Ký kết quy chế phối hợp giữa Mặt trận với 5 đoàn thể chính trị – xã hội và Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam năm 2015 (26/01/2015)

Ngày 23-1, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã chứng kiến Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam với các tổ chức chính trị – xã hội và Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam năm 2015.

Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam chứng kiến Lễ ký kết 
 
Quy chế phối hợp nhấn mạnh đến các nhiệm vụ như triển khai các hoạt động tuyên truyền, tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân; Triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua; Triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, Nhà nước; Phối hợp trong công tác đối ngoại nhân dân; Phối hợp trong công tác tổ chức, cán bộ. Trong đó, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ chủ trì và phân công các nhiệm vụ cụ thể. Trên tinh thần đó, các đoàn thể chính trị – xã hội, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam sẽ chủ động triển khai thực hiện các nội dung phối hợp trong hệ thống tổ chức ở địa phương, đơn vị. Từ đó đề xuất các nội dung, giải pháp phối hợp trong giai đoạn tiếp theo. 
 
Cụ thể, trong năm 2015, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp với MTTQ Việt Nam và các cơ quan hữu quan thực hiện Chương trình tổng rà soát việc thực hiện chính sách với người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 – 2015.
 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chủ trì phối hợp với MTTQ Việt Nam giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội trong các loại hình doanh nghiệp.
 
Hội Nông dân Việt Nam chủ trì phối hợp với MTTQ Việt Nam giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp giai đoạn 2014 – 2020.
 
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với MTTQ Việt Nam triển khai Đề án về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
 
Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với MTTQ Việt Nam giám sát việc thực hiện Luật Khoa học và Công nghệ, Nghị quyết TƯ 6 (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ. Phối hợp với MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội tổ chức tập huấn về công tác giám sát và phản biện xã hội.
 
Theo daidoanket.vn/
Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: