Nghiên cứu ảnh hưởng của không gian văn hóa Huế đối với sự hình thành nhân cách Hồ Chí Minh và giải pháp phát huy giá trị nhân cách Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay

Giải Ba Tỉnh

Lĩnh vực: Giáo dục và các lĩnh vực khác
Hoạt động: Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật
Năm: 2019
Lượt xem: 68

 

Tính mới của giải pháp


- Nghiên cứu đã hệ thống hoá những vấn đề lý luận về nhân cách Hồ Chí Minh và không gian văn hoá Huế. - Nghiên cứu đã đánh giá sự ảnh hưởng của không gian văn hoá Huế đối với sự hình thành nhân cách Hồ Chí Minh. - Nghiên cứu đã làm rõ những đặc điểm, biểu hiện của nhân cách Hồ Chí Minh từ ảnh hưởng của không gian văn hoá Huế. - Nghiên cứu rút ra các giá trị của nhân cách Hồ Chí Minh và đề xuất các giải pháp bồi dưỡng giáo dục nhân cách thế hệ trẻ trong bối cảnh hiện nay.


Ứng dụng thực tiễn


- Kết quả nghiên cứu có thể làm tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu, học sinh, sinh viên, học viên trong việc nghiên cứu về văn hoá Huế và nhân cách Hồ Chí Minh tại các trường trung học phổ thông, cao đẳng, đại học hiện nay, đặc biệt là ở Thừa Thiên Huế. - Các sản phẩm nghiên cứu của đề tài có thể được các giảng viên áp dụng trong quá trình tổ chức dạy học các học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh, nhân cách Hồ Chí Minh và các môn học liên quan đến Hồ Chí Minh tại các trường cao đẳng, đại học ở Thừa Thiên Huế. - Kết quả nghiên cứu có thể áp dụng trong công tác tuyên truyền và học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh ở trường đại học, học viên các trường trung cấp chính trị. - Giải pháp được nêu trong đề tài có thể làm cơ sở khoa học để áp dụng vào việc nghiên cứu, giáo dục, bồi dưỡng nhân cách cho thế hệ trẻ hiện nay, cũng như xây dựng các môi trường văn hoá để giáo dục, bồi dưỡng nhân cách con người.


Hiệu quả kinh tế - xã hội


- Kết quả nghiên cứu của đề tài được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho việc học tập, nghiên cứu về nhân cách Hồ Chí Minh, không gian văn hoá Huế cho học viên, học sinh, sinh viên và những nhà nghiên cứu khác. - Đề tài góp phần làm sáng rõ hơn các vấn đề liên quan văn hoá Huế, góp phần quan trọng trong việc nghiên cứu về Huế, cũng như nghiên cứu về Hồ Chí Minh. - Đề tài góp phần tích cực trong việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.