New Page 1

Số 7 – Quý III – 2005


KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, TRIỂN KHAI

Một đề tài khoa học có ý nghĩa thực tiễn cao

Ngày 4/7/2005, đề tài "Điều tra, đánh giá tiềm năng đất đai vùng cát nội đồng tỉnh Thừa Thiên Huế phục vụ phát triển nông – lâm – ngư nghiệp" do Phân viện Địa lý tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Viện KHCN Việt Nam thực hiện nhờ thắng hai cơ quan khác qua đấu thầu đã được nghiệm thu. Đây là đề tài thuộc nhiệm vụ KHCN của tỉnh năm 2003 mang tính liên ngành và tính tổng hợp cao. Kết quả đề tài đã đánh giá chính xác hơn tiềm năng nông – lâm – ngư nghiệp vùng cát nội đồng 3 huyện: Phong Điền, Quảng Điền và Phú Vang, là cơ sở khoa học để các huyện tiến hành quy hoạch lại kinh tế – xã hội cho vùng cát nội đồng nhằm phát triển hợp lý, có hiệu quả và bền vững vùng cát nội đồng nghèo khó. Đề tài xuất phát từ thực tiễn và đã đáp ứng được nhu cầu thực tiễn nên không những có ý nghĩa lớn về phương diện khoa học mà còn có ý nghĩa thực tiễn cao. Ông Nguyễn Viết Hoạch, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết, kết quả đề tài đã được UBND huyện đưa ngay vào nội dung Kế hoạch 5 năm tới của huyện.

Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu đánh giá loại xuất sắc.

Các bài khác

Xuất bản phần tự nhiên và phần lịch sử bộ địa chí tỉnh Thừa Thiên Huế

Bệnh viện Trung ương Huế:
Triển khai thành công kỹ thuật điều trị điện sinh lý cơ tim

 


New Page 1

Chọn chuyên đề

Chọn bản tin: