40 công trình lọt vào chung khảo Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam 2014 (30/12/2014)

Sau khi phát động Giải thưởng (23/3/2014), Ban Tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2014 đã nhận được 92 công trình, trong đó : Lĩnh vực Cơ khí tự động hoá 25 công trình; Lĩnh vực Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống 27 công trình; Lĩnh vực Công nghệ thông tin , điện tử, viễn thông 11 công trình; Lĩnh vực Công nghệ mới nhằm bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên 11 công trình; Lĩnh vực Công nghệ Vật liệu 12 công trình; Lĩnh vực Công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới 06 công trình.

Thực hiện Quyết định số 768/QĐ-LHHVN ngày 21/11/2014 về việc thành lập Hội đồng giám khảo và Quyết định số 777/QĐ-LHHVN ngày 27/11/2014 về việc ban hành Qui định về việc đánh giá các công trình tham dự Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2014 , ngày 2/12/2014, Ban Tổ chức Giải thưởng và Hội đồng giám khảo của 6 lĩnh vực đã họp để đưa các công trình vào chấm.

Theo kết quả đánh giá của Hội đồng giám khảo, Ban thư ký đó tổng hợp được 40 công trình để đưa vào xét giải (danh sách ở đây)

Lễ Tổng kết 20 năm Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam và trao Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2014 – Phát động Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2015 tại Nhà hát lớn thành phố Hà Nội vào ngày 12/5/2015.

Theo VIFOTEC

Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: