Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

Điều lệ này đã được Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh thông qua ngày 10 tháng 01 năm 2014 và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ra Quyết định phê duyệt số 1107/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2014.

 

 

 

Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: