TIN NHANH
 

.* Chịu trách nhiệm chính:

       NGUYỄN VĂN QUẾ

* Giấy phép số: 229/GP-BC

* Cấp ngày: 12/12/2005 

Tổng số truy cập:
1121471
Số người đang truy cập:
188


Số 8 – Quý IV – 2005

Sự kiện

Cách mạng Tháng mười Nga – nguồn cổ vũ lớn lao đối với Cách mạng Việt Nam

 

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười là thắng lợi của chủ nghĩa Mác-Lê-nin, của những ước mơ cao đẹp của loài người.

Cách mạng Tháng Mười có ảnh hưởng hết sức to lớn và mang tính quyết định đến sự chuyển biến tư tưởng và lập trường chính trị của Nguyễn Ái Quốc (tức Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này). Người đã sớm khẳng định con đường giải phóng cho tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới, trong đó có Việt Nam chúng ta – con đường của Cách mạng Tháng Mười, và đã có sự lựa chọn dứt khoát đi theo Lê-nin, tin theo Quốc tế III rồi trở thành một trong những người sáng lập ra Đảng Cộng sản Pháp, người cộng sản Việt Nam đầu tiên (1920).

Người Việt Nam đầu tiên hiểu sâu sắc ý nghĩa lịch sử toàn thế giới của Cách mạng Tháng Mười và đem điều đó nói với nhân dân ta là Nguyễn Ái Quốc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu, hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế” (Hồ Chí Minh – toàn tập – NXB Sự Thật – Hà Nội – 1989 – tập 10 – trang 593).

Cách mạng Tháng Mười có vai trò và ảnh hưởng to lớn đối với cách mạng thế giới và tác động mạnh mẽ đến cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Việt Nam yêu nước đầu tiên tiếp thụ ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười, viết: “Cách mạng Tháng Mười, chủ nghĩa Mác-Lê-nin” đối với chúng ta, những người cách mạng và nhân dân Việt Nam, không những là cái “cẩm nang” thần kỳ, không những là cái kim chỉ nam, mà còn là mặt trời soi sáng đường ta đi tới thắng lợi cuối cùng” (Sđđ – t8 – tr 701-702).

Tin theo Lê-nin, tin theo Cách mạng Tháng Mười, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Muốn cứu nước giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản. (Sđđ – t8 – tr 272).

Con đường cứu nước, giải phóng dân tộc mà Hồ Chí Minh chịu ảnh hưởng là con đường Cách mạng Tháng Mười. Người đánh giá cao Cách mạng Tháng Mười: “Trong thế giới bây giờ chỉ có cách mạng Nga là đã thành công, và thành công đến nơi, nghĩa là dân chúng được hưởng cái hạnh phúc, tự do, bình đẳng thật…Cách mạng Nga đã đuổi được vua, tư bản, địa chủ rồi, lại ra sức cho công, nông các nước và dân tộc bị áp bức các thuộc địa làm cách mệnh để đạp đổ tất cả đế quốc chủ nghĩa và tư bản trong thế giới” (Sđđ – t2 – tr 206-207).

Từ chủ nghĩa yêu nước, Hồ Chí Minh đến với Cách mạng Tháng Tám, đến với chủ nghĩa Mác-Lê-nin. Ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười, ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lê-nin đã soi rọi con đường cách mạng Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Tiếng sấm cách mạng ấy thúc đẩy những người Việt Nam yêu nước hướng về phía Liên Xô, hấp thụ lý luận vĩ đại của chủ nghĩa Mác-Lê-nin” (Sđđ – t8 – tr 272). Có thể nói, không có Cách mạng Tháng Mười thì cách mạng Việt Nam vẫn trong tình trạng khủng hoảng, vẫn còn trong “tình hình đen tối không có đường ra”.

Trong tác phẩm “Đường kách mệnh” xuất bản năm 1927, Người giới thiệu sâu sắc các cuộc cách mạng trên thế giới, đặc biệt nhấn mạnh rằng: “Chỉ có đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười – con đường duy nhất đúng đắn – cách mạng Việt Nam với giành được độc lập, tự do thực sự”.

Người đã có lần tâm sự với một đồng chí cộng sản Ý: “Nhân dân Việt Nam chúng tôi đã đau khổ nhiều và chúng tôi còn phải đau khổ nữa…Nhưng chúng tôi tiếp tục đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười đã vạch ra. Chúng tôi sẽ vận dụng vào thực tiễn đất nước chúng tôi những kinh nghiệm thu được ấy.”.

Cách mạng Tháng Tám là cuộc cách mạng dân tộc dân chủ đầu tiên thắng lợi ở một nước thuộc địa, là cuộc cách mạng vô sản thứ hai, sau thắng lợi Cách mạng Tháng Mười. Nói về ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười đối với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã chứng tỏ sự đúng đắn của học thuyết Mác-Lê-nin về vấn đề dân tộc thuộc địa, đã chứng tỏ sự đúng đắn của con đường Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại đã vạch ra.” (Hồ Chí Minh – toàn tập – NXB Sự Thật – Hà Nội – 1987 – t7 – tr 888).

Được sự cổ vũ và giúp đỡ của Liên Xô, quê hương Cách mạng Tháng Mười…Việt Nam đã đánh thắng hai đế quốc to Pháp và Mỹ. Thắng lợi của Việt Nam mùa Xuân năm 1975 đã kết thúc vẻ vang quá trình 30 năm đấu tranh giải phóng dân tộc. Với thắng lợi đó, cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Đi theo con đường do Lê-nin vĩ đại vạch ra, con đường của Cách mạng Tháng Mười, nhân dân Việt Nam đã giành được thắng lợi to lớn. Chính vì vậy mà mối tình gắn bó và lòng biết ơn của nhân dân Việt Nam đối với Cách mạng Tháng Mười, đối với Lê-nin vĩ đại…là vô cùng sâu sắc” (Sđđ – t10 – tr 605-606).

Ngày nay, các thế lực thù địch đang ra sức tuyên truyền phủ nhận Cách mạng Tháng Mười, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lê-nin, phủ nhận chủ nghĩa xã hội hiện thực. Chúng ta không phủ nhận một số khuyết điểm nghiêm trọng của chủ nghĩa xã hội hiện thực, song nếu không có chủ nghĩa cơ hội, không có sự phản bội từ bên trong cấu kết với các thế lực thù địch thì nhất định không thể dẫn tới sự sụp đổ của Liên Xô và các nước Đông Âu.

Cách mạng Tháng Mười và tiến trình lịch sử của CNXH những thập kỷ qua cùng những kinh nghiệm thành công và chưa thành công của bản thân mình đang soi sáng sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

Tổng kết chặng đường 10 năm đổi mới qua, Đảng ta đã rút ra một số bài học chủ yếu, trước hết là, giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong quá trình đổi mới; nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kiên trì chủ nghĩa Mác-Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh” (Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VIII, NXB Chính trị quốc gia Hà Nội – 1996 – tr70).

Chính Luận

 Các bài viết khác:
 

Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Những dấu son lịch sử

Chọn số:

Chọn chuyên mục: