Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ đạo Tổng kết Chỉ thị 45 và chuẩn bị Đại hội Liên hiệp hội Việt Nam (09/11/2009)

 

 

 

 

 

Ngày 24 tháng 10 năm 2009, ti văn bn s 278-TB/TW Ban Bí thư  Trung ương Đng Ban Bí thư thông báo ý kiến Ban Bí thư  v vic tng kết Ch th 45-CT/TW ngày 11/11/1998 ca B Chính tr (khoá VIII) và công tác chun b đi hi VI ca Liên hip các hi Khoa hc và K thut Vit Nam.

 

 

 

 

 

 

Ban Bí thư nhn mnh rng Ch th 45-CT/TW ngày 11/11/1998 ca B Chính tr (khoá VIII) và Thông báo s 145-TB/TW ngày 9/7/2004 ca Ban bí thư (khoá IX) là nhng văn bn quan trng, th hin ch trương và tư tưởng ch đo ca Đng và Nhà nước đi vi vic xây dng, cng c và đy mnh hot đng ca Liên hip các hi Khoa hc và K thut Vit Nam trong thi kỳ công nghip hoá, hin đi hoá đt nước vi tư cách là mt t chc chính tr – xã hi. Ghi nhn nhng thành tu và đóng góp to ln ca Liên hip các hi Khoa hc và K thut Vit Nam v phát trin t chc, ph biến kiến thc khoa hc và công ngh, xã hi hoá kết qu nghiên cu khoa hc, phát trin công ngh, bo v môi trường, tư vn và phn bin xã hi ¦, Ban Bí thư cũng đã ch  ra rng vic quán trit, trin khai ni dung Ch th 45-CT/TW ca mt s cp y đng và b, ngành, đa phương chưa được quan tâm đy đ, đúng mc. Ban Bí thư ch đo Liên hip hi: Tiếp tc xây dng, cng c Liên hip các hi Khoa hc và K thut Vit Nam t trung ương đến đa phương thành mt t chc chính tr – xã hi vng mnh ca đi ngũ trí thc khoa hc và công ngh Vit Nam, đng thi giao cho Ban Tuyên giáo Trung ương ch trì, phi hp vi Đng đoàn Liên hip hi hoàn chnh báo cáo tng kết 10 năm trin khai thc hin Ch th 45-CT/TW ca B Chính tr  và d tho Ngh quyết hoc Kết lun ca B Chính tr v xây dng, cng c và đy mnh hot đng ca Liên hip hi đ  trình B Chính tr vào kỳ hp ti. 

 

Ni dung th hai trong thông báo ca Ban Bí thư là v công tác chun b Đi hi VI ca Liên hip hi. Ban Bí thư v cơ bn đng ý vi s chun b ca Đoàn Ch tch Liên hip hi v báo cáo ca Liên hip hi khoá V trình Đi hi VI và d tho điu l sa đi nhưng yêu cu Liên hip hi tiếp tc chnh sa các văn kin cho phù hợớihn vi tình hình mi. V  chun b nhân s ca Đi hi, Ban Bí thư hết sc lưu ý v vic tr hoá đi ngũ lãnh đo Liên hip hi khoá VI, sao cho Đoàn Ch tch có đ 3 đ tui và khi tham gia Đoàn Ch tch không quá 70 tui.        

 

PV

Người cập nhật:  

Các bài viết khác: