Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế khóa IV, nhiệm kỳ 2013-2018

 

BAN CHẤP HÀNH LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ, KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2013-2018

 

 

 

 

 

 

Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: