CHƯÆ NG TRÌNH PHỐI HỢP HÀNH ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC

VÀ KỸ THUẬT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

 

Số 01/CT-LHH-STNMT

Huế, ngày 22 tháng 10 năm 2008

 

CHƯÆ NG TRÌNH PHỐI HỢP HÀNH ĐỘNG

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 

Căn cứ Chương trình phối hợp hành động số 01/2004/NQLT-LHH-BTNMT ngày 03/12/2004 giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phối hợp hành động bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững;

Để đáp ứng các yêu cầu cấp bách về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, góp phần bảo vệ môi trường cả nước trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế thống nhất ban hành chương trình phối hợp hành động bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tập hợp và phát huy tối đa tiềm lực trí tuệ của đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ thuộc mọi thành phần kinh tế phục vụ cho công tác bảo vệ môi trường.

2. Tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; tuyên truyền phổ biến thông tin, nghiên cứu khoa học và công nghệ của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

3. Góp phần củng cố và nâng cao năng lực của các tổ chức khoa học và công nghệ ngoài nhà nước, phát huy chức năng tập hợp lực lượng trí thức của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP

1. Giám sát việc thực hiện các chính sách và quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; đề xuất các biện pháp xử lý vi phạm.

2. Tổ chức các hoạt động đánh giá tác động môi trường; thẩm định, phản biện các báo cáo đánh giá tác động môi trường; tham gia giám sát, kiểm tra việc thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường nêu trong các báo cáo đánh giá tác động môi trường.

3. Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên.

4. Nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học - công nghệ trong phòng ngừa ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường, xử lý và tái chế chất thải, cải thiện môi trường và các hệ sinh thái.

5. Nghiên cứu xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch môi trường và phát triển bền vững cho các vùng kinh tế, các địa phương và các khu đô thị lớn.

6. Giáo dục, đào tạo, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên cho cộng đồng; lồng ghép vấn đề môi trường trong các hoạt động kinh tế - xã hội ở cộng đồng.

7. Tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường.

8. Tổ chức và trao giải thưởng môi trường hàng năm để khuyến khích các hoạt động sáng tạo trong công tác bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

9. Tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược Bảo vệ Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và  Môi trường

a) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Sở phối hợp với các tổ chức thành viên của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh thực hiện tốt nội dung Chương trình phối hợp hành động.

b) Hướng dẫn xây dựng các nội dung bảo vệ môi trường của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh theo kế hoạch hàng năm, phối hợp với Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh chỉ đạo thực hiện các hoạt động trong chương trình phối hợp bảo đảm đúng tiến độ thời gian, đạt hiệu quả.

c) Hỗ trợ kỹ thuật và các nguồn lực khác cho Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh nhằm bảo đảm yêu cầu và nhiệm vụ bảo vệ môi trường.

d) Phối hợp với các cơ quan chức năng phân bổ kinh phí hàng năm từ ngân sách sự nghiệp bảo vệ môi trường tỉnh để hỗ trợ các hoạt động bảo vệ môi trường của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh.

2. Trách nhiệm của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh

a) Chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt Chương trình phối hợp hành động đến các hội thành viên và các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh; huy động sự tham gia tích cực, đông đảo của trí thức khoa học và công nghệ thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp hành động này.

b) Vận động các nguồn vốn hỗ trợ các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh thực hiện các công trình nghiên cứu bảo vệ môi trường và cải thiện môi trường.

c) Phối hợp với sở Tài nguyên và Môi trường điều tra, khảo sát hiện trạng môi trường và các tác động tới môi trường phục vụ cho việc xây dựng cơ chế, chính sách về bảo vệ môi trường, xây dựng quy hoạch, kế hoạch bảo vệ môi trường và xử lý các vi phạm về bảo vệ môi trường.

d) Đề xuất mô hình bảo vệ môi trường, công nghệ xử lý môi trường, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học; thực hiện chức năng phản biện, giám định xã hội về các vấn đề về môi trường.

đ) Tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục bảo vệ môi trường; tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng, kỹ thuật và công nghệ bảo vệ môi trường cho các hội thành viên và các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh và cộng đồng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chế độ làm việc

a) Duy trì thường xuyên quan hệ trao đổi thông tin và định kỳ mỗi quý, 6 tháng tổ chức làm việc liên tịch giữa lãnh đạo hai bên để giải quyết kịp thời những tồn tại, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Chương trình.

b) Hàng năm, Sở Tài nguyên và  Môi trường và Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình và xây dựng kế hoạch thực hiện trong năm tiếp theo.

2. Tổ chức thực hiện

Chương tình phối hợp có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Sở Tài nguyên và  Môi trường và Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Chương trình này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn và vướng mắc hai bên kịp thời xem xét, giải quyết./.

 

LIÊN HIỆP CÁC HỘI

KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Minh

(Đã ký)

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Đấu

(Đã ký)

 

 

 

Người cập nhật:
Các bài viết khác:
 

Tin nhanh

 • LỊCH CHẤM THI

  GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LẦN THỨ IX, NĂM 2018

   

  Ban tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức chấm các đề tai tham dự Giải thưởng lần thứ IX, năm 2018:

  Địa điểm: Khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y Dược Huế

  Thời gian: 

  - Vào lúc 7 giờ 30 ngày 20 tháng 10 năm 2018 chấm các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông; Y Dược; Sinh học phục vụ sản xuất, đời sống; Khoa học, xã hội và nhân văn

  - Vào lúc 13 giờ 30 ngày 20 tháng 10 năm 2018 chấm các lĩnh vực: Cơ khí và Tự động hóa; Công nghệ vật liệu; Công nghệ nhằm BVMT và sử dụng hợp lý tài nguyên + Công nghệ tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới.

 • Chào mừng kỷ niệm 25 năm xây dựng và phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (17/9/1993 – 17/9/2018)

  Gặp mặt kỷ niệm được tổ chức lúc 14:00 ngày 17/9/2018 tại khách sạn Hương Giang số 51 Lê Lợi, thành phố Huế.

 • Ban tổ chức trân trọng mời các tổ chức và cá nhân có các công trình khoa học và công nghệ được nghiên cứu, áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ lần thứ IX, năm 2018.

  Lĩnh vực dự thi

  Giải thưởng được xét và trao cho các công trình thuộc các lĩnh vực sau:

  1. Công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông.

  2. Cơ khí và tự động hóa.

  3. Sinh - y học phục vụ sản xuất và đời sống.

  4. Công nghệ vật liệu.

  5. Công nghệ nhằm bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên.

  6. Công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới.

  7. Khoa học xã hội và nhân văn.

  Giải thưởng

  - Giải Nhất                 :          10.000.000 đồng

  - Giải Nhì                   :           7.000.000 đồng

  - Giải Ba                    :           5.000.000 đồng

  - Giải Khuyến khích   :           3.000.000 đồng.

  Thời gian nhận hồ sơ: Bắt đầu từ khi công bố Thể lệ Giải thưởng đến 17 giờ 00, ngày 01 tháng 10 năm 2018.

  Nơi nhận hồ sơ: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế - Số 06 Phan Bội Châu, thành phố Huế.

  Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ qua số ĐT: 054.3898871 - ĐTDĐ: 0935.564.566 - Email: doanquan2308@yahoo.com hoặc xem tại chuyên mục Hoạt động sáng tạo của website này.

   

Hổ trợ trực tuyến

Liên Kết Website

Lượt truy cập: 3946849
Đang trực tuyến: 58