Giải pháp xây dựng và phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thừa Thiên Huế

Thực tiễn hoạt động của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (Liên hiệp hội) đã có bước tiến bộ quan trọng cả về xây dựng phát triển tổ chức tổ chức và nâng cao chất lương thực hiện các nhiệm vụ. Hệ thống tổ chức bao gồm các hội thành viên, các đơn vị trực thuộc vừa phát triển về số lượng, vừa phát triển về chất lượng. Các hoạt động: sáng tạo, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất; tư vấn, phản biện và giám định xã hội; phổ biến kiến thức khoa học, kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực , quan hệ hợp tác quốc tế được đẩy mạnh.

Liên hiệp hội đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà, nâng cao vai trò, vị thế của Liên hiệp hội trong xã hội, được Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các ban, ngành, đoàn thể địa phương ghi nhận, được Đoàn chủ tịch hội đồng trung ương Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đánh giá là một trong những Liên hiệp hội địa phương hoạt động có hiệu quả, được các tổ chức quốc tế tin tưởng, hợp tác để thực hiện các dự án phát triển.

          Sở dĩ có những thành công ấy là do: Các chủ trương và chính sách của Đảng, Chính phủ đối với Liên hiệp hội Việt Nam trong đó có Liên hiệp hội Thừa Thiên Huế ngày càng tạo điều kiện thuận lợi cho Liên hiệp hội hoạt động. Sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh đối với Liên hiệp hội ngày càng cụ thể và thiết thực. Mặt khác, Liên hiệp hội đã phát huy được năng lực nội tại trong hệ thống và phối hợp, hợp tác hoạt động với các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, tranh thủ được nguồn lực từ các tổ chức quốc tế.

Từ thực tiễn hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thừa Thiên Huế trong thời gian qua, có thể rút ra một số kinh nghiệm như sau:

Trước hết phải nhận thức rằng: Tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật mang tính chất đặc thù ( vừa là tổ chức chính trị xã hội vừa là tổ chức xã hội). Do vậy, không thể rập khuôn máy móc, hành chính hóa. Bộ máy lãnh đạo của Liên hiệp hội phải thực hiện tốt nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách với phương châm tự nguyện, năng động, sáng tạo và tâm huyết trong hoạt động, tập hợp và phát huy sáng kiến của tập thể, chủ động tìm kiếm các nguồn lực từ những dự án, chương trình của địa phương, quốc gia và quốc tế, làm tốt nhiệm vụ phổ biến kiến thức khoa học, kỹ thuật; tích cực thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội góp phần thiết thực vào quá trình phát triển kinh tế xã hội địa phương để từ đó khẳng định được vị trí, vai trò của Liên hiệp hội trong cộng đồng, tạo niềm tin đối với cấp ủy đảng và chính quyền địa phương.

 Sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền là một điều kiện quyết định thành công các hoạt động của Liên hiệp hội. Sự quan tâm này thể hiện ở sự chỉ đạo cụ thể của cấp ủy đảng, sự tin tưởng, giao việc của chính quyền. Do vậy, việc xây dựng các mối quan hệ hợp tác tốt với các ban của Tỉnh ủy, chính quyền và đoàn thể các cấp là nhiệm vụ quan trọng của lãnh đạo Liên hiệp hội và các hội thành viên.

Sự hợp tác giữa các hội thành viên và các đơn vị trực thuộc là rất cần thiết, đặc biệt là trong hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội, chia sẻ kinh nghiệm nâng cao năng lực hoạt động, phối hợp thực hiện các chương trình, dự án. Kết quả của mối quan hệ này phụ thuộc phần lớn vào vai trò điều phối của Liên hiệp hội. Do vậy, nâng cao vai trò, nâng cao chất lượng điều phối hoạt động của Liên hiệp hội là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng.

Hoạt động của cơ quan Liên hiệp hội, các hội thành viên và đơn vị trực thuộc phải hướng về cơ sở, đáp ứng đúng những yêu cầu bức xúc trong sản xuất và đời sống của người dân. Liên hiệp hội, các hội thành viên phải hướng các nhà khoa học nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao những tiến bộ kỹ thuật phục vụ thiết thực cho sản xuất và đời sống của cộng đồng.

Đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy nội lực, tích cực tranh thủ các nguồn lực khác để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đặc biệt là nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội để đóng góp trí tuệ vào việc xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế xã hội địa phương, tin chắc rằng vị thế của Liên hiệp hội sẽ không ngừng được nâng cao.

                                                                                                                                                                      Trần Giải

Người cập nhật:  

Các bài viết khác: