Tác động của thế giới trực tuyến đến định hướng giá trị sống của sinh viên Đại học Huế.

Giải Nhì Tỉnh

Lĩnh vực: Giáo dục và các lĩnh vực khác
Hoạt động: Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật
Năm: 2019
Lượt xem: 69

 

Tính mới của giải pháp


- Nghiên cứu đã hệ thống hoá những vấn đề lý luận về tác động của thế giới trực tuyến đến định hướng giá trị sống của sinh viên. Tác động của thế giới trực tuyến đến định hướng giá trị sống cho sinh viên là một lĩnh vực nghiên cứu khá mới mẻ ở trên thế giới. Đặc biệt ở Việt Nam, chưa có nhiều nghiên cứu lý luận về sự tác động của thế giới trực tuyến đến những định hướng giá trị sống cho sinh viên. Chính vì vậy, việc hệ thống hoá những vấn đề lý luận về tác động của thế giới trực tuyến đến định hướng giá trị sống của sinh viên là đóng góp quan trọng của nghiên cứu này. - Nghiên cứu đã xây dựng bộ công cụ đánh giá sự tác động của thế giới trực tuyến đến định hướng giá trị sống của sinh viên Đại học Huế. Để cung cấp cơ sở thực tiễn cần thiết cho việc đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả tác động của thế giới trực tuyến đến định hướng giá trị sống của sinh viên nghiên cứu đã xây dựng bộ công cụ đánh giá thực trạng, bao gồm: 1. Công cụ đánh giá về phương tiện, mức độ, thời gian, địa và mục đích tham gia trực tuyến của sinh viên. 2. Công cụ đánh giá về những trãi nghiệm khó khăn, tiêu cực khi sinh viên tham gia thế giới trực tuyến. 3. Công cụ đánh giá về tầm quan trọng của hệ thống giá trị sống mà sinh viên cần có. 4. Công cụ đánh giá về các yếu tố ảnh hưởng của thế giới trực tuyến đến nhận thức, thái độ và hành vi của sinh viên. Hiện nay bộ công cụ nghiên cứu về những vấn đề này chưa được xây dựng ở Việt Nam. Kết quả khảo sát chính thức đã cho thấy các bộ công cụ này có độ tin cậy và độ hiệu lực có thể ứng dụng trong nghiên cứu này. - Nghiên cứu đã khảo sát và đánh giá thực trạng tác động của thế giới trực tuyến đến định hướng giá trị sống của sinh viên Đại học Huế. Từ thực tế cho thấy hiện tại ở Việt Nam, chưa có nhiều nghiên cứu mang tính hệ thống về đánh giá thực trạng tác động của thế giới trực tuyến đến định hướng giá trị sống của sinh viên. Đặc biệt, chưa có các nghiên cứu đánh giá về thực trạng này ở địa bàn các trường của Đại học Huế. - Nghiên cứu đã đề xuất 7 biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả tác động của thế giới trực tuyến đến định hướng giá trị sống của sinh viên Đại học Huế.


Ứng dụng thực tiễn


- Kết quả nghiên cứu có thể là tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu, trong đó, đặc biệt là hệ thống lý luận và các công cụ nghiên cứu đã được xây dựng. - Kết quả nghiên cứu có thể được áp dụng trong việc xây dựng và thực hiện các chương trình về giáo dục giá trị sống cho sinh viên các trường Đại học. - Sinh viên Đại học Huế có thể sử dụng kết quả nghiên cứu này khi tham gia tương tác với thế giới trực tuyến. - Các trường Đại học có thể vận dụng các phương pháp mà nghiên cứu để xuất để quản lý và định hướng cho sinh viên xây dựng hệ thống các giá trị sống khi tham gia thế giới trực tuyến.


Hiệu quả kinh tế - xã hội


Nghiên cứu được thực hiện trong 2 năm với kinh phí không nhiều nhưng những kết quả nghiên cứu đã mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội khá lớn, khả năng áp dụng của nghiên cứu khá phong phú. Kết quả nghiên cứu đóng góp vào sự phát triển về kinh tế, sự ổn định về an ninh, trật tự xã hội và phát triển giáo dục, đặc biệt là của các trường Đại học thuộc Đại học Huế. Trong thời gian thực hiện, nhóm nghiên cứu đã hướng dẫn thành công 01 luận văn thạc sĩ, với đề tài: 'Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục giá trị sống cho sinh viên Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị”. Bên cạnh đó, nghiên cứu đã xuất bản và công bố được các bài báo ở các tạp chí trong nước