Tin mới
  • 05-04-2021
  • Bùi Thắng
Giải pháp nâng cao công tác Tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (Liên hiệp hội) là tổ chức chính trị – xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Liên hiệp hội là thành viên của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế; Liên hiệp hội có chức năng tập hợp, đoàn…

Diễn đàn
  • 31-12-2019
  • TS. Bùi Thắng
     Thừa Thiên Huế là một trong những địa phương có đội ngũ trí thức hùng hậu so với cả nước. Đây là một…

Diễn đàn
  • 31-12-2019
  • TS. Bùi Thắng
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 được nhìn nhận như là một cơ hội để phát triển kinh tế, xã hội. Thủ tướng…


 Diễn đàn trí thức
Diễn đàn
  • 22-01-2021
  • Bùi Thắng
Thừa Thiên Huế là một trong những địa phương có đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ đứng hàng đầu cuả cả…