Quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

  • Bùi Thắng
  • 07-05-2020
  • 360 lượt đọc
Liên hiệp Hội Thừa Thiên Huế

Đại hội Chi bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (Liên hiệp hội) lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 được tiến hành vào ngày 06 tháng 5 năm 2020, tại địa chỉ số 06, Phan Bội Châu, thành phố Huế. Tham dự đại hội có đồng chí Hoàng Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cùng các đồng chí đại diện cho các Ban và Văn phòng của Đảng ủy Khối và toàn thể đảng viên của Chi bộ. Đại hội đã ra Nghị quyết như sau:

1. Về đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020

      – Đại hội cơ bản thống nhất nội dung Báo cáo chính trị của Chi bộ khóa II tại Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

      – Đại hội khẳng định: Chi bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã có bước phát triển quan trọng trên các mặt. Chi bộ là hạt nhân đoàn kết, phối hợp lãnh đạo thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, các nhiệm vụ chính trị của Liên hiệp hội, góp phần làm cho Liên hiệp hội đã và đang từng bước củng cố, phát triển tổ chức, hoạt động có hiệu quả, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà, nâng cao vị thế của Liên hiệp hội trong xã hội; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đề cao ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt đảng; làm tốt công tác xây dựng Đảng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020, xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

2. Về phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025

      Đại hội cơ bản thống nhất, phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đã được trình bày trong Báo cáo chính trị, đại hội nhấn mạnh những nội dung quan trọng sau đây:

      2.1. Về chỉ tiêu về xây dựng Đảng

  1.  Phấn đấu Chi bộ đạt danh hiệu Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;
  2. 100% đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia họp tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của đảng;
  3. Kết nạp 02 đảng viên trở lên; 02 đảng viên học lớp Trung cấp Lý luận chính trị;
  4. Phấn đấu trong nhiệm kỳ 100% đảng viên được kiểm tra, giám sát ít nhất một lần;
  5. Phấn đấu xây dựng tổ chức công đoàn cơ quan đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc.

      2.2. Về chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

      Chi bộ phần đấu lãnh đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành 100% chương trình nội dung nhiệm vụ chính trị của cơ quan đề ra hàng năm.

      2.3. Về nhiệm vụ và giải pháp

      a. Lãnh đạo cơ quan Liên hiệp hội thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

      – Tăng cường các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, xem đây là nhiệm vụ quan trọng đặc biệt của Liên hiệp hội.

      – Làm tốt công tác tham mưu, thúc đẩy phong trào nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học và công nghệ vào phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ môi trường, tham gia tích cực chương trình xây dựng nông thôn mới.

      – Phối hợp đẩy mạnh các hoạt động sáng tạo và tôn vinh trí thức, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các hoạt động sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất và đời sống.

      – Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ phục vụ đời sống của nhân dân. Nâng cao chất lượng trang thông tin điện tử tổng hợp Husta.org và bản tin Khoa học và Kỹ thuật. Phối hợp với các cơ quan báo chi địa phương để thực hiện các chuyên mục, chuyên đề, giới thiệu phổ biến kiến thức khoa học công nghệ, các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ hiệu quả phục vụ đời sống, sản xuất và nâng cao trình độ dân trí, giảm nghèo.

      – Tăng cường và mở rộng đối ngoại, hợp tác quốc tế, tích cực chủ động mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế thông qua việc xây dựng và triển khai các đề tài, dự án, hội thảo khoa học, công nghệ nhằm tranh thủ các nguồn lực phục vụ cho sự nghiệp phát triển quê hương.

      b. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng – an ninh

      Lãnh đạo quán triệt và triển khai thực hiện tốt công tác quốc phòng – an ninh, nâng cao tinh thần cảnh giác cho cán bộ, đảng viên, nhận thức rõ âm mưu diễn biến hòa bình, bảo vệ chính trị nội bộ, an toàn, an ninh trong đơn vị.

      Đẩy mạnh công tác phổ biến, quán triệt các văn bản liên quan công tác phòng, chống tham nhũng đến toàn thể cán bộ công chức, người lao động bằng nhiều hình thức để góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc đấu tranh và phòng ngừa tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác.

      c. Công tác xây dựng Đảng

      – Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Tổ chức quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng và làm công tác tư tưởng kịp thời cho cán bộ, đảng viên và hội viên nhằm củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp đổi mới đất nước.

      – Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và NQTW4 (khóa XII), gắn nội dung học tập với việc rèn luyện phẩm chất đạo đức của từng cán bộ, đảng viên, trở thành nề nếp thường xuyên trong sinh hoạt Chi bộ, cơ quan Liên hiệp hội.

      – Công tác tổ chức xây dựng Đảng: Tập trung xây dựng Chi bộ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo một cách toàn diện đối với cơ quan Liên hiệp hội, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực, trình độ chuyên môn giỏi để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác phát triển, quản lý đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát;  phối hợp với Đảng đoàn Liên hiệp hội làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ cơ quan Liên hiệp hội.

      – Tập trung lãnh đạo củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể, gắn hoạt động của đoàn thể với hoạt động của Chi bộ và nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng các đoàn thể thực sự vững mạnh toàn diện.

      Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ nói trên, đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt lên khó khăn, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM