Phát huy vai trò lãnh đạo của Chi bộ Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

Chi bộ Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (Chi bộ Liên hiệp hội) là hạt nhân chính trị lãnh đạo Cơ quan Liên hiệp hội thực hiện nhiệm vụ chính trị, triển khai các chủ trương, chị thị, nghị quyết của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước; góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2013-2018 của Liên hiệp hội

Năm 2016, là năm đầu thực hiện Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020, Chi bộ đã phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể để đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo trên tất cả các mặt, cả về tư tưởng, tổ chức và hành động. Chi bộ đã bổ sung cấp ủy viên và thành lập Chi ủy Chi bộ. Quy chế làm việc của Chi bộ và quy chế hoạt động của Chi ủy chi bộ được ban hành làm căn cứ để thực hiện nhiệm vụ. Chi bộ đã xây dựng và triển khai kịp thời chương trình công tác toàn khóa, kế hoạch công tác, chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm, hàng tháng đến các tổ chức đoàn thể, các đảng viên, cán bộ. Chi bộ đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; nguyên tắc tự phê bình và phê bình, đảng viên nói và làm theo nghị quyết.

Trao Quyết định chi ủy viên Chi ủy Chi bộ Liên hiệp hội Thừa Thiên Huế

Chi bộ đã nghiêm túc tổ chức việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và cụ thể hóa thành những chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với điều kiện của Liên hiệp hội. Chi bộ đã xây dựng kế hoạch 22-KH/CB ngày 11/10/2016 về triển khai thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về  “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và đã triển khai thực hiện một cách nghiêm túc đến toàn thể đảng viên, cán bộ và tổ chức Công đoàn, Chi đoàn  cơ quan Liên hiệp hội. Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện kế hoạch số 11-KH/ĐUK ngày 27/7/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về Nâng cao đạo đức công vụ của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức”. Những thành quả nổi bật được thể hiện những nội dụng sau:

Lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan Liên hiệp hội,  Chi bộ phối hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo cơ quan Liên hiệp hội lãnh đạo đảng viên, đoàn thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị.

Tích cực, kiên trì, phấn đấu xây dựng và phát triển tổ chức, tập hợp đoàn kết và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trên địa bàn. Chủ động phối hợp với Đảng đoàn, Thường trực Liên hiệp hội tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, rà soát phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, đảng viên. Tăng cường tập hợp trí thức thông qua việc kết nạp 06 hội thành viên, thành lập các trung tâm khoa học, công nghệ, câu lạc bộ trực thuộc Liên hiệp hội, đăng ký hoạt động khoa học, công nghệ và triển khai hoạt động có hiệu quả. Lãnh đạo cơ quan Liên hiệp hội thực hiện các nội dung, chỉ tiêu mà Đại hội đại biểu Liên hiệp hội nhiệm kỳ 2013-2018 đã đặt ra. Hoạt động chuyên môn của Liên hiệp hội được lãnh đạo triển khai sâu rộng. Hoạt động thông tin, phổ biến kiến thức được tập trung hướng về cơ sở.  Xuất bản 6 số bản tin Khoa học và Kỹ thuật với chất lượng nội dung phong phú. Cập nhật thông tin về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kết quả nghiên cứu, ứng dụng, triển khai các đề tài khoa học, kỹ thuật, các mô hình kinh tế,… trên Bản tin Khoa học và Kỹ thuật và trang thông tin điện tử tổng hợp www.husta.org, trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh ngày càng phong phú. Tổ chức 17 buổi phổ biến kiến thức cho nông dân trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội được chú trọng, thông qua đó nâng cao vị thế, vai trò của Liên hiệp hội, phát huy năng lực đội ngũ trí thức, đóng góp cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc ra quyết định các chính sách, quy hoạch và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà. Trong năm, Liên hiệp hội đã tham gia thực hiện tư vấn, phản biện độc lập Quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hương; Quy hoạch phát triển ngành khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm  2025,  định hướng đến năm 2030; Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến 2030.

Liên hiệp hội đã làm tốt vai trò cơ quan thường trực, phối hợp tổ chức thành công Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ IX và Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ lần thứ VIII tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016.

Chi bộ đã lãnh chỉ đạo Công đoàn, Chi đoàn cơ quan Liên hiệp hội đẩy mạnh thực hiện nghị quyết đại hội của chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020, xây dựng phong trào hoạt động phong phú, tăng cường giáo dục tư tưởng, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên.

Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của Chi bộ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, năm 2017 Chi bộ tập trung lãnh đạo thực hiên các nhiệm vụ sau:

Tiếp tục cụ thể hóa các nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng bằng các chương trình, kế hoạch nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị của Liên hiệp hội; triển khai Kế hoạch thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Chỉ thị 05 của Bộ chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan Liên hiệp hội. Nâng cao chất lượng hoạt động thông qua việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Tích cực xây dựng, phát triển tổ chức, tập hợp đoàn kết và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trên địa bàn phục vụ phát triển kinh tế – xã hội. Lãnh đạo Chi đoàn, Công đoàn cơ quan Liên hiệp hội, đẩy mạnh các hoạt động, tuyền truyên các chính sách, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chăm lo đời sống tinh thần vật chất cho cán bộ yên tâm công tác, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị đơn vị. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 là triển khai hiệu quả hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, đẩy mạnh hoạt động phổ biến kiến thức phục vụ sản xuất và đời sống và hoạt động sáng tạo khoa học và công nghệ; tăng cường phối hợp các ban, ngành địa phương đẩy mạnh hoạt động chuyển giao kết quả nghiên cứu, tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường,…

Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cần sự cố gắng, nỗ lực của tập thể Chi bộ, Cấp ủy và phát huy tối đa trách nhiệm, trí tuệ của từng đảng viên. Sự lãnh đạo của Cấp ủy, Chi bộ là một nhân tố quyết định kết quả của việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Thành Chung

 

 

Người cập nhật: Doãn Quan

Các bài viết khác: