Tin mới
  • 07-09-2020
  • Lê Thị Lan
Dịch vụ chuyển giao công nghệ

Trong thời đại ngày nay, khoa học công nghệ đang thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế – xã hội. Các quốc gia phát triển tìm cách thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động đổi mới, sáng tạo công nghệ nhằm duy trì vị thế của mình trong nền kinh tế toàn cầu. Trong khi đó, các quốc gia đang phát triển tìm cách tiếp cận những công nghệ hiện đại nhanh nhất nhằm nâng cao sức cạnh tranh của…

Sở hữu trí tuệ
  • 13-10-2017
  • Hồ Thành
Bất cứ khi nào một sản phẩm mới vào thị trường và thu hút khách hàng thành công, không sớm thì muộn sẽ bị đối…