Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

  • Thu Hà
  • 22-07-2021
  • 70 lượt đọc
Liên hiệp Hội Thừa Thiên Huế

Sáng ngày 21/7, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật; Liên hiệp các hội khoa học – kỹ thuật và đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức do Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, đồng chí Nguyễn Ngọc Phương, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Hội nghị tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt chuyên sâu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên các lĩnh vực văn học nghệ thuật, khoa học – kỹ thuật, với 02 chuyên đề: Những nội dung cốt lõi và điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Những chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về văn hóa, văn nghệ qua các kỳ Đại hội, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới do PGS.TS. Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương báo cáo và chuyên đề về Phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo do TS. Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ báo cáo. Qua học tập các chuyên đề trên nhằm tuyên truyền sâu rộng tới đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức cả nước, tạo sự thống nhất ý chí, quyết tâm chính trị, thúc đẩy, nâng cao hiệu quả của hoạt động lao động văn hóa, sáng tạo tri thức, tạo ra những sản phẩm, công trình có giá trị cao, thiết thực, góp phần hiện thực hóa một cách sinh động Nghị quyết trong đời sống thực tiễn. 

Phát biểu tại buổi khai mạc, đồng chí Phùng Xuân Nhạ yêu cầu các đại biểu trong quá trình nghiên cứu, học tập, quán triệt các văn kiện Đại hội XIII, chú ý các nội dung chuyên sâu của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Những quan điểm của Đại hội XIII về văn hóa, văn nghệ, khoa học – kĩ thuật, đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Trong đó, tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hoá và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả của các loại hình văn hoá, văn nghệ… Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các hội văn học, nghệ thuật, tập hợp đông đảo văn nghệ sĩ tham gia; khuyến khích sáng tạo, thực thi quyền tác giả; Tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Có chiến lược phát triển khoa học và công nghệ phù hợp với xu thế chung của thế giới và điều kiện đất nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chú trọng phát triển đồng bộ khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học xã hội và nhân văn, khoa học lý luận chính trị.

Đội ngũ cán bộ văn nghệ sĩ, trí thức là những người chiến sĩ thầm lặng trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, có nhiều đóng góp to lớn trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc, trong thời gian tới, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, các thành tựu đã đạt được, đẩy mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng một cách hiệu quả, thiết thực, sinh động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII trong cuộc sống.

 CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM