Phê chuẩn Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (05/11/2015)

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ.

Đại hội đại biểu Liên hiệp hội Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định phê chuẩn Điều lệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thông qua ngày 28/4/2010 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thông qua ngày 3/6/2015.

Mục đích hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nền kinh tế tri thức, góp phần bảo vệ Tổ quốc và thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam hoạt động trên phạm vi cả nước, có trụ sở chính tại Hà Nội và có thể thành lập cơ quan đại diện tại phía Nam.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam có chức năng tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ người Việt Nam ở trong và ngoài nước; điều hoà, phối hợp và hướng dẫn hoạt động của các hội thành viên; làm cầu nối giữa các hội thành viên với các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức khác nhằm giải quyết những vấn đề chung đối với đội ngũ trí thức của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức thành viên, của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam.

Nhiệm vụ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là đề xuất, tham mưu cho Đảng và Nhà nước những vấn đề lớn về đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, nhất là về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, chính sách đối với trí thức; vận động trí thức khoa học và công nghệ người Việt Nam trong và ngoài nước tham gia các hoạt động cụ thể, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, Liên hiệp cũng có nhiệm vụ chủ động tư vấn, phản biện và giám định xã hội nhằm góp phần xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chiến lược, quy hoạch, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, các dự án quan trọng; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu; phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, tham gia xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài.

Với vai trò là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai các hoạt động chung nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, tăng cường liên minh công nhân – nông dân – trí thức và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phản ánh nguyện vọng và ý kiến đóng góp của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ với Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tham gia đấu tranh bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh,  góp phần xây dựng và củng cố tình hữu nghị, sự hiểu biết và hợp tác giữa các quốc gia và dân tộc.

Hệ thống tổ chức

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam có hệ thống tổ chức từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hội thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam gồm Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật địa phương) và các hội, tổng hội hoạt động hợp pháp trên các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên và khoa học công nghệ trong phạm vi cả nước (hội ngành toàn quốc) tự nguyện tham gia Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật địa phương là tổ chức chính trị – xã hội của trí thức khoa học và công nghệ tại địa phương, được thành lập theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; hoạt động theo Điều lệ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, có quy chế tổ chức và hoạt động phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương; có các hội thành viên là các hội ngành tại địa phương và các hội khoa học và kỹ thuật cấp quận, huyện (khi có điều kiện); có các tổ chức trực thuộc.

Các hội ngành toàn quốc là các tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp hoặc xã hội – nghề nghiệp của trí thức khoa học và công nghệ, hoạt động trong phạm vi toàn quốc, được thành lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tự nguyện tham gia Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Các hội ngành toàn quốc có quyền tự chủ, có điều lệ riêng phù hợp với Điều lệ của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và quy định của pháp luật.

Cơ quan lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam được bầu và hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số.

Đại hội đại biểu toàn quốc của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Theo chinhphu.vn

Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: