thể kỷ tồn tại và phát triển đã cấu thành một hệ thống giá trị truyền thống thẩm mỹ và lối sống mang sắc thái riêng với những điểm mạnh và điểm yếu của mãnh đất và con người xứ Huế. Những người quan tâm đến Huế không thể không thú vị khi tìm hiểu thiên nhiên, con người, sản phẩm vật chất và tinh thần xứ Huế. Chè Huế, bún Huế, bánh Huế, nón Huế, áo dài Huế, nhà vườn Huế, tôm chua Huế, hò Huế, ca Huế, nét Huế, tính cách Huế...

Văn hóa Huế vừa là kết tinh sự giao thoa giữa văn hóa Sa Huỳnh và văn hóa Đông Sơn, vừa là kết tinh của sự giao lưu văn hóa 3 miền Trung - Nam - Bắc và văn hóa của nhiều nước trên thế giới. Trải  qua biết bao thăng trầm của lịch sử, văn hóa Huế chính là dòng sữa nuôi dưỡng tinh thần, tạo nên bản lĩnh cho con người Thừa Thiên Huế qua các thế hệ.        

Có nhà nghiên cứu cho rằng, văn hóa Huế là sự quân bình giữa 2 đối cực với địa hình Tây là Trường Sơn, Đông là Nam Hải, có sông Hương lưu thủy, núi Ngự bình phong, với mưa ôn lụy, với hạn bà chằng. Sự quân bình phong thổ đã tạo nên phong cách Huế, lối sống  Huế. Huế là một vùng văn hóa có vị trí đặc biệt trong nền văn hóa dân tộc. Hai di sản văn hóa thế giới trên địa bàn tỉnh đã phần nào nói lên điều đó. Qua hàng bao thể kỷ tồn tại và phát triển đã cấu thành một hệ thống giá trị truyền thống thẩm mỹ và lối sống mang sắc thái riêng với những điểm mạnh và điểm yếu của mãnh đất và con người xứ Huế. Những người quan tâm đến Huế không thể không thú vị khi tìm hiểu thiên nhiên, con người, sản phẩm vật chất và tinh thần xứ Huế. Chè Huế, bún Huế, bánh Huế, nón Huế, áo dài Huế, nhà vườn Huế, tôm chua Huế, hò Huế, ca Huế, nét Huế, tính cách Huế...

Văn hóa Huế vừa là kết tinh sự giao thoa giữa văn hóa Sa Huỳnh và văn hóa Đông Sơn, vừa là kết tinh của sự giao lưu văn hóa 3 miền Trung - Nam - Bắc và văn hóa của nhiều nước trên thế giới. Trải  qua biết bao thăng trầm của lịch sử, văn hóa Huế chính là dòng sữa nuôi dưỡng tinh thần, tạo nên bản lĩnh cho con người Thừa Thiên Huế qua các thế hệ.        

Có nhà nghiên cứu cho rằng, văn hóa Huế là sự quân bình giữa 2 đối cực với địa hình Tây là Trường Sơn, Đông là Nam Hải, có sông Hương lưu thủy, núi Ngự bình phong, với mưa ôn lụy, với hạn bà chằng. Sự quân bình phong thổ đã tạo nên phong cách Huế, lối sống  Huế. Huế là một vùng văn hóa có vị trí đặc biệt trong nền văn hóa dân tộc. Hai di sản văn hóa thế giới trên địa bàn tỉnh đã phần nào nói lên điều đó. Qua hàng bao thể kỷ tồn tại và phát triển đã cấu thành một hệ thống giá trị truyền thống thẩm mỹ và lối sống mang sắc thái riêng với những điểm mạnh và điểm yếu của mãnh đất và con người xứ Huế. Những người quan tâm đến Huế không thể không thú vị khi tìm hiểu thiên nhiên, con người, sản phẩm vật chất và tinh thần xứ Huế. Chè Huế, bún Huế, bánh Huế, nón Huế, áo dài Huế, nhà vườn Huế, tôm chua Huế, hò Huế, ca Huế, nét Huế, tính cách Huế...

Văn hóa Huế vừa là kết tinh sự giao thoa giữa văn hóa Sa Huỳnh và văn hóa Đông Sơn, vừa là kết tinh của sự giao lưu văn hóa 3 miền Trung - Nam - Bắc và văn hóa của nhiều nước trên thế giới. Trải  qua biết bao thăng trầm của lịch sử, văn hóa Huế chính là dòng sữa nuôi dưỡng tinh thần, tạo nên bản lĩnh cho con người Thừa Thiên Huế qua các thế hệ.        

Có nhà nghiên cứu cho rằng, văn hóa Huế là sự quân bình giữa 2 đối cực với địa hình Tây là Trường Sơn, Đông là Nam Hải, có sông Hương lưu thủy, núi Ngự bình phong, với mưa ôn lụy, với hạn bà chằng. Sự quân bình phong thổ đã tạo nên phong cách Huế, lối sống  Huế. Huế là một vùng văn hóa có vị trí đặc biệt trong nền văn hóa dân tộc. Hai di sản văn hóa thế giới trên địa bàn tỉnh đã phần nào nói lên điều đó. Qua hàng bao thể kỷ tồn tại và phát triển đã cấu thành một hệ thống giá trị truyền thống thẩm mỹ và lối sống mang sắc thái riêng với những điểm mạnh và điểm yếu của mãnh đất và con người xứ Huế. Những người quan tâm đến Huế không thể không thú vị khi tìm hiểu thiên nhiên, con người, sản phẩm vật chất và tinh thần xứ Huế. Chè Huế, bún Huế, bánh Huế, nón Huế, áo dài Huế, nhà vườn Huế, tôm chua Huế, hò Huế, ca Huế, nét Huế, tính cách Huế...

Văn hóa Huế vừa là kết tinh sự giao thoa giữa văn hóa Sa Huỳnh và văn hóa Đông Sơn, vừa là kết tinh của sự giao lưu văn hóa 3 miền Trung - Nam - Bắc và văn hóa của nhiều nước trên thế giới. Trải  qua biết bao thăng trầm của lịch sử, văn hóa Huế chính là dòng sữa nuôi dưỡng tinh thần, tạo nên bản lĩnh cho con người Thừa Thiên Huế qua các thế hệ.        

Có nhà nghiên cứu cho rằng, văn hóa Huế là sự quân bình giữa 2 đối cực với địa hình Tây là Trường Sơn, Đông là Nam Hải, có sông Hương lưu thủy, núi Ngự bình phong, với mưa ôn lụy, với hạn bà chằng. Sự quân bình phong thổ đã tạo nên phong cách Huế, lối sống  Huế. Huế là một vùng văn hóa có vị trí đặc biệt trong nền văn hóa dân tộc. Hai di sản văn hóa thế giới trên địa bàn tỉnh đã phần nào nói lên điều đó. Qua hàng bao thể kỷ tồn tại và phát triển đã cấu thành một hệ thống giá trị truyền thống thẩm mỹ và lối sống mang sắc thái riêng với những điểm mạnh và điểm yếu của mãnh đất và con người xứ Huế. Những người quan tâm đến Huế không thể không thú vị khi tìm hiểu thiên nhiên, con người, sản phẩm vật chất và tinh thần xứ Huế. Chè Huế, bún Huế, bánh Huế, nón Huế, áo dài Huế, nhà vườn Huế, tôm chua Huế, hò Huế, ca Huế, nét Huế, tính cách Huế...

Văn hóa Huế vừa là kết tinh sự giao thoa giữa văn hóa Sa Huỳnh và văn hóa Đông Sơn, vừa là kết tinh của sự giao lưu văn hóa 3 miền Trung - Nam - Bắc và văn hóa của nhiều nước trên thế giới. Trải  qua biết bao thăng trầm của lịch sử, văn hóa Huế chính là dòng sữa nuôi dưỡng tinh thần, tạo nên bản lĩnh cho con người Thừa Thiên Huế qua các thế hệ.        

