Hà Nội sẽ thí điểm thi tuyển lãnh đạo (26/12/2012)

UBND TP Hà Nội giao Sở Nội vụ xây dựng và triển khai thực hiện đề án thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo ở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố trong quý II/2013.

UBND Hà Nội vừa ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2013. Ngoài đề án thi tuyển lãnh đạo, thành phố giao Sở Nội vụ thực hiện nhiều đề án, như: thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh, áp dụng thống nhất từ năm 2013 trở đi; nghiên cứu xây dựng một số khung năng lực đối với chức danh lãnh đạo, quản lý (từ cấp phòng trở xuống) tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

Theo UBND Hà Nội, các đề án này khi đi vào thực hiện sẽ tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương và ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp là những người đầu tiên được nhắm đến.

Cuối 2011, Chính phủ ban hành nghị quyết về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 đặt trọng tâm cải cách thể chế; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chú trọng cải cách chính sách tiền lương; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công.

Nghị quyết này cũng nêu rõ, thời gian tới sẽ hoàn thiện quy định về tuyển dụng, bố trí, phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ, năng lực của công chức, viên chức trúng tuyển; thực hiện chế độ thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh; thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, quản lý từ cấp vụ trưởng và tương đương (ở trung ương), giám đốc sở và tương đương (ở địa phương) trở xuống.

Theo Vn Express

Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: