Diễn đàn trí thức
  • 10-09-2012
  • Husta.org
“Nói đi đôi với làm” đối lập với nói mà không làm của những người hứa suông, hoặc “nói một đàng, làm một…


 


 

|<  1   2   39  10  11