Có nhà nghiên cứu cho rằng, văn hóa Huế là sự quân bình giữa 2 đối cực với địa hình Tây là Trường Sơn, Đông là Nam Hải, có sông Hương lưu thủy, núi Ngự bình phong, với mưa ôn lụy, với hạn bà chằng. Sự quân bình phong thổ đã tạo nên phong cách Huế, lối sống  Huế. Huế là một vùng văn hóa có vị trí đặc biệt trong nền văn hóa dân tộc. Hai di sản văn hóa thế giới trên địa bàn tỉnh đã phần nào nói lên điều đó. Qua hàng bao thể kỷ tồn tại và phát triển đã cấu thành một hệ thống giá trị truyền thống thẩm mỹ và lối sống mang sắc thái riêng với những điểm mạnh và điểm yếu của mãnh đất và con người xứ Huế. Những người quan tâm đến Huế không thể không thú vị khi tìm hiểu thiên nhiên, con người, sản phẩm vật chất và tinh thần xứ Huế. Chè Huế, bún Huế, bánh Huế, nón Huế, áo dài Huế, nhà vườn Huế, tôm chua Huế, hò Huế, ca Huế, nét Huế, tính cách Huế...

Văn hóa Huế vừa là kết tinh sự giao thoa giữa văn hóa Sa Huỳnh và văn hóa Đông Sơn, vừa là kết tinh của sự giao lưu văn hóa 3 miền Trung - Nam - Bắc và văn hóa của nhiều nước trên thế giới. Trải  qua biết bao thăng trầm của lịch sử, văn hóa Huế chính là dòng sữa nuôi dưỡng tinh thần, tạo nên bản lĩnh cho con người Thừa Thiên Huế qua các thế hệ.        

Có nhà nghiên cứu cho rằng, văn hóa Huế là sự quân bình giữa 2 đối cực với địa hình Tây là Trường Sơn, Đông là Nam Hải, có sông Hương lưu thủy, núi Ngự bình phong, với mưa ôn lụy, với hạn bà chằng. Sự quân bình phong thổ đã tạo nên phong cách Huế, lối sống  Huế. Huế là một vùng văn hóa có vị trí đặc biệt trong nền văn hóa dân tộc. Hai di sản văn hóa thế giới trên địa bàn tỉnh đã phần nào nói lên điều đó. Qua hàng bao thể kỷ tồn tại và phát triển đã cấu thành một hệ thống giá trị truyền thống thẩm mỹ và lối sống mang sắc thái riêng với những điểm mạnh và điểm yếu của mãnh đất và con người xứ Huế. Những người quan tâm đến Huế không thể không thú vị khi tìm hiểu thiên nhiên, con người, sản phẩm vật chất và tinh thần xứ Huế. Chè Huế, bún Huế, bánh Huế, nón Huế, áo dài Huế, nhà vườn Huế, tôm chua Huế, hò Huế, ca Huế, nét Huế, tính cách Huế...

Văn hóa Huế vừa là kết tinh sự giao thoa giữa văn hóa Sa Huỳnh và văn hóa Đông Sơn, vừa là kết tinh của sự giao lưu văn hóa 3 miền Trung - Nam - Bắc và văn hóa của nhiều nước trên thế giới. Trải  qua biết bao thăng trầm của lịch sử, văn hóa Huế chính là dòng sữa nuôi dưỡng tinh thần, tạo nên bản lĩnh cho con người Thừa Thiên Huế qua các thế hệ.        

Có nhà nghiên cứu cho rằng, văn hóa Huế là sự quân bình giữa 2 đối cực với địa hình Tây là Trường Sơn, Đông là Nam Hải, có sông Hương lưu thủy, núi Ngự bình phong, với mưa ôn lụy, với hạn bà chằng. Sự quân bình phong thổ đã tạo nên phong cách Huế, lối sống  Huế. Huế là một vùng văn hóa có vị trí đặc biệt trong nền văn hóa dân tộc. Hai di sản văn hóa thế giới trên địa bàn tỉnh đã phần nào nói lên điều đó. Qua hàng bao thể kỷ tồn tại và phát triển đã cấu thành một hệ thống giá trị truyền thống thẩm mỹ và lối sống mang sắc thái riêng với những điểm mạnh và điểm yếu của mãnh đất và con người xứ Huế. Những người quan tâm đến Huế không thể không thú vị khi tìm hiểu thiên nhiên, con người, sản phẩm vật chất và tinh thần xứ Huế. Chè Huế, bún Huế, bánh Huế, nón Huế, áo dài Huế, nhà vườn Huế, tôm chua Huế, hò Huế, ca Huế, nét Huế, tính cách Huế...

