Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh triển khai các văn bản mới của Trung ương (24/02/2017)

Sáng 24/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để quán triệt các văn bản mới của Trung ương và triển khai công tác lấy phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự, chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã được nghe quán triệt Quy định 55 - QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Kết luận 10 - KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị 10 - CT/TW, ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Kết luận 11 - KL/TW, ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 08 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Hướng dẫn 02 - HD/BĐNTW, ngày 16/1/2017 của Ban Đối ngoại Trung ương quán triệt và triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư về sơ kết 5 năm và tiếp tục thực hiện Chỉ thị 04 - CT/TW, ngày 6/7/2011 của Ban Bí thư khóa XII “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết 08 - NQ/TW, ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu nhấn mạnh, đây là những văn bản cực kỳ quan trọng trước mắt cũng như lâu dài đối với sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước nói chung và của tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng. Từ kết quả nghiên cứu, quán triệt các văn bản mới của Trung ương đề nghị các đồng chí, nhất là các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành sau hội nghị; chú trọng tuyên truyền, phổ biến đến tận cán bộ, đảng viên và nhân dân; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai tại cơ sở; quan tâm chỉ đạo các ban, ngành, địa phương, các cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, cụ thể hóa, bổ sung, tham mưu cấp ủy, chính quyền trong quá trình tổ chức thực hiện.

Sau khi nghe triển khai các văn bản mới của Trung ương, Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo thuathienhue.gov.vn

Người cập nhật: Đinh Văn Chung
Các bài viết khác:
 

Hổ trợ trực tuyến

Liên Kết Website

Lượt truy cập: 3658055
Đang trực tuyến: 54