Hội thảo nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội phục vụ phát triển kinh tế – xã hội

Đó là chủ đề hội thảo khoa học do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức vào ngày 03/7/2018 với sự tham dự của đại diện Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, các sở, ban, ngành, hội thành viên và trung tâm trực thuộc.

Toàn cảnh hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, GS.TS. Trần Hữu Dàng – Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (Liên hiệp hội) nhấn mạnh: Công tác Tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TV,PB&GĐXH) luôn được Liên hiệp hội xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng của hệ thống Liên hiệp hội. Thời gian qua, hoạt động TV,PB&GĐXH được Liên hiệp hội chú trọng đẩy mạnh, đã cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn giúp tỉnh định hướng, đề ra chiến lược phát triển kinh tế – xã hội phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Bên cạnh việc tham mưu để UBND tỉnh ban hành các chủ trương, chính sách, tập hợp chuyên gia, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội, Liên hiệp hội và đội ngũ trí thức sẵn sàng tham gia hoạt động TV,PB&GĐXH các vấn đề quan trọng của tỉnh.

GS.TS. Trần Hữu Dàng – Chủ tịch Liên hiệp hôi tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu khai mạc

Hoạt động TV,PB&GĐXH của Liên hiệp hội và các hội thành viên có bước tiến tích cực. Trong vài năm trở lại đây, Liên hiệp hội đã tổ chức phản biện 14 đồ án, quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh và tham gia hội đồng thẩm định hàng chục đề tài, dự án khoa học và hàng trăm  báo cáo đánh giá tác động môi trường. Các báo cáo phản biện và thẩm định của Liên hiệp hội đã được các cơ quan chủ quản và chủ đề án, dự án đánh giá đạt chất lượng. Các tư vấn, phản biện chuyên ngành của hội thành viên đã phát huy vai trò, cụ thể như: Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị, Hội Khoa học Lịch sử,… đã tham gia tư vấn và thẩm định nhiều đề án, dự án.

Trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội tỉnh giai đoạn mới yêu cầu Liên hiệp hội và đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ cần tiếp tục nâng cao tính chủ động đề xuất, sáng tạo, phát huy vai trò và trách nhiệm tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các ngành những vấn đề quan trong về chủ trương, chính sách phát triển quê hương, trước hết là những vấn đề có liên quan đến khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, chính sách đối với trí thức.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe 4 báo cáo chuyên đề, gồm: Tình hình công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, các Hội thành viên và một số giải pháp để thực hiện hiệu quả; Những thành tựu và một số ý kiến đề xuất phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian đến của Ủy ban MTTQVN tỉnh; Giải pháp nâng cao hiệu quả tư vấn, phản biện và giám định xã hội phục vụ phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế của Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị tỉnh; Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế của Thường trực Liên hiệp hội…. qua đó, giúp các đại biểu, các ngành, các cấp hiểu rõ hơn vai trò, tầm quan trọng cũng như thực trạng của hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội và các Hội thành viên.

ThS. Lê Thanh Tùng Phó Trưởng Ban TV, PB&GĐXH Liên hiệp hội Việt Nam báo cáo chia sẻ tại Hội thảo

Hội thảo đã tập trung thảo luận vào các vấn đề như đánh giá thực trạng công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội, hội thành viên và các tổ chức xã hội giai đoạn trong thời gian qua; đề xuất định hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động TV, PB&GĐXH và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện của Liên hiệp hội giai đoạn tiếp theo; đưa ra những giải pháp, nội dung định hướng cụ thể góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực tư vấn, phản biện và giám định xã hội; tăng hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh; góp phần thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong tình hình mới.

Hồ Thành

Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: