Nguyễn Cư Trinh, Duy Tân - Hai danh nhân Thừa Thiên Huế tiêu biểu thời mở cõi Đàng Trong và chống Pháp đầu thế kỷ XX (1716-1916).

Giải Nhì Tỉnh

Lĩnh vực: Giáo dục và các lĩnh vực khác
Hoạt động: Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật
Năm: 2019
Lượt xem: 72

 

Tính mới của giải pháp


Đây là công trình đầu tiên nghiên cứu kết hợp hai nhân vật ở hai thời đại khác nhau là thời mở cõi Đàng Trong và chống Pháp của Việt Nam cách nhau tròn hai thế kỷ, vào đúng một năm kỷ niệm về hai nhân vật lịch sử này, nhưng có điểm chung là yêu nước, đề cao dân tộc và nhân dân. So với các công bố trước đây, lần này hai nhân vật Nguyễn Cư Trinh và Duy Tân được nghiên cứu toàn diện và đánh giá trung thực, khách quan của giới nghiên cứu chuyên ngành hàng đầu trong cả nước và được đề xuất giải pháp bảo tồn di tích, phát huy giá trị di sản lịch sử ngang tầm với các danh nhân hầng đầu của đất nước mà trước đó chưa được đề cập đầy đủ, đúng mức.


Ứng dụng thực tiễn


Nhân vật Nguyễn Cư Trinh quê ở An Hòa, thành phố Huế, hoạt động trong triều đình Phú Xuân dưới thời chúa Nguyễn Phúc Khoát và Nguyễn Phúc Thuần, làm quan ở Quảng Ngãi, công lao lớn nhất là mởi cõi và định cõi Miền Tây Nam Bộ. Do vậy, kết quả nghiên cứu này sau khi công bố góp phần nâng cao nhận thức cho nhân dân mà trực tiếp là các địa phương gắn với cuộc đời và sự nghiệp của ông. An Hòa là nơi có từ đường của Nguyễn Cư Trinh, trường học mang tên ông, thành phố Huế và nhiều đô thị khác đã đặt tên đường cho ông; huyện Phú Lộc là nơi có lăng mộ của ông. Qua kết quả này sẽ có nhiều thành phố khác ở Nam Bộ tiếp tục đặt tên đường cho ông, Vua Duy Tân, là vị vua yêu nước gắn liền với cuộc khởi nghĩa ở Trung Kỳ năm 1916. Kết quả nghiên cứu này bổ sung thêm được nhiều tư liệu mới về vua Duy Tân và các nhân vật liên quan. Ngoài ở Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Trị, đã có nhiều đường phố, trường học mang tên Duy Tân, Trần Cao Vân, Thái Phiên, Khóa Bảo… Rồi đây, qua nghiên cứu này nhiều địa phương khác cũng sẽ đặt tên đường, trường học Duy Tân và các nhân vật địa phương đương thời cùng tham gia trong cuộc khởi nghĩa năm 1916.


Hiệu quả kinh tế - xã hội


Công trình này tuy không mang lại kết quả vật chất cụ thể, nhưng hiệu quả về xã hội rất lớn. Đó là giáo dục truyền thống yêu nước, thương dân, bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ. Những giá trị về kỹ thuật là biết kết hợp nghiên cứu và bảỏ tồn về nhân vật lịch sử, so sánh lịch sử giữa các nhân vật cùng thời và các thời đại khác nhau để tìm ra nét đặc trưng của thời đại và độc đáo của nhân vật. Do kết hợp giữa nghiên cứu và công bố, quảng bá nên kết quả này đã mang lại cho người đọc, người nghe, người tham quan nhận thức đầy đủ, đúng đắn về hai nhân vật Nguyễn Cư Trinh và Duy Tân.