Hội nghị lần thứ 6 của Hội đồng Trung ương Liên hiệp hội Việt Nam (09/11/2009)

 

 

 

 

 

Trong hai ngày 5 và 6/11/2009, ti Hà Ni, Hi đng Trung ương Liên hip các hi Khoa hc và K thut Vit Nam đã t chc hi ngh ln th 6 đ tiến hành các công tác chun b  Đi hi ln th 6 ca Liên hip các hi Khoa hc và K thut Vit Nam.

 

 

 

 

 

 

Các đi biu d hi ngh đã tp trung phát biu ý kiến, góp ý, nhn mnh mt s vn đ quan trong trong các văn kin trình Đi hi ln th 6. Hi ngh đã dành mt thi gian thích đáng cho công tác chun b nhân s cho Đi hi. Hi đng trung ương Liên hip hi cũng đã t chc kết np Hi Du khí Vit Nam thành hi thành viên ca Liên hip hi, đng thi Hi đng trung ương cũng xem xét và chp nhn gii thiu ca các hi thành viên và các liên hip hi đa phương nhng thành viên mi tham gia Hi đng trung ương Liên hip hi thay cho các y viên Hi đng trung ương không còn tham gia Hi đng trung ương vì các lý do khác nhau. Trong đt này ông Nguyn Văn Quế, phó ch tch kiêm tng thư ký Liên hip các hi Khoa hc và K thut tnh Tha Thiên Huế đã được b sung vào Hi đng trung ương Liên hip các hi Khoa hc và K thut Vit Nam.        

 

Hi ngh đã vinh d được GS.TS Nguyn Th Doan, Phó Ch tch nước, nước Cng hoà Xã hi Ch nghĩa Vit Nam, đến dphát biu ý kiến ch đo hi ngh. Sau khi đim mt s vn đ ln ca đt nước đòi hi s quan tâm và đóng góp đc bit ca đi ngũ trí thc như vn đ biến đi khí hu, bo v môi trường, tái cơ cu nn kinh tế ca đt nước và ci cách giáo dc và đào to, GS.TS Nguyn Th Doan đã ch đo Liên hip các hi Khoa hc và K thut Vit Nam 4 vn đ ln là: (1) tp trung cng c h thng t chc ca Liên hip hi, (2) tăng cường thông tin, qung bá v vai trò và đóng góp ca Liên hip hi, (3) đi mi phương thc hot đng cho thc s hiu qu(4) tăng cường hp tác quc tế. 

 

Trong khuôn kh hi ngh, đng chí Nguyn Hu Tăng, Phó Ch tch Liên hip hi Vit Nam, đã vinh d được nhn Huân chương Đc lp hng 3 ca Nhà nước tng.

 

PV

Người cập nhật:  

Các bài viết khác: