Dịch vụ chuyển giao công nghệ

  • Lê Thị Lan
  • 07-09-2020
  • 121 lượt đọc
Sở hữu trí tuệ

Trong thời đại ngày nay, khoa học công nghệ đang thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế – xã hội. Các quốc gia phát triển tìm cách thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động đổi mới, sáng tạo công nghệ nhằm duy trì vị thế của mình trong nền kinh tế toàn cầu. Trong khi đó, các quốc gia đang phát triển tìm cách tiếp cận những công nghệ hiện đại nhanh nhất nhằm nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng này. Chính phủ Việt Nam đã có những chính sách, chiến lược để nâng cao hiệu quả trong tiếp nhận và ứng dụng công nghệ tiên tiến nước ngoài vào sản xuất trong nước, trong đó các loại hình dịch vụ chuyển giao công nghệ đang được quan tâm hàng đầu.

     Dịch vụ chuyển giao công nghệ là hoạt động hỗ trợ quá trình tìm kiếm, giao kết và thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ 

      Các loại hình dịch vụ chuyển giao công nghệ

– Môi giới chuyển giao công nghệ

– Tư vấn chuyển giao công nghệ.

–  Đánh giá công nghệ.

– Thẩm định giá công nghệ.

–  Giám định công nghệ.

– Xúc tiến chuyển giao công nghệ.

       Việc quy định dịch vụ chuyển giao công nghệ nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh chuyển giao công nghệ; phát triển thị trường khoa học và công nghệ, nâng cao trình độ, tiềm lực công nghệ quốc gia nhằm, phát triển nhanh và bền vững kinh tế – xã hội.

      Quyền của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ chuyển giao công nghệ

       Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ chuyển giao công nghệ có các quyền: Yêu cầu người sử dụng dịch vụ cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc cung ứng dịch vụ chuyển giao công nghệ; Hưởng thu nhập từ kinh doanh dịch vụ và lợi ích khác từ việc cung ứng dịch vụ chuyển giao công nghệ theo thỏa thuận; Sử dụng cộng tác viên, chuyên gia phục vụ hoạt động dịch vụ chuyển giao công nghệ; Hưởng quyền sử dụng cơ sở dữ liệu về công nghệ theo quy định của pháp luật; Yêu cầu người sử dụng dịch vụ bồi thường thiệt hại do lỗi của người sử dụng dịch vụ gây ra; Hợp tác, liên doanh với tổ chức, cá nhân để tiến hành hoạt động dịch vụ chuyển giao công nghệ; Tham gia hội nghề nghiệp trong nước, quốc tế theo quy định của pháp luật; Các quyền khác theo quy định của Luật Chuyển giao công nghệ và pháp luật có liên quan.

       Ngoài ra các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động môi giới, tư vấn, xúc tiến chuyển giao công nghệ được hưởng lợi nhuận từ việc sử dụng, chuyển giao quyền sử dụng, chuyển nhượng, góp vốn bằng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước.

     Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ chuyển giao công nghệ

       Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ chuyển giao công nghệ có nghĩa vụ: Thực hiện hợp đồng dịch vụ chuyển giao công nghệ đã giao kết; Chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện dịch vụ chuyển giao công nghệ của mình; Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra cho bên sử dụng dịch vụ chuyển giao công nghệ; Bảo quản, giao lại cho bên sử dụng dịch vụ tài liệu, phương tiện được giao sau khi hoàn thành dịch vụ theo thỏa thuận; Thông báo kịp thời cho bên sử dụng dịch vụ về thông tin, tài liệu không đủ để hoàn thành dịch vụ; Giữ bí mật thông tin theo thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ chuyển giao công nghệ; Thực hiện nghĩa vụ về tài chính, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

       Tổ chức đánh giá, thẩm định giá, giám định công nghệ, ngoài các nghĩa vụ nêu trên còn có thêm các  nghĩa vụ sau đây: Đăng ký đáp ứng điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá, thẩm định giá, giám định công nghệ theo quy định của pháp luật; Hằng năm, gửi báo cáo kết quả hoạt động đánh giá, thẩm định giá, giám định công nghệ tới cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.

       Chuyển giao công nghệ giúp đẩy mạnh việc tiếp cận công nghệ tiên tiến, công nghệ cao từ nước ngoài vào nước ta; khuyến khích chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài. Như vậy, các cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ chuyển giao công nghệ cần nắm rõ các loại  hình dịch vụ củng như  quyền và nghĩa vụ để có thể kinh doanh hoạt động có hiệu quả.CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM