Nghiên cứu chế tạo hệ vật liệu gốm không chì định hướng trên cơ sở BNKT.

Giải Khuyến Khích Tỉnh

Lĩnh vực: Vật liệu - Hóa chất - Năng lượng
Hoạt động: Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật
Năm: 2019
Lượt xem: 70

 

Tính mới của giải pháp


- Bằng phương pháp định hướng sử dụng các khuôn định hướng với sự hỗ trợ của sóng siêu âm, chúng tôi đã xây dựng đ¬ược quy trình với các chế độ công nghệ ổn định để chế tạo mẫu và đã chế tạo thành công hệ vật liệu gốm không chì trên cơ sở Bi0.5(Na0.8K0.2)0.5TiO3 và các vật liệu có cấu trúc perovskite, thành phần mẫu có tính hệ thống và có độ lặp lại khá cao. Đây là kỹ thuật định hướng được xem là chìa khóa để nâng cao các hệ số áp điện của các hệ vật liệu không chì. - Ảnh hưởng của các nhiệt độ thiêu kết đến cấu trúc, vi cấu trúc và các tính chất điện của hệ vật liệu gốm không chì định hướng trên cơ sở BNKT cũng được nghiên cứu. - Nghiên cứu một cách hệ thống các tính chất điện môi, sắt điện, áp điện sẽ đóng góp thêm những hiểu biết sâu về các gốm đa thành phần trên nền BNKT. Đề tài này góp phần xây dựng, hoàn thiện công nghệ mới để chế tạo các vật liệu áp điện không chì với các tính chất áp điện tốt.


Ứng dụng thực tiễn


Các kết quả nghiên cứu chế tạo thanh công của hệ gốm không chì định hướng Bi0.5(Na0.8K0.2)0.5TiO3” sử dụng phương pháp triển hạt trên cơ sở khuôn định hướng Bi4Ti3O12 sẽ giúp hiểu một cách sâu sắc hơn về các đặc trưng vật lý và cơ chế biến đổi tính chất của gốm không chì định hướng. Quy trình chế tạo hệ gốm sắt điện không chì định hướng trên cơ sở Bi0.5(Na1-xKx)0.5TiO3 đơn giản dễ thực hiện có thể áp dụng được cho nhiều đơn vị trường học và viện nghiên cứu, trước tiên, áp dụng cho khoa Công nghệ Hóa Môi trường, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.


Hiệu quả kinh tế - xã hội


Kết quả nghiên cứu chế tạo thanh công của hệ gốm không chì định hướng Bi0.5(Na0.8K0.2)0.5TiO3” sử dụng phương pháp triển hạt trên cơ sở khuôn định hướng Bi4Ti3O12 của nhóm tác giả có ý nghĩa kinh tế - xã hội lớn. Đặc biệt, giải pháp mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của người dân và doanh nghiệp thân thiện với môi trường đồng thời nâng cao chất lượng và giá cả giải quyết vấn đề tăng thu nhập và giải phóng sức lao động.