Văn hóa Huế vừa là kết tinh sự giao thoa giữa văn hóa Sa Huỳnh và văn hóa Đông Sơn, vừa là kết tinh của sự giao lưu văn hóa 3 miền Trung - Nam - Bắc và văn hóa của nhiều nước trên thế giới. Trải  qua biết bao thăng trầm của lịch sử, văn hóa Huế chính là dòng sữa nuôi dưỡng tinh thần, tạo nên bản lĩnh cho con người Thừa Thiên Huế qua các thế hệ.        

Có nhà nghiên cứu cho rằng, văn hóa Huế là sự quân bình giữa 2 đối cực với địa hình Tây là Trường Sơn, Đông là Nam Hải, có sông Hương lưu thủy, núi Ngự bình phong, với mưa ôn lụy, với hạn bà chằng. Sự quân bình phong thổ đã tạo nên phong cách Huế, lối sống  Huế. Huế là một vùng văn hóa có vị trí đặc biệt trong nền văn hóa dân tộc. Hai di sản văn hóa thế giới trên địa bàn tỉnh đã phần nào nói lên điều đó. Qua hàng bao thể kỷ tồn tại và phát triển đã cấu thành một hệ thống giá trị truyền thống thẩm mỹ và lối sống mang sắc thái riêng với những điểm mạnh và điểm yếu của mãnh đất và con người xứ Huế. Những người quan tâm đến Huế không thể không thú vị khi tìm hiểu thiên nhiên, con người, sản phẩm vật chất và tinh thần xứ Huế. Chè Huế, bún Huế, bánh Huế, nón Huế, áo dài Huế, nhà vườn Huế, tôm chua Huế, hò Huế, ca Huế, nét Huế, tính cách Huế...

Văn hóa Huế vừa là kết tinh sự giao thoa giữa văn hóa Sa Huỳnh và văn hóa Đông Sơn, vừa là kết tinh của sự giao lưu văn hóa 3 miền Trung - Nam - Bắc và văn hóa của nhiều nước trên thế giới. Trải  qua biết bao thăng trầm của lịch sử, văn hóa Huế chính là dòng sữa nuôi dưỡng tinh thần, tạo nên bản lĩnh cho con người Thừa Thiên Huế qua các thế hệ.        

Có nhà nghiên cứu cho rằng, văn hóa Huế là sự quân bình giữa 2 đối cực với địa hình Tây là Trường Sơn, Đông là Nam Hải, có sông Hương lưu thủy, núi Ngự bình phong, với mưa ôn lụy, với hạn bà chằng. Sự quân bình phong thổ đã tạo nên phong cách Huế, lối sống  Huế. Huế là một vùng văn hóa có vị trí đặc biệt trong nền văn hóa dân tộc. Hai di sản văn hóa thế giới trên địa bàn tỉnh đã phần nào nói lên điều đó. Qua hàng bao thể kỷ tồn tại và phát triển đã cấu thành một hệ thống giá trị truyền thống thẩm mỹ và lối sống mang sắc thái riêng với những điểm mạnh và điểm yếu của mãnh đất và con người xứ Huế. Những người quan tâm đến Huế không thể không thú vị khi tìm hiểu thiên nhiên, con người, sản phẩm vật chất và tinh thần xứ Huế. Chè Huế, bún Huế, bánh Huế, nón Huế, áo dài Huế, nhà vườn Huế, tôm chua Huế, hò Huế, ca Huế, nét Huế, tính cách Huế...

Văn hóa Huế vừa là kết tinh sự giao thoa giữa văn hóa Sa Huỳnh và văn hóa Đông Sơn, vừa là kết tinh của sự giao lưu văn hóa 3 miền Trung - Nam - Bắc và văn hóa của nhiều nước trên thế giới. Trải  qua biết bao thăng trầm của lịch sử, văn hóa Huế chính là dòng sữa nuôi dưỡng tinh thần, tạo nên bản lĩnh cho con người Thừa Thiên Huế qua các thế hệ.        

Có nhà nghiên cứu cho rằng, văn hóa Huế là sự quân bình giữa 2 đối cực với địa hình Tây là Trường Sơn, Đông là Nam Hải, có sông Hương lưu thủy, núi Ngự bình phong, với mưa ôn lụy, với hạn bà chằng. Sự quân bình phong thổ đã tạo nên phong cách Huế, lối sống  Huế.  

Huế thâm trầm và thiết tha, Huế khoan dung và độ lượng.

Huế ngọt ngào nhưng không ít đắng cay. Huế với giọng hò có khi vút cao và có khi rơi xuống bậc cung trầm buồn não nuột lê thê. 

Huế trầm mặc, hoài niệm. Con người Huế thiên về cuộc sống tinh thần, thích sống đẹp, trọng nề nếp gia phong và dù nghèo khó vẫn thong dong, nhàn nhã.

Tôi rất thích thú khi đọc hai câu thơ trong bài “Tạm biệt Huế” của nhà thơ Thu Bồn: “Con sông dùng dằng con sông không chảy, sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu”. Vâng, tôi nghĩ rằng đó chính là một trong những nét Huế.

Những nét văn hóa đó đã giúp Huế có sức đề kháng mạnh mẽ để đứng vững trước cơn lốc của những tác động mặt trái của của cơ chế thị trường như nạn buôn người, tội phạm có tổ chức, tệ nạn ma túy đang hoành hành như một cơn đại dịch ở nhiều nơi. Đặc biệt là nạn tiền tệ hóa các mối quan hệ…

Tuy nhiên, chính sự trầm mặc, hoài niệm, sự sâu sắc tinh tế trong lối ứng xử, lối sống, sự thong dong, nhàn nhã... tâm lí an phận, dễ bằng lòng với cuộc sống thực tại của con người xứ Huế đang trở thành sức ỳ trên con đường hội nhập và phát triển. Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường rất có lí khi cho rằng điểm mạnh của tính cách Huế cũng chính là điểm yếu của tính cách Huế.

Huế đã có lối sống đẹp nhưng Huế cũng cần có mức sống không ngừng được nâng cao, bắt nhịp với hơi thở của thời đại. Muốn vậy, phải vun đắp khát vọng làm giàu cho con người xứ Huế. Khát vọng là sự khởi đầu, là sự từ chối cuộc sống quân bình, nhàn nhã để năng động, táo bạo vươn lên bứt phá. Không có khát vọng thì sẽ không có sự khởi đầu cần thiết đó và Huế sẽ mãi mãi trầm tư, hoài niệm.

Hơn bốn mươi năm sau chiến tranh, cả đất nước đang từng ngày thay da đổi thịt. Cuộc sống vẫn không ngừng đơm hoa kết trái. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, vẫn  còn đó những nguy cơ. Không thể để cho đất nước tụt hậu xa hơn về kinh tế. Dân có giàu thì nước mới mạnh. Người dân Huế phải được vun đắp khát vọng làm giàu. Khát vọng ấy phải được nuôi dưỡng từ trong môi trường của gia đình, nhà trường và cộng đồng xứ Huế.     

Văn hoá Huế với sự tiếp thu tinh hoa của nhân loại, tinh tuý của văn hoá các dân tộc, các vùng miền, với sự bổ sung cần thiết, phải thật sự  trở thành nền tảng, yếu tố nội sinh cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Huế. Đó chính là sự phát triển bền vững nhất.

Để làm được điều đó, trước hết phải làm cho mọi người, thừa nhận vị trí của văn hóa trong phát triển, làm cho kinh tế có thể bắt rễ trong văn hóa, phát triển khoa học kỹ thuật và công nghệ như một thành phần của phát triển văn hóa. Có chính sách tôn vinh những tập thể và cá nhân xuất sắc, kinh doanh có hiệu quả cao, tạo điều kiện môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế.     

Nghiên cứu, khẳng định và làm phong phú nét đặc sắc của văn hóa Huế trong hội nhập và phát triển, cổ vũ mọi khả năng sáng kiến cá nhân và tập thể trong các lĩnh vực: bảo vệ và bảo tồn các di sản, giữ gìn, đổi mới và sáng tạo các giá trị văn hóa Huế. Phát huy mạnh mẽ văn hóa Huế trong chiến lược phát triển, kết hợp chặt chẽ giữa phục hưng văn hóa với phát triển du lịch. Bằng mọi cách đưa các giá trị văn hóa dân tộc và thế giới nói chung, văn hóa Huế nói riêng đến với nhân dân. Nâng cấp, hiện đại hóa các phương tiện thông tin đại chúng, tăng cường phát hành sách báo, phát triển hệ thống thư viện, nối mạng Internet đến tận cơ sở. Chú trọng giáo dục văn hóa Huế trong các nhà trường. Đẩy mạnh phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa, trong đó hạt nhân là xây dựng gia đình văn hóa với những đặc trưng của văn hóa gia đình xứ Huế.

Mở rộng sự tham gia vào đời sống văn hóa, huy động lực lượng, cổ vũ quyền tự do sáng tạo của cá nhân và cộng đồng gắn với trách nhiệm của công dân. Quan tâm xây dựng các thiết chế văn hóa ở cấp huyện và đặc biệt là ở cơ sở. Đầu tư có trọng điểm cho các hoạt động, các công trình văn hóa phục vụ đại chúng hoặc những tác phẩm, những công trình đặc trưng văn hóa Huế có giá trị cao nhưng ít có khả năng mang lại doanh thu. Nâng cấp các giải thưởng, các cuộc thi sáng tạo, các sáng kiến có giá trị đóng góp cho văn hóa Huế. 

Đẩy mạnh giao lưu, hợp tác giữa các vùng miền và hợp tác quốc tế, khuyến khích thông tin giữa các vùng văn hóa, tăng cường tình đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế qua việc thường xuyên tổ chức các lễ hội, đặc biệt quan tâm đổi mới để nâng tầm vóc và tính hiệu quả của Festival Huế.                  

Trong chiến lược xây dựng và phát triển phải coi trọng nhân tố con người, với tư cách là trái tim của văn hóa. Phát triển kinh tế Thừa Thiên Huế phải tính đến con người xứ Huế với những di sản, khát vọng trong tổng thể các giá trị vật chất và tinh thần của mình. Con người Huế phải được hiện đại hóa tư duy với những thông tin, những tiến bộ kỹ thuật công nghệ được cập nhật, có kỹ năng lao động, có khả năng luôn tự đổi mới suy nghĩ, không bảo thủ, trì trệ với một khát vọng vươn lên. Con người đó phải được hình thành trong môi trường văn hóa Huế với việc đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập từ cơ sở, học thường xuyên, học suốt đời, tiếp tục đầu tư mạnh mẽ hơn cho giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ, xây dựng gia đình văn hóa, gia đình hiếu học mang đặc trưng của văn hóa Huế để xứng đáng với một vùng đất có truyền thống hiếu học lâu đời, một vùng đất có Thành phố Đại học.

Chúng ta tin tưởng rằng Thừa Thiên Huế sẽ bức phá vươn lên mạnh mẽ trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong xu thế hội nhập toàn cầu. Văn hóa Huế sẽ trở thành nền tảng tinh thần vững chắc là yếu tố nội sinh để quê hương Thừa Thiên Huế mãi mãi là mùa xuân đầy hoa thơm trái ngọt.

                                                                                                                                                                       T.G

[ In trang ]    [ Đóng lại ]