Liên hiệp Hội Việt Nam: Điểm nhấn mang dấu ấn trong năm (09/01/2015)

Là tổ chức chính trị – xã hội của trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam; với chức năng thực hiện tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ ở trong nước, trí thức khoa học và công nghệ người Việt Nam ở nước ngoài; điều hoà, phối hợp hoạt động của các hội thành viên. Làm đầu mối giữa các hội thành viên và các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức khác nhằm giải quyết những vấn đề chung trong hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam. Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên, hội thành viên, của trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam. Trong năm 2014, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã có nhiều hoạt động thiết thực, đạt kết quả cao. Sau đây vusta.vn lựa chọn một số điểm nhấn ấn tượng.

Ngày 29/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng , Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có buổi làm việc với Liên hiệp hội Việt Nam.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và kết quả hoạt động của Liên hiệp Hội, đặc biệt là sự đóng góp thiết thực, quan trọng của đội ngũ trí thức vào thành tựu chung của đất nước trên các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, từ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, y tế đến quốc phòng, an ninh.

Thủ tướng đề nghị Liên hiệp Hội Việt Nam tiếp tục làm tốt hơn nhiệm vụ tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Chính phủ trước hết là hoạch định và xây dựng cơ chế chính sách trên những lĩnh vực, đồng thời dựa trên cơ sở khoa học tích cực tham gia tư vấn phản biện, nhất là các vấn đề dư luận quan tâm; tăng cường công tác giám định xã hội; các Bộ, ngành, địa phương và Liên hiệp Hội Việt Nam chủ động phối hợp chặt chẽ với nhau trong hoạt động nghiên cứu khoa học cũng như công tác phản biện.

Ngày 20/10, Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2014 – 2020 giữa Bộ GD&ĐT và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã chính thức ký kết.

Theo đó, hai bên sẽ phối hợp trong công tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đường lối, chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển khoa học và công nghệ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2014 – 2020 giữa hai bên nhằm tăng cường sự phối hợp giữa hai cơ quan trong việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 9/6/2014 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW.

Đồng thời phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong việc thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành Giáo dục vì sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo ở nước ta trong giai đoạn tới.

Ngày 10/9, Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam, Bộ Y tế, Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Tổng Hội Y học Việt Nam, Hội Dược học Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giám sát việc chấp hành pháp luật của các cơ sở y tế tư nhân.

Chương trình phối hợp giám sát việc chấp hành pháp luật của các cơ sở y tế tư nhân cần tập trung 4 nhóm vấn đề chính: Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về các điều kiện hành nghề của các cơ sở y tế tư nhân, đánh giá dịch vụ y tế, giá thuốc, chất lượng dịch vụ, chất lượng thuốc của các cơ sở. Rà soát, đề xuất hoàn thiện và nâng cao chất lượng, tính khả thi của các chính sách, pháp luật về các cơ sở y tế tư nhân. Lựa chọn địa bàn, đối tượng và xây dựng mô hình điểm về phối hợp giám sát việc chấp hành pháp luật của các cơ sở y tế tư nhân giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bộ Y tế, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Tổng Hội Y học Việt Nam, Hội Dược học Việt Nam. 

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ra tuyên bố phản đối việc Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khẳng định mong muốn giữ gìn, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai quốc gia, giữa trí thức của hai nước; kêu gọi Hiệp hội Khoa học kỹ thuật Trung Quốc, Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN, trí thức Trung Quốc và các nước lên tiếng bảo vệ công lý, bảo vệ luật pháp quốc tế, góp phần giữ gìn hòa bình và ổn định của khu vực và trên thế giới.

Ngày 18/5 có ý nghĩa lịch sử đặc biệt quan trọng không chỉ với giới KH&CN Việt Nam mà còn đối với Liên hiệp Hội Việt Nam.

Đoàn kết và tập hợp dưới mái nhà chung của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, giới trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam đã và đang tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, trình diễn, giới thiệu các thành tựu khoa học và công nghệ, mở rộng các diễn đàn trao đổi học thuật, tôn vinh các nhà khoa học, tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về khoa học và công nghệ…

Ngày 18/6/2014, Tổng cục Lâm nghiệp và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã Ký kết Chương trình Phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2014 – 2020.

Theo chương trình đã được ký kết, hai bên sẽ hợp tác với nhau trên 7 nội dung cơ bản, trong đó lĩnh vực hàng đầu là nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách về lâm nghiệp, tham gia triển khai Đề án Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp, triển khai Nghị quyết 30-NQ-TW của Bộ Chính trị và tăng cường hoạt động khuyến lâm, ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất lâm nghiệp, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, ứng phó biến đổi khí hậu và REDD+. Các chương trình, kế hoạch hợp tác cụ thể sẽ thường xuyên được hai bên trao đổi và xây dựng theo từng năm kế hoạch.

HY (Tổng hợp) 
Theo vusta.vn
Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: