Phiếu đăng ký dự thi

  • Husta.org
  • 24-11-2007
  • 562 lượt đọc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———- oOo ———-

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI
HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LẦN THỨ II (2004 – 2005)

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LẦN THỨ II (2004 – 2005)

A. Họ và tên: (ghi bằng chữ in hoa)

Quốc tịch: Nam (nữ):

Ngày sinh:

Cơ quan: (ghi rõ cơ quan hiện đang công tác)

Hộ khẩu thường trú: (Nơi ở hiện nay)

Điện thoại: NR:………… CQ:…………… DĐ:…………………

Là tác giả (đại diện cho nhóm tác giả) của giải pháp dự thi (nêu tên đầy đủ của giải pháp dự thi)

Điện thoại: NR:………… CQ:…………… DĐ:…………………

Là tác giả của giải pháp dự thi :

Thuộc lĩnh vực: (ghi rõ lĩnh vực tham gia dự thi)

B. Danh sách các đồng tác giả (nếu có): Chúng tôi có tên dưới đây là đồng tác giả của giải pháp tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ II (2004 – 2005) cùng thỏa thuận về phần đóng góp của từng người, ký tên cam kết mọi quyền lợi có liên quan được tính theo phần trăm đóng góp, bao gồm:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Địa chỉ liên hệ

% đóng góp

Chức vụ

Ký tên

   

         
     

Tổng số:

100%

   

C. Hồ sơ gồm có (đánh dấu vào mục x nếu có tài liệu):

 Phiếu dự thi  Các tài liệu khác liên quan

 Bản mô tả giải pháp dự thi  Mô hình, sản phẩm mẫu

 Toàn văn giải pháp dự thi  Hợp đồng kinh tế chuyển

 Bản nhận xét đánh giá giao giải pháp dự thi hoặc hoá đơn bán sản phẩm.

Tôi (chúng tôi) xin được tham dự Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ II (2004 – 2005) và xin cam đoan giải pháp dự thi nói trên là do tôi (chúng tôi) nghiên cứu, sáng tạo ra và các tài liệu kèm theo là hoàn toàn phù hợp với bản gốc mà chúng tôi đang giữ, nếu sai, tôi (chúng tôi) xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA CÆ QUAN Huế, ngày tháng năm 2005

(hoặc chính quyền địa phương) TÁC GIẢ

(hoặc đại diện nhóm tác giả)

BẢN MÔ TẢ GIẢI PHÁP DỰ THI

HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

LẦN THỨ II (2004 – 2005)

I- Tên giải pháp dự thi (ghi như trong phiếu dự thi).

II- Ngày tạo ra giải pháp: (ghi rõ ngày bắt đầu tạo ra đến ngày kết thúc giải pháp):

III- Giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có) trước khi có giải pháp tham dự Hội thi: trong phần này, ngoài việc nêu lên những ưu điểm của giải pháp đã biết cần chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, cải tiến.

IV- Mô tả giải pháp kỹ thuật dự thi:

  1. Thuyết minh tính mới và tính sáng tạo.
  2. Khả năng áp dụng.
  3. Hiệu quả kinh tế – xã hội.

    TOÀN VĂN GIẢI PHÁP DỰ THI

    Trong phần này cần ghi chép cụ thể từ khâu bắt đầu thực hiện đến khi hoàn thành giải pháp. Ngoài ra, tác giả có thể gửi mô hình, sản phẩm chế thử, sơ đồ công nghệ và mọi tài liệu khác nêu thấy cần thiết. Mọi tài liệu cần được trình bày rõ ràng, không tẩy xoá.

* Lưu ý: Toàn bộ Hồ sơ dự thi gồm: Phiếu dự thi, Bản mô tả giải pháp dự thi, Toàn văn giải pháp dự thi phải được trình bày trên khổ giấy A4.CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM