Văn phòng Hội
 • 0234 384 5091
 • Tầng 2
  06 Phan Bội Châu, Tp Huế
 • lhhtthue@gmail.com
  hunghusta@gmail.com

Ban Thông tin Phổ biến kiến thức
 • 0234 394 0777
 • Tầng 2
  06 Phan Bội Châu, Tp Huế
 • banthongtinlhhhue@gmail.com
  camlaihue@gmail.com

Ban Tư vấn phản biện và KHCN
 • 0234 3940777
 • Tầng 2
  06 Phan Bội Châu, Tp Huế
 • camlaihue@gmail.com
   

Gửi liên lạc đến HUSTA.org