Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (25/03/2013)

Ngày 22/3/2013, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (26/3/1983-26/3/2013). Đến dự và chúc mừng có ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Lê Hồng Anh biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tích và đóng góp đối với đất nước trong thời gian qua của VUSTA. Ông nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước ta đã xác định: phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ cùng với giáo dục là quốc sách hàng đầu, là một nội dung cần được ưu tiên tập trung đầu tư trước một bước trong hoạt động của các ngành, các cấp, làm cho khoa học và công nghệ thực sự là động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, kinh tế tri thức, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; bảo vệ môi trường; bảo đảm quốc phòng, an ninh, đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiên đại vào năm 2020. Ông Lê Hồng Anh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và VUSTA, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ nước nhà cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối nêu trong các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về lĩnh vực này, đặc biệt là Nghị quyết 27-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Chỉ thị 42-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X), Nghị quyết Đại hội lần thứ XI, Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ.

Ông Lê Hồng Anh nêu rõ: VUSTA cần tiếp tục củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức của Liên hiệp hội và các hội thành viên, xây dựng VUSTA vững mạnh, để tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam trong và ngoài nước, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các hội thành viên và hội viên. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp trí thức khoa học và công nghệ nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình đối với đất nước, dân tộc; đề xuất, tham mưu cho Đảng, Nhà nước những vấn đề lớn về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước; chủ động tư vấn, phản biện và giám định; làm tốt công tác truyền bá kiến thức khoa học và công nghệ; tổ chức phong trào nhân dân sáng tạo, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống; phát hiện và tôn vinh những cá nhân tiêu biểu trong hoạt động sáng tạo khoa học và công nghệ với mục tiêu đến năm 2020, Vusta trở thành tổ chức chính trị – xã hội vững mạnh ở trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nhằm phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch VUSTA, cho biết: Ra đời trong hoàn cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, nhưng sau 30 năm xây dựng và phát triển, VUSTA đã khẳng định được vai trò của mình. Từ 15 hội thành viên khi mới thành lập, đến nay VUSTA đã có 132 hội thành viên, bao gồm 73 hội ngành toàn quốc, 59 Liên hiệp hội ở các tỉnh, thành phố, tập hợp trên một triệu trí thức khoa học và công nghệ, chiếm hơn 1/3 số trí thức khoa học và công nghệ trong cả nước. Ngoài ra, VUSTA còn có trên 500 tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập.

VUSTA đã xây dựng được các quy trình để thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Hiện nay, nhiệm vụ này không những được thực hiện ở VUSTA mà cả ở các hội ngành toàn quốc và các Liên hiệp hội ở địa phương. Để làm tốt công việc này, VUSTA đã đặc biệt chú ý khâu tổ chức thực hiện, tạo môi trường cởi mở và thuận lợi, phát huy năng lực tư duy của trí thức, thẳng thắn đóng góp ý kiến cho những vấn đề hệ trọng có liên quan đến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Thông qua VUSTA, các câp ủy Đảng và chính quyền có điều kiện lắng nghe và tiếp thu những ý kiến đóng góp của trí thức khoa học và công nghệ cho các dự thảo văn kiện, quy hoạch phát triển, các chương trình, đề án, dự án lớn… trước khi cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì của Chủ tịch nước và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho một số cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển VUSTA.

Theo vusta

Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: