Hỗ trợ hợp tác xã phát triển

Ngày 27/9/2018, UBND tỉnh đã có Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 năm 2018.

Theo đó, các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (gọi chung là hợp tác xã), các thành viên hội đồng quản trị, ban Giám đốc, ban Kiểm sóat, kế toán, cán bộ nguồn, các đối tượng đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng mới được tuyển dụng vào làm việc tại hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ được hưởng một số chính sách ưu đãi:

Hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực:

– Người lao động đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng có chuyên ngành phù hợp được hợp tác xã tuyển dụng vào làm việc bằng mức lương tối thiểu vùng x (nhân) 50%. 

– Hỗ trợ toàn bộ tiền bảo hiểm xã hội của người lao động phải nộp theo quy định pháp luật.

Hỗ trợ về đào tạo cán bộ:

– Hỗ trợ đào tạo cho các chức danh trong hội đồng quản trị, ban giám đốc, ban Kiểm soát, kế toán, cán bộ nguồn trong các hợp tác xã với mức: đào tạo đại học 50 triệu đồng/người, cao đẳng 35 triệu đồng/người.

Hỗ trợ về hoạt động

– Hợp tác xã có dự án, phương án đầu tưu khả thi được ngân hàng, Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, Quỹ Đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế chấp thuận cho vay thì được hỗ trợ 100% lãi suất 01 năm đầu và 50% lãi suất 02 năm tiếp theo với mức vay tối đa không quá 01 tỷ đồng/hợp tác xã.

– Hỗ trợ hợp tác xã đầu tư cơ giới hóa vào nông nghiệp như mua máy móc, phương tiện, thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh. Mức hỗ trợ không quá 200 triệu đồng cho 01 hợp tác xã.

– Hỗ trợ trang bị phương tiện, công cụ lao động cho hợp tác xã tiếp nhận giải quyết việc làm cho những người lao động ở các khu kinh tế, khu công nghiệp, đô thị mới do nhường đất sản xuất hoặc tiếp nhận giải quyết việc làm cho người khuyết tật. Mức hỗ trợ tối đa cho 1 dự án không quá 50% vốn đầu tư và không quá 300 triệu đồng cho 01 hợp tác xã.

– Hỗ trợ xúc tiến thương mại; tham gia trưng bày, giới thiệu quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý được thực hiện theo Quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 – 2020.

– Hỗ trợ 100% kinh phí cho hơp tác xã xây dựng 01 trang thông tin điện tử. Mức hỗ trợ tối đa không quá 15 triệu đồng.

 Ngoài ra, theo Quy định các hợp tác xã còn được hỗ trợ thành lập mới. Mức hỗ trợ tùy vào số lượng thành viên của Hợp tác xã, tối thiểu 30 triệu đồng và tối đa 50 triệu đồng. Bên cạnh đó Quy định cũng đưa ra các điều kiện cụ thể để được hỗ trợ.

Hồ Đức Hưng

Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: