Thua Thien Hue Union of Science and Technology Associations

Thua Thien Hue Union of Science and Technology Associations (abbreviated as HUSTA) is a voluntary social and political organizations on sciences and technology in Thua Thien Hue Province. HUSTA was established under Decision No. 951QD/UBND on September 17, 1993 of the People’s Committee of Thua Thien Hue province, began operations in 1995.

1. Name of Organisation (and acronym): Thua Thien Hue Union of Science and Technology Associations (HUSTA)

2. Address: Number 06 Phan Boi Chau street, Hue City, Thua Thien Hue province

3. Telephone: 0234-3845091 Fax: 0234-3834369

4. Email: hhhue@husta.org

Based in Hue City, HUSTA’s activities are not for profit with legal status, seal, and financial assets. HUSTA has 40 association members and 8 organizations on science and technology directly under with many scientists and professional technicians.

Based in Hue City, HUSTA’s activities are not for profit with legal status, seal, and financial assets. HUSTA has 40 association members and 8 organizations on science and technology directly under with many scientists and professional technicians.

In recent years, HUSTA has successfully implemented a variety of activities, proposals, science technological projects, community development funded by the government’s budget and foreign organizations. From 2005 to 2007, we have implemented the project “Capacity building for Union” sponsored by the Interchurch Organization for Development Cooperation (ICCO), the Netherlands. In 2007 we have done a small project “Improving livelihoods for resettlement areas” sponsored by Vietnam Rivers Network. From 2008 to 2009, implemented the projects “Together farmers get rich online” and “Eliminating Mimosa pigra”, funded by Vietnam Union of Science and Technology Associations (VUSTA). Each year, HUSTA issues 6 newsletter of Science and several times of propaganda on popular knowledge of Engineering Science, Health care, Environment, and Climate Change for community. The subjects, projects of HUSTA destine to improve livelihoods, quality of life for people especially the poor and other disadvantaged groups, contributing to reduce poverty and sustainable development.


HUSTA INFO

 • 06 Phan Boi Chau, Hue city
 • 0234 3845091
 • 0234 3898871
 • banthongtinlhhhue@gmail.com • Là tổ chức CT-XH tự nguyện của trí thức KH&CN; đang hoạt động trên địa bàn tỉnh TT Huế.
 • Mục đích: là tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức KH&CN; đang hoạt động trong các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh TT Huế, điều hòa và phối hợp hoạt động nhằm phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

Functions & Duties

Functions & Duties


 • Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội thành viên, của trí thức Khoa học và Công nghệ.
 • Tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, trí thức khoa học và công nghệ người Thừa Thiên Huế ở trong nước và nước ngoài; điều hòa, phối hợp hoạt động của các hội thành viên, các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên và đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ phát huy tiềm năng trí tuệ của mình để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương.
 • Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ, góp phần nâng cao dân trí, phát triển cộng đồng.
 • Tổ chức các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống.
 • Thực hiện công tác vận động trí thức khoa học và công nghệ nhằm: Phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm công dân, tinh thần hợp tác, tính cộng đồng, tính trung thực và đạo đức nghề nghiệp. Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đường lối, chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước, vận động trí thức khoa học và công nghệ người Việt Nam ở nước ngoài tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương; Tạo điều kiện nâng cao trình độ nghề nghiệp, góp phần cải thiện đời sống tinh thần, vật chất của những người làm công tác khoa học và công nghệ.
 • Điều phối, hướng dẫn, giúp đỡ các tổ chức thành viên hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế.

Trần Hữu Dàng

Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ

Chủ tịch Hội


Bùi Thắng

Tiến sĩ

PCT thường trực Hội


Hồ Đức Hưng

Tiến sĩ

Tổng Thư ký – Chánh VP