Nghiên cứu chính sách phát triển đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số cấp xã ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Giải Ba Tỉnh

Lĩnh vực: Giáo dục và các lĩnh vực khác
Hoạt động: Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật
Năm: 2019
Lượt xem: 61

 

Tính mới của giải pháp


Cho đến thời điểm này, đây là công trình đầu tiên nghiên cứu một cách có hệ thống về chính sách phát triển đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số cấp xã ở tỉnh Thừa Thiên Huế.


Ứng dụng thực tiễn


- Kết quả nghiên cứu của đề tài Là tài liệu tham khảo có giá trị trong việc nghiên cứu, hoạch định và thực hiện chính cán bộ dân tộc thiểu số cấp xã ở tỉnh Thừa Thiên Huế. - Kết quả nghiên cứu Là tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu và giảng dạy ở các khoa lý luận chính trị và các chuyên ngành nghiên cứu Về vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc ở tỉnh Thừa Thiên Huế.


Hiệu quả kinh tế - xã hội


- Đề tài làm rõ những vấn đề lý luận và thực trạng của chính sách phát triển đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số cấp xã ở tỉnh Thừa Thiên Huế, góp phần quan trọng cho những nghiên cứu và hoạch định và thực hiện chính sách cán bộ dân tộc thiểu số ở địa bàn nêu trên. - Hệ thống số liệu điều tra, các giải pháp khoa học của đề tài sẽ được tham khảo, ứng dụng trong việc triển khai, thực hiện chính sách dân tộc ở tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua các đơn vị phối hợp. - Đề tài là tài liệu tham khảo có giá trị cho những nghiên cứu của sinh viên các chuyên ngành lý luận chính trị và dân tộc học