Hội nghị Hội đồng Trung ương Liên Hiệp các Hội Khoa học& Kỹ thuật Việt Nam Lần thứ 7 (Khóa VI) (02/04/2015)

Ngày 28/03/2015 tại Hà Nội, Liên Hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) đã tổ chức Hội nghị Hội đồng Trung ương lần thứ 7 – Khóa VI. 164 ủy viên Hội đồng Trung ương khóa VI đã tham dự hội nghị.

Uỷ viên HĐTƯ khóa VI

Uỷ viên HĐTƯ khóa VI

Khai mạc hội nghị, ông Phạm Văn Tân – Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký LHHVN, đã thay mặt Đoàn Chủ tịch LHH khóa VI báo cáo hoạt động của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương LHHVN. Năm 2014, Đoàn Chủ tịch đã chỉ đạo, điều hành hoạt động Cơ quan LHHVN tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước liên quan đến chức năng và nhiệm vụ của LHHVN, tổ chức thực hiện các quy chế phối hợp hoạt động, các văn bản liên tịch giữa LHHVN với các cơ quan của Đảng, Nhà nước. Điều hòa, phối hợp hoạt động giữa LHHVN với các hội thành viên và các đơn vị trực thuộc.

Trong năm qua LHHVN đã tích cực đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của LHHVN trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước tiếp tục tạo ra những ảnh hưởng tích cực đến tổ chức và hoạt động của LHHVN và các hội thành viên, đặc biệt là các Liên hiệp hội địa phương. Về công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội LHHVN đã hỗ trợ kinh phí cho 31 hội thành viên để triển khai các hoạt động TV,PB&GĐXH, bao gồm 11 đề án và 26 hội thảo, tổ chức tập huấn “Nâng cao hiệu quả vận động chính sách và tư vấn, phản biện” cho các liên hiệp hội địa phương. LHHVN chủ trì, phối hợp với một số hội ngành toàn quốc tổ chức tư vấn, phản biện có chất lượng…Về hoạt động thông tin và phổ biến kiến thức, LHHVN đã thực hiên bằng nhiều hình thức khác nhau thông qua hơn 400 ấn phẩm báo chí và nhiều  hội thảo, lớp tập huấn nhằm chuyển tải  kiến thức về KHCN tới cộng đồng xã hội.  Cũng trong năm 2014, LHHVN và các hội thành viên đã tích cực đẩy mạnh triển khai các các nhiệm vụ KH&CN, phối hợp với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội tổ chức các hội thảo chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến khoa học, công nghệ và môi trường… Hoạt động tôn vinh trí thức của LHHVN đã được đẩy mạnh, đặc biệt là hoạt động giải thưởng, hội thi. Liên hiệp Hội Việt Nam (thông qua Quỹ VIFOTEC) đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 12, Lễ tổng kết và trao Giải thưởng Sáng tạo KH&CN Việt Nam năm 2013, các cuộc thi đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần đưa hoạt động hội thi, giải thưởng trở thành các hoạt động chính thức thường niên của các địa phương, thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong lĩnh vực KHKT, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển KT-XH của các địa phương. Về hợp tác quốc tế LHHVN tiếp tục chủ trương duy trì và phát triển mối quan hệ với các tổ chức quốc tế và phái đoàn ngoại giao trong và ngoài nước; tiếp đón, làm việc với nhiều tổ chức quốc tế, phối hợp với một số tổ chức quốc tế tổ chức các hội thảo, ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển. Năm 2014 đã tổ chức 13 hội nghị, hội thảo quốc tế, tiếp nhận 52 đoàn tình nguyện viên nước ngoài; hỗ trợ và tổ chức 18 đoàn đi công tác tham dự các sự kiện ở nước ngoài. …

db111

Đại biểu dự hội nghị

Trong phần thảo luận tại hội nghị, ngoài việc đánh giá thành tựu của LHHVN đã đạt được trong thời gian qua, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế của của LHHVN trong năm qua với tinh thần xây dựng như: Một số vấn đề vướng mắc xoay quanh chỉ thị 42 của Bộ Chính trị đến nay vẫn chưa được Đoàn Chủ tịch tìm ra các giải pháp để tập trung tháo gỡ, áp dụng một cách  quyết liệt. Chưa tập trung chỉ đạo thực hiện một số đề án lớn về phổ biến kiến thức, cơ chế tư vấn, phản biện và giám định xã hội, cơ chế tài chính một cách sát sao. Việc củng cố tổ chức bộ máy của Liên hiệp Hội ở Trung ương và địa phương chưa đạt hiệu quả. Chưa chú trọng xây dựng và phát triển các đơn vị 81…..Nhiều đề án vẫn còn gặp khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện hoặc chưa thực hiện, như Đề án về Cơ chế tài chính. Đề án xây dựng Luật phổ biến kiến thức, Luật hành nghề kỹ sư chuyên nghiệp; Quy chế phối hợp giữa Chính phủ và LHHVN chưa được thể chế hóa để triển khai thực hiện. Tổ chức của Liên hiệp hội ở Trung ương và địa phương tuy có phát triển về số lượng, nhưng chất lượng và hiệu quả hoạt động còn hạn chế, lúng túng trong việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, chưa xây dựng được mô hình phát triển mang đặc trưng riêng của một tổ chức chính trị – xã hội tập hợp đội ngũ trí thức đa ngành, đa lĩnh vực; cơ sở lý luận về tổ chức và hoạt động của Liên hiệp hội từ Trung ương đến địa phương chưa được quan tâm nghiên cứu. Tuy đã có nhiều cố gắng song sự phối hợp hoạt động giữa Liên hiệp Hội ở Trung ương và địa phương còn yếu, sự hỗ trợ từ Liên hiệp Hội Trung ương đối với các hội thành viên còn chưa đáp ứng yêu cầu của các hội thành viên và địa phương; chưa tạo được cơ chế và các giải pháp phù hợp trong phối hợp và hỗ trợ hoạt động giữa các hội thành viên. Công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng của đội ngũ trí thức chưa được quan tâm đúng mức, chưa tổ chức được nhiều diễn đàn phù hợp, tạo môi trường để trí thức có thể bày tỏ quan điểm và phát biểu ý kiến đóng góp vào những vấn đề quan trọng của đất nước.  Nhiều hội ngành toàn quốc chưa kịp thời thông tin, báo cáo kết quả hoạt động làm cho công tác tổng hợp, nắm bắt tình hình chung phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương còn gặp khó khăn….

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đặng Vũ Minh – Chủ tịch LHHVN ghi nhận những ý kiến quý báu trên, mặc dù trong năm 2014 LHHVN đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch sát với tình hình thực tế, lãnh đạo cơ quan LHHVN xác định rõ trách nhiệm và nhiều đồng chí đã chủ động, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ được phân công, góp phần tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ của toàn hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam trong năm 2014, đặc biệt là việc hoàn chỉnh hệ thống  Liên hiệp hội địa phương. Tuy nhiên, LHHVN chưa xác định những định hướng nội dung hoạt động lớn, có tầm chiến lược mà LHHVN với vai trò và vị trí của mình cần phải tập trung chủ động tham gia giải quyết hoặc tham mưu, tư vấn cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Quốc hội và các bộ, ngành. Công việc trọng tâm trong năm 2015  là  tổ chức thành công  Đại hội đại biểu toàn quốc LHHVN lần thứ VII và một số nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.

vm1

Ông Đặng Vũ Minh – Chủ tịch LHHVN  phát biểu tại hội nghị

Cũng trong hội nghị, các đại biểu đã thống nhất dự thảo văn kiện trình Đại hội LHHVN lần thứ VII, công tác chuẩn bị nhân sự Hội đồng Trung ương, Đoàn Chủ tịch và các chức danh chủ chốt của LHHVN khóa VII (nhiệm kỳ 2015 – 2020) và thời gian tổ chức Đại hội VII sẽ diễn ra vào ngày 2 và ngày 3/6/2015.

Theo vusta.vn

 

Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: