Liên hiệp các Hội KH&KT; Việt Nam kỷ niệm 25 năm thành lập và đón nhận huân chương Hồ Chí Minh (17/07/2008)

     Sáng 26-3 tại Hà Nội, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật (KH&KT) Việt Nam đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 25 năm thành lập và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đến dự và phát biểu.

      Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam được chính thức thành lập ngày 26-3-1983. Đến nay, Liên hiệp đã có 115 hội thành viên ở trung ương và các địa phương, ngoài ra còn có 160 tổ chức trực thuộc Đoàn Chủ tịch Liên hiệp. Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam là một tổ chức chính trị-xã hội nhằm tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, phát huy tiềm năng trí tuệ phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay, Liên hiệp có gần 160 tờ báo, tạp chí, bản tin, chuyên san¦ là những công cụ đắc lực trong tuyên truyền và phổ biến kiến thức KH&KT cho quần chúng; góp phần xã hội hóa công tác giáo dục và đào tạo, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài¦

     Trong hoaÌ£t đôÌ£ng nghiên cứu vaÌ€ chuyển giao các tiến bôÌ£ khoa hoÌ£c vaÌ€ kỹ thuâÌ£t vaÌ€o đơÌ€i sống vaÌ€ sản xuất, các nhaÌ€ khoa hoÌ£c trong hêÌ£ thống Liên hiêÌ£p hôÌ£i ViêÌ£t Nam đã triển khai gâÌ€n 40 dưÌ£ án điêÌ€u tra cơ bản vaÌ€ môi trươÌ€ng, 8 chương triÌ€nh, đêÌ€ taÌ€i, 8 dưÌ£ án sản xuất thử nghiêÌ£m cấp NhaÌ€ nước vaÌ€ hơn 100 đêÌ€ taÌ€i cấp Liên hiêÌ£p hôÌ£i. Bên caÌ£nh đó, các giải thưởng, hôÌ£i thi, cuôÌ£c thi với đối tươÌ£ng tham dưÌ£ đa daÌ£ng do Liên hiêÌ£p hôÌ£i ViêÌ£t Nam vaÌ€ các tổ chức thaÌ€nh viên tổ chức đã góp phâÌ€n phát triển phong traÌ€o lao đôÌ£ng sáng taÌ£o, tiến quân vaÌ€o khoa hoÌ£c trong moÌ£i tâÌ€ng lớp nhân dân. Những năm gâÌ€n đây, vai troÌ€ của Liên hiêÌ£p hôÌ£i ViêÌ£t Nam ngaÌ€y caÌ€ng đươÌ£c nâng cao, đươÌ£c xã hôÌ£i biết tới thông qua các hoaÌ£t đôÌ£ng tư vấn, phản biêÌ£n vaÌ€ giám điÌ£nh xã hôÌ£i đối với các chương triÌ€nh, dưÌ£ án, đêÌ€ taÌ€i các cấp, trong đó nổi bâÌ£t laÌ€ các dưÌ£ án Thủy điêÌ£n Sơn La, đươÌ€ng HôÌ€ Chí Minh, thay nước HôÌ€ Tây (HaÌ€ NôÌ£i), khai quâÌ£t khảo cổ HoaÌ€ng thaÌ€nh Thăng Long, phoÌ€ng chống diÌ£ch cúm gia câÌ€m… Các hôÌ£i thaÌ€nh viên đã phát hiêÌ£n vaÌ€ phản biêÌ£n nhiêÌ€u đêÌ€ taÌ€i nổi côÌ£m trong đơÌ€i sống kinh tế “ xã hôÌ£i như Tổng hôÌ£i Xây dưÌ£ng ViêÌ£t Nam đưa ra danh sách các dưÌ£ án đâÌ€u tư xây dưÌ£ng có thất thoát, lãng phí hay có sai phaÌ£m trong sử duÌ£ng đất; HôÌ£i Tiêu chuẩn vaÌ€ Bảo vêÌ£ ngươÌ€i tiêu duÌ€ng ViêÌ£t Nam nêu vấn đêÌ€ xăng pha aceton, sữa nước chế biến tưÌ€ sữa bôÌ£t nhưng ghi nhãn laÌ€ sữa tươi… NhăÌ€m góp phâÌ€n thưÌ£c hiêÌ£n nhiêÌ£m vuÌ£ phát triển côÌ£ng đôÌ€ng vaÌ€ xóa đói giảm ngheÌ€o, các tổ chức thaÌ€nh viên, đăÌ£c biêÌ£t các đơn viÌ£ hoaÌ£t đôÌ£ng theo NghiÌ£ điÌ£nh 81/2001/NĐ-CP, đã triển khai nhiêÌ€u đêÌ€ taÌ€i, dưÌ£ án vêÌ€ chăm sóc sức khỏe ban đâÌ€u, giáo duÌ£c vaÌ€ văn hóa, giới vaÌ€ biÌ€nh đẳng giới, bảo vêÌ£ môi trươÌ€ng vaÌ€ sử duÌ£ng bêÌ€n vững taÌ€i nguyên thiên nhiên… taÌ£i các côÌ£ng đôÌ€ng dân cư. Các dưÌ£ án đã có tác duÌ£ng rõ rêÌ£t trong viêÌ£c cải thiêÌ£n đơÌ€i sống kinh tế, văn hóa, xã hôÌ£i của nhân dân, đăÌ£c biêÌ£t các dân tôÌ£c ít ngươÌ€i taÌ£i vuÌ€ng sâu, vuÌ€ng xa. Thông qua mở rôÌ£ng hơÌ£p tác với các tổ chức quốc tế, Liên hiêÌ£p hôÌ£i ViêÌ£t Nam cuÌ€ng các tổ chức thaÌ€nh viên đã góp phâÌ€n giới thiêÌ£u hiÌ€nh ảnh ViêÌ£t Nam, đôÌ€ng thơÌ€i giải quyết các vấn đêÌ€ trong khu vưÌ£c vaÌ€ trên thế giới. NgaÌ€y caÌ€ng có nhiêÌ€u tổ chức quốc tế tiÌ€m đến Liên hiêÌ£p hôÌ£i ViêÌ£t Nam như môÌ£t điÌ£a chỉ tin câÌ£y để thưÌ£c hiêÌ£n các dưÌ£ án nâng cao năng lưÌ£c, phát triển côÌ£ng đôÌ€ng, xóa đói giảm ngheÌ€o…

     Đồng chí Trương Tấn Sang thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà đội ngũ trí thức KH&CN đã đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Đồng chí đề nghị Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, làm tốt nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức, phối hợp hoạt động các hội thành viên và các đoàn thể chính trị-xã hội khác, tạo thành lực lượng mạnh mẽ trong công cuộc CNH-HĐH đất nước.

.                                 (theo Vusta.org)

Người cập nhật:  

Các bài viết khác: