Hội Các ngành Sinh học: Khắc phục khó khăn duy trì hoạt động (28/12/2009)

Hội các ngành Sinh học (Hội) hoạt động trong điều kiện ba không: không có cán bộ chuyên trách, không có kinh phí, không có trụ sở riêng, nhưng vẫn duy trì được hoạt động, có đóng góp thiết thực.

Hội đã tổ chức được các buổi sinh hoạt chuyên môn, phản biện 31 đề tài cấp Bộ, thẩm định cấp cơ sở 20 bộ hồ sơ đề nghị công nhận Giáo sư, Phó Giáo sư, động viên cán bộ, hội viên làm tốt nhiệm vụ đào tạo bậc đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ sinh học vào thực tiễn,¦

Trong năm đến, Hội chú trọng đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất và đời sống trên tinh thần liên kết bốn nhà: nhà sinh học – nhà doanh nghiệp – nhà nước – nhà nông, trước hết là ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học của cán bộ, hội viên vào thực tiễn; Tổ chức sinh hoạt học thuật để mọi hội viên nắm được những thành tựu khoa học trong nước và thế giới để nâng cao hiểu biết, cập nhật kiến thức và đưa vào ứng dụng, củng cố tổ chức hội, phát triển hội viên,…

Nguyễn Văn Quế

Người cập nhật:  

Các bài viết khác: