Tin mới
 • 23-07-2018
 • Đinh Văn Chung
 • HUSTA.org
Tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tư vấn, phản biện Giám định xã hội của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

Theo Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động Tư vấn, phản biện và giám định xã hội; Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (Liên hiệp hội) đã thực hiện được một số nội dung nổi bật.

Kết quả tư vấn, phản biện và giám định xã hội
 • 02-07-2018
 • Đinh Văn Chung
Tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TV,PB&G;ĐXH) là hoạt động mang tính xã hội, độc lập khách quan, là nhu cầu…

Kết quả tư vấn, phản biện và giám định xã hội
 • 27-02-2018
 • Đinh Văn Chung
Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (Liên hiệp hội) là tổ chức chính trị – xã hội của…

Kết quả tư vấn, phản biện và giám định xã hội
 • 09-06-2017
 • Đinh Văn Chung
Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (Liên hiệp hội) là tổ chức chính trị – xã hội của…

Kết quả tư vấn, phản biện và giám định xã hội
 • 12-12-2016
 • Đinh Văn Chung
Tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TV,PB&G;ĐXH) là nhu cầu của xã hội, là trách nhiệm của trí thức khoa học và…

Kết quả tư vấn, phản biện và giám định xã hội
 • 04-12-2016
 • Đinh Văn Chung
Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (Liên hiệp hội) là tổ chức chính trị – xã hội của…

Kết quả tư vấn, phản biện và giám định xã hội
 • 04-02-2016
 • Husta.org
Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế (Hội) là nơi tập hợp, đoàn kết, động viên những người…

Kết quả tư vấn, phản biện và giám định xã hội
 • 21-08-2014
 • Đinh Văn Chung
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế là thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…

Kết quả tư vấn, phản biện và giám định xã hội
 • 06-09-2012
 • Husta.org
Năm 2011, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật (Liên hiệp hội) tỉnh và các hội thành viên đã thực hiện nhiều…

Kết quả tư vấn, phản biện và giám định xã hội
 • 05-09-2012
 • Husta.org
Đến nay, đã sau 8 năm, kể từ năm 2004 là năm có quy định của UBND tỉnh về hoạt động tư vấn, phản biện và giám…