Hội thảo khoa học đề xuất thành lập khu bảo tồn đất ngập nước Cửa sông Ô Lâu (18/12/2012)

Ngày 18 tháng 12 năm 2012, hội thảo khoa học với chủ đề: “Tiềm năng và giải pháp phát triển bền vững vùng Cửa sông Ô Lâu- Tam Giang” do Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tổ chức đã diễn ra tại khách sạn Sông Hương, thành phố Huế.

Thạm dự hội thảo có 35 đại biểu, gồm các nhà khoa học và các nhà quản lý đến từ các trung tâm nghiên cứu, các sở, ngành của tỉnh Thừa Thiên Huế và các địa phương của hai huyện Phong Điền, Quảng Điền.

Mục đích của hội thảo là đánh giá các tiềm năng, giá trị, thực trạng quản lý, khai thác vùng đất ngập nước Cửa sông Ô Lâu. Từ đó đề xuất giải pháp để bảo vệ, phát huy những giá trị này, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Sau khi nghe các báo cáo khoa học, hội thảo đã tranh luận sôi nỗi và thống nhất đề xuất Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật làm đầu mối để chia sẻ thông tin, tránh trùng lắp các dự án và tiếp tục có những nghiên cứu đánh giá tiềm năng đa dạng sinh học, đánh giá môi trường, xã hội và lập báo cáo tư vấn cho UBND tỉnh xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên cho vùng đất ngập nước đầy tiềm năng này.

Người cập nhật: Trần Giải

Các bài viết khác: