Liên hiệp hội đẩy mạnh phổ biến kiến thức, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ phát triển sản xuất và đời sống

  • Hồ Thành
  • 30-03-2017
  • 602 lượt đọc
Tin khoa học công nghệ

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (Liên hiệp hội) là tổ chức chính trị – xã hội giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp và phát huy sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN;) để góp phần đưa KHCN trở thành động lực phát triển kinh tế – xã hội tỉnh nhà. Cùng với hoat động tư vấn, phản biện, và giám định xã hội, công tác thông tin, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống là một nhiệm vụ chủ yếu, quan trọng của Liên hiệp hội được xác định. Những năm qua, Liên hiệp hội đã có nhiều nỗ lực huy động nguồn lực nội tại và các nguồn lực bên ngoài để thực hiện nhiệm vụ này đã mang lại những thành tựu quan trọng.

Hoạt động phổ biến kiến thức được Liên hiệp hội tổ chức thực hiện với đa dạng nội dung và hình thức, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương, đó là kết quả đánh giá của hội thảo “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất và đời sống” được Liên hiệp hội vừa tổ chức vừa qua.

 

Toàn cảnh hội thảo

Hội thảo đã đánh giá, công tác phổ biến kiến thức, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật của Liên hiệp hội luôn hướng tới việc cung cấp thông tin về khoa học và công nghệ, các tiến bộ kỹ thuật mới, thông tin về chính sách, pháp luật của nhà nước,…đến được với mọi tầng lớp dân cư trong xã hội, và tập trung hướng về cơ sở, vùng sâu, vùng xa và miền núi, ven biển với đa dạng hình thức và nội dung phong phú. Các hình thức, kết quả Liên hiệp hội đã thực hiện trong thời gian qua có thể điểm qua, đó là: Phát huy lợi thế sự phát triển của công nghệ thông tin, internet, kênh phổ biến kiến thức qua các trang thông tin điện tử tổng hợp và các website của toàn hệ thống Liên hiệp hội tỉnh đã được đẩy mạnh. Với 24 trang tin, website bằng tiếng Việt, tiếng Anh đã cung cấp thông tin nhanh, phong phú nội dung, cập nhật thường xuyên những kết quả nghiên cứu, sáng tạo khoa học công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ tốt cho sản xuất và đời sống; phản ánh những hoạt động của Liên hiệp hội, những vấn đề thời sự, chính trị, xã hội của địa phương đã thu hút hàng triệu lượt truy cập hàng ngày, đáp ứng thông tin kịp thời cho nhiều đối tượng bạn đọc. Website husta.org là một trong những địa chỉ tin cây, có nhiều chuyên mục được bạn đọc quan tâm, đặc biệt là chuyên mục Phổ biến kiến thức và chuyên mục Hỏi – đáp khoa học công nghệ. Thông qua các chuyên mục này, các nhà khoa học đã chuyển tải, giải đáp rất nhiều vấn đề khoa học kỹ thuật liên quan đến sản xuất và đời sống của bạn đọc, nhất là nông dân, học sinh, sinh viên… Số độc giả của trang thông tin điện tử tổng hợp của Liên hiệp hội không ngừng tăng lên, đến nay đã có hơn 3.000.000 lượt truy cập, thường xuyên có hàng trăm người trực tuyến.

Đồng thời, phổ biến kiến thức còn được thực hiện qua kênh tạp chí, bản tin Khoa học Kỹ thuật và các ấn phẩm truyền thông, qua hình thức liên kết, phối hợp với các tổ chức truyền thông đại chúng như báo Thừa Thiên Huế, đài truyền hình địa phương, đài trung ương, với đoàn thể, tổ chưc xã hội và qua hình thức tập huấn, hội thảo. Liên hiệp hội Thừa Thiên Huế có 01 tạp chí, 24 bản tin và tập san, ngày càng được cải tiến về nội dung và hình thức, tăng số lượng phát hành. Chỉ tính riêng bản tin Khoa học và Kỹ thuật của Liên hiệp hội hàng năm đã phát hành trên 2.400 ấn phẩm; đã tổ chức hàng trăm buổi nói chuyện chuyên đề, tập huấn kỹ thuật cho hơn 1.500 lượt người tham gia. Tập huấn, hội thảo cũng là kênh thông tin phổ biến kiến thức trực tiếp rất hiệu quả. Bình quân trong một năm hệ thống Liên hiệp hội tổ chức gần 100 lớp tập huấn, 50 hội thảo khoa học về các nội dung như: Kỹ thuật sản xuất, bảo vệ môi trường, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ các chuyên ngành, tư vấn, phản biện các đề tài dự án, các qui hoạch, kế hoạch…thu hút hơn 5.000 lượt người tham dự.

Những kết quả đạt được là thành quả của sự nỗ lực thực hiện của các hội thành viên, các trung tâm khoa học trực thuộc và của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của tỉnh nhà.

Truyền thông, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ là một nhiệm vụ chủ yếu, quan trọng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, bao gồm các hoạt động cung cấp các tri thức KHCN nhằm nâng cao trình độ hiểu biết và hướng dẫn người dân áp dụng các tiến bộ công nghệ và kỹ thuật vào đời sống, sản xuất. Đánh giá cao kết quả hoạt động phổ biến kiến thức của các hội thành viên, đơn vị trực thuộc trong thời gian qua và đề nghị trong thời gian tới, cần tập trung đẩy mạnh công tác phổ biến kiến thức, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ chương trình phát triển kinh tế – xã hôi trọng tâm của tỉnh Thừa Thiên Huế”.

 

GS.TS. Trần Hữu Dàng phát biểu tại hội thảo

Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa thể hiện hết tiềm năng, năng lực, thế mạnh của hệ thống Liên hiệp hội tỉnh và của đội ngũ trí thức tỉnh nhà. Để phát huy hiệu quả công tác phổ biến kiến thức phục vụ sản xuất và đời sống, Hội thảo đã xác định cần tập trung vào một số lĩnh vực thực tiễn địa phương đang yêu cầu, đó là: khoa học công nghệ phục vụ xây dựng phát triển nông thôn bền vững, bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu; khoa học công nghệ sản xuất sạch, khắc phục sự cố môi trường biển… và cần thực hiện đồng bộ những giải pháp sau:

Trước hết, cần đẩy mạnh nhận thức về tầm quan trọng của công tác phổ biến kiến thức cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, các ban ngành trong xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Thứ hai, Tăng cường lãnh đạo công tác thông tin, phổ biến kiến thức: Công tác thông tin nói chung và phổ biến thông tin khoa học kỹ thuật là vấn đề luôn vận động theo hướng đổi mới, liên lục cập nhật và nhạy cảm. Do vậy, yếu tố lãnh đạo, chỉ đạo phải luôn đặt lên hàng đầu. Ngoài việc đảm bảo các điều kiện như kinh phí, con người, phải có sự quan tâm thực sự của lãnh đạo Liên hiệp hội và các tổ chức xã hội. Vai trò của lãnh đạo Liên hiệp hội và các tổ chức xã hội thể hiện ở chỗ tăng cường tìm kiếm thêm nguồn lực cho hoạt động, phân công cán bộ phụ trách, thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động, điều phối hoạt động thông tin phổ biến kiến thức trong toàn hệ thống Liên hiệp hội.

Thứ ba, Xây dựng chiến lược phát triển hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức: Xây dựng một chiến lược cho hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, sản xuất sạch, phát triển kinh tế tri thức để phát huy những yếu tố nội lực, huy động nguồn lực xã hội để phát huy yếu tố khoa học và công nghệ trong phát triển. Mỗi tổ chức cần xây dựng chiến lược thực hiện nhiệm vụ phổ biến kiến thức cho từng thời kỳ, mỗi giai đoạn tập trung cho một chủ đề nào đó vừa phù hợp với tôn chỉ mục đích của tổ chức vừa đáp ứng yêu cầu của xã hội. Để làm tốt vấn đề này, đòi hỏi các tổ chức phải chủ động, bắt mạch được các yêu cầu của thực tiễn cuộc sống, địa phương và xu hướng phát triển của xã hội.

Thứ tư, tiếp tục đa dạng hóa các kênh thông tin, phổ biến kiến thức: Nhằm phát huy yếu tố tích cực của các kênh chuyển tải thông tin, trao đổi kiến thức khoa học kỹ thuật, thông tin khoa học, đáp ứng sư đa dạng như cầu của nhân dân và yêu cầu của phát triển.

Phổ biến kiến thức là nhiệm vụ quan trọng và rất thiết thực trong hoạt động của Liên hiệp hội, các tổ chức xã hội để phục vụ nhân dân, xã hội phát triển. Do đó, cần tiếp tục nỗ lực không ngừng, sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ để tìm ra những giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn của mỗi tổ chức trong hệ thống Liên hiệp hội là yếu tố quyết định sự thành công chung và góp phần khẳng định và nâng cao vai trò, vị trí của Liên hiệp hội trong xã hội.

ThS. Hồ ThànhCÓ THỂ BẠN QUAN TÂM