Quản lý quy hoạch xây dựng, đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế trên nền GIS

Ngày nay, tốc độ đô thị hóa ở các địa phương đang tăng một cách nhanh chóng. Nhu cầu lập quy hoach đô thị nhằm mở rộng không gian đô thị, hình thành các đô thị mới và định hướng đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật một cách đồng bộ trở nên cấp thiết. Hệ thống cơ sở dữ liệu về quy hoạch đô thị cũng ngày càng nhiều và phức tạp, đòi hỏi phải có những giải pháp mới, tối ưu hơn nhằm hỗ trợ tốt hơn việc quản lý quy hoạch đô thị, ra quyết định về phát triển đô thị hay xây dựng và khai thác dữ liệu hiệu quả. Trước đòi hỏi đó của thực tế, TS.KTS Đặng Minh Nam và CN. Nguyễn Xuân Nghĩa thuộc Viện Quy hoạch Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện đề tài: “Quản lý Quy hoạch xây dựng, đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế trên nền GIS”.

Các nội dung chính của đề tài gồm: Rà soát, tổng hợp và đánh giá các đồ án quy hoạch đô thị trong phạm vi nghiên cứu của đề tài; chuyển đổi, chuẩn hóa và xây dựng cơ sở dữ liệu GIS quy hoạch; xây dựng phần mềm khai thác và cung cấp thông tin quy hoạch đô thị cho cộng đồng theo công nghệ WebGIS; xây dựng khung hỗ trợ vận hành và khai thác hệ thống quản lý quy hoạch đô thị; đào tạo và chuyển giao công nghệ.

Đề tài thể hiện tính mới ở phương thức xây dựng đặc tả cơ sở dữ liệu GIS hồ sơ bản vẽ quy hoạch bao gồm các chuyên đề như: quy hoạch sử dụng đất, giao thông, cấp nước, cấp điện, thoát nước…Xây dựng phần mềm quản lý và khai thác các đồ án quy hoạch đô thị.

Tính sáng tạo của đề tài thể hiện ở việc góp phần xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin địa lý về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị,  đồng bộ hóa cơ sở dữ liệu GIS quy hoạch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế dùng chung cho các ban ngành và địa phương, là cơ sở để cơ quan quản lý theo dõi, lập kế hoạch thực hiện các dự án, đề án phát triển đô thị.

Kết quả của đề tài là cơ sở giúp cho các địa phương lập, đánh giá, quản lý các đồ án quy hoạch một cách hiệu quả. Việc ứng dụng và khai thác các thông tin quy hoạch trên môi trường mạng sẽ cung cấp nhiều thông tin khách quan và thuận lợi hơn cho người dân, đặc biệt là các nhà đầu tư trong và ngoài nước, phục vụ cho việc kêu gọi, xúc tiến đầu tư. Kết quả của đề tài còn giúp tiết kiệm ngân sách khi đánh giá, điều chỉnh đồ án quy hoạch, giúp khai thác thông tin một cách đồng bộ và kịp thời, ra quyết định lựa chọn vị trí đầu tư các dự án hiệu quả hơn. Đây cũng là cơ sở để tiến hành xây dựng, quane lý đô thị thông minh.

Đề tài là nguồn cung cấp dữ liệu cho công tác nghiên cứu của các ngành, đặc biệt là công tác phát triển đô thị, hạn chế sự chồng chéo trong công tác thẩm định và phê duyệt quy hoạch. Xây dựng được đặc tả cơ sở dữ liệu GIS về hồ sơ bản vẽ quy hoạch góp phần hoàn chỉnh quy định về chuẩn mô hình cấu trúc, nội dung dữ liệu địa lý chuyên ngành xây dựng; nâng cao năng lực quản lý đô thị. Đề tài tạo điều kiện để mở rộng giám sát cộng đồng khi triển khai thực hiện quy hoạch. Đây là nội dung quan trọng khi triển khai các quy hoạc được phê duyệt một cách có hiệu quả và kịp thời điều chỉnh khi có vướng mắc, đảm bảo sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Công trình nghiên cứu này đã được áp dụng tại các sở, ban, ngành, đơn vị quản lý quy hoạch, xây dựng trong tỉnh Thừa Thiên Huế như: Sở Xây dựng, sở Thông tin Truyền thông, ban Quản lý khu vực phát triển đô thị…Đề tài này có khả năng áp dụng tại các địa phương khác trong toàn quốc.

Trần Giải

Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: