New Page 1

Số 6 – Quý II – 2005


Văn hoá – Xã hội

Một số Chỉ tiêu chủ yếu về việc phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế

– Huy động học sinh vào nhà trẻ đạt 12% vào năm 2005 và 18% vào năm 2010.
– Học sinh đi học mẫu giáo đạt 62% vào năm 2005 và 67% vào năm 2010. Trong đó huy động học sinh mẫu giáo 5 tuổi 95% năm 2005 và 98% vào năm 2010.
– Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi đến năm 2005: Tiểu học 98%, THCS 90%, THPT 60% và năm 2010: Tiểu học 99%, THCS 96%, THPT 67%.
– Năm 2003 hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; năm 2005 hoàn thành phổ cập THCS; năm 2010 phổ cập THPT ở thành phố Huế, các huyện đồng bằng và năm 2015 phổ cập THPT trên địa bàn toàn tỉnh.
– Tỷ lệ trẻ em khuyết tật được đến trường để giáo dục hoà nhập đạt 50% vào năm 2005 và 70% vào năm 2010.
– Trang bị cơ sở vật chất và thiết bị dạy học hiện đại để đổi mới nội dung chương trình, sách giáo khoa; đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Ưu tiên thích đáng cho giáo dục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng khó khăn để xoá dần khoảng cách giữa các vùng miền.
– Năm 2005 có 100% trường tiểu học học 2 buổi/ngày, với 50% số trường đạt chuẩn quốc gia. Năm 2007 tất cả các trường THPT đều đạt chuẩn quốc gia.
– Hình thành và phát triển trung tâm học tập cộng đồng ở tất cả các xã, phường; mở rộng các hình thức giáo dục để tạo điều kiện và cơ hội cho toàn dân học tập, học tập suốt đời.
Trích Nghị quyết 11-NQ/TU ngày 10/12/2002 của Tỉnh ủy về Chương trình hành động thực hiện Kết luận của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 (khoá IX).

Các bài khác

Hội vật làng Sình – Nét đẹp văn hoá làng quê

Giọt trước… giọt sau

Yêu ghét ở đời

Vì sao đàn bà sống lâu hơn đàn ông?

 


New Page 1

Chọn chuyên đề

Chọn bản tin: