Hội nghị Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương lần thứ 12, khóa VI (09/12/2013)

Sáng nay (6/12/2013), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Lần thứ 12, khóa VI nhằm báo cáo kết quả hoạt động của Đoàn Chủ tịch năm 2013, một số nội dung Đề án về tập hợp trí thức phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo chỉ đạo của Ban Bí thư về tổng kết 30 năm đổi mới và kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2015-2020).

Hội nghị đã đưa ra báo cáo công tác của Đoàn Chủ tịch năm 2013 và phương hướng hoạt động trong thời gian tới, tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy của Liên hiệp Hội ở Trung ương và địa phương, tập trung chỉ đạo thực hiện  một số đề án lớn về phổ biến kiến thức, cơ chế tư vấn, phản biện và giám định xã hội, cơ chế tài chính đối với Liên hiệp Hội Việt Nam và một số vấn đề về công tác tổ chức Đại hội…

Báo cáo công tác của Đoàn Chủ tịch năm 2013 cho biết, Đoàn Chủ tịch đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ công tác chủ yếu đề ra, ước tính khối lượng công việc tăng 8.3% so với năm 2012, các hoạt động trọng tâm được triển khai theo đúng kế hoạch đề ra.

Theo ông Phạm Văn Tân – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp Hội Viêt Nam cho biết, năm 2013, về công tác xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức, Đoàn Chủ tịch đã chỉ đạo 10 hội ngành toàn quốc và 8 Liên hiệp Hội địa phương tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, trong đó Liên hiệp Hội tỉnh Hưng Yên tổ chức Đại hội thành lập. Đoàn Chủ tịch đã ra quyết định giải thể 10 đơn vị 81, thành lập mới 39 đơn vị, nâng tổng số các đơn vị 81 lên thành 382 đơn vị (tăng 40 đơn vị so với 2012).

Trong công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội, Đoàn Chủ tịch chỉ đạo cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với một số hội ngành toàn quốc tổ chức tư vấn, phản biện có chất lượng nhiều đề án được dư luận xã hội quan tâm. Như Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992; Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; Dự thảo Quy định về trao đổi, đối thoại lý luận chính trị; Báo cáo chủ trương, giải pháp chủ động  ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên môi trường; Dự thảo đề án Nghiên cứu Hội quần chúng; Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xây dựng, cơ khí chế tạo và năng lượng giai đoạn 2007-2012; Dự thảo Nghị định quy định về xử lý vi phạm hành chính trong quản lý KHCN và chuyển giao công nghệ; Dự thảo Tờ trình và Nghị định của Chính phủ quy định việc đầu tư phát triển khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học; Đề án cải cách giáo dục và tổ chức hội thảo Bôxit Tây Nguyên: Thực trạng, định hướng và kiến nghị; Dự thảo Luật Bảo vệ và Kiểm dịch Thực vật; Dự thảo Luật khoa học và Công nghệ sửa đổi; Luật Phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai…

Về Hoạt động phổ biến kiến thức, toàn hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ trong nhân dân thông qua nhiều hình thức khác nhau như báo, tạp chí, bản tin, trang tin điện tử, sách, tài liệu tham khảo, tờ rơi….. Năm 2013 cũng là năm đầu tiên Thường trực Đoàn Chủ tịch chú trọng phân bổ ngân sách hợp lý dành cho hoạt động phổ biến kiến thức nhằm hỗ trợ các hội thành viên, đặc biệt là các hội ngành toàn quốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đề tài, dự án phổ biến kiến thức theo ngành hoặc lĩnh vực chuyên môn gắn với việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Liên hiệp Hội Việt Nam.

Hoạt động khoa học, công nghệ và môi trường, năm 2013, Thường trực Đoàn Chủ tịch đã thẩm định, phân bổ nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cho nhiều hội thành viên và đơn vị trực thuộc thực hiện. Bên cạnh các đề tài, dự án cấp Bộ, Liên hiệp Hội Việt Nam cùng Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý các đề tài, dự án cấp Nhà nước, đó là “Nghiên cứu đánh giá tác động của dự án đê biển Vũng Tàu – Gò Công đến giao thông vận tải thủy”; “Hợp tác nghiên cứu sử dụng các chế phẩm vi sinh để xử lý các phụ phẩm nông nghiệp tại ruộng tạo nguồn phân bón hữu cơ góp phần bảo đảm vệ sinh môi trường nông nghiệp và nông thôn Việt Nam”; “Hợp tác Việt Nam – Hoa Kỳ ứng dụng công nghệ tiên tiến trong việc khảo sát, đánh giá, xử lý tác động ô nhiễm của chất thải hữu cơ ở đô thị và nông thôn Việt nam”; “Nghiên cứu những đặc trưng cơ bản và tác động của ENSO đến hạn hán, mưa lớn ở Việt Nam và khả năng dự báo”.

Trong hoạt động hợp tác quốc tế, năm 2013, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tiếp đón và làm việc với 9 đoàn khách quốc tế; tổ chức 7 đoàn đi công tác nước ngoài; tiếp tục hỗ trợ các đơn vị trực thuộc, các hội thành viên trong việc vận động và thu hút nguồn viện trợ từ các tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ nước; hỗ trợ thủ tục xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, tiếp nhận 33 đoàn tình nguyện viên nước ngoài, 9 đoàn đi công tác tại Mỹ, Nhật Bản và một số nước khác; phê duyệt 85 dự án cho 33 đơn vị với tổng số tiền viện trợ là 7.353.053 USD.

Hoạt động giải thưởng, hội thi và tôn vinh trí thức, Đoàn Chủ tịch chỉ đạo một số đơn vị thực hiện tốt vai trò đầu mối trong việc tổ chức giải thưởng, vinh danh như hệ thống giải thưởng của Trung tâm nghiên cứu ứng dụng phát triển Thương hiệu Việt, Trung tâm hỗ trợ xúc tiến thương mại và đầu tư công nghệ; chỉ đạo cơ quan Liên hiệp Hội Việt Nam, các hội thành viên và đơn vị trực thuộc chú trọng triển khai công tác thi đua, khen thưởng và qua hoạt động này đã tuyên dương nhiều nhà khoa học có đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Theo ông Đặng Vũ Minh – Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, với những kết quả đạt được hiện nay nhưng trong năm 2013 vẫn còn một số tồn tài như Đoàn Chủ tịch chưa dành nhiều sự quan tâm nghiên cứu, xác định những định hướng nội dung hoạt động lớn, có tầm chiến lược mà Liên hiệp Hội Việt nam với vai trò và vị trí của mình cần phải tập trung chủ động tham gia giải quyết hoặc tham mưu, tư vấn cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Quốc hội và các bộ, ngành. Ngoài ra, còn một số vướng mắc từ sau khi Đại hội Liên hiệp Hội Việt nam lần thứ VI năm 2010 đến nay vẫn chưa được Đoàn Chủ tịch tìm ra các giải pháp để tập trung tháo gỡ quyết liệt, đó là đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, chính quyền địa phương thể chế hóa cụ thể các nội dung của Chỉ thị số 42-CT/TW; việc đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ Liên hiệp Hội Việt Nam khóa VI; vấn đề sửa đổi Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; vấn đề xây dựng Luật Phổ biến kiến thức.

Đoàn Chủ tịch cũng đề ra nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2014. Theo Đoàn Chủ tịch, năm 2014 tập trung chỉ đạo công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ VII dự kiến diễn ra vào quý II năm 2015.

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phối hợp với Bộ, ngành; tiến hành đánh giá sơ kết, tổng kết và thúc đẩy việc thực hiện các chương trình phối hợp công tác mà Liên hiệp Hội Việt Nam đã ký kết với bộ, ban, ngành và chính quyền địa phương.

Chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, đề xuất các nội dung và nhiệm vụ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ nhằm thực hiện có kết quả Nghị quyết số 27-NQ/TW và Chỉ tị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị.

Theo vusta.vn

Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: