Tập hợp, đoàn kết và phát huy đội ngũ trí thức là nhiệm vụ quan trọng của các Liên hiệp Hội (23/04/2014)

Tập hợp, đoàn kết và phát huy đội ngũ trí thức là vấn đề quan trọng mà các Liên hiệp hội cần phải phấn đấu làm thật tốt, cần đa dạng hóa về tổ chức và phong phú về hoạt động đáp ứng được đòi hỏi của Đảng và Nhà nước, để khẳng định vai trò chính trị – xã hội của Liên hiệp hội. Đó là một trong những ý kiến tại Hội nghị giao ban và hội thảo nghiệp vụ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Sơn La tổ chức vào ngày 18/4/2014.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã có một số kiến nghị như đề nghị Ban Bí thư Trung ương xem xét, chỉ đạo một số Ban Đảng Trung ương tổ chức đoàn kiểm tra đối với các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương về việc quán triệt, thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị các kết luận của Trung ương của Ban Bí thư,của Bộ Chính trị về công tác xây dựng, phát triển, sử dụng phát huy đội ngũ trí thức Khoa học và Công nghệ phục vụ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước như Nghị quyết số 27-NQ/TW, Chỉ thị số 42-CT/TW của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW một số bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương còn chậm, chưa nghiêm, chưa đạt yêu cầu đề ra, chính vì vậy cần phải kiểm tra giải quyết kịp thời theo quy định của Đảng.

Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều Nghị định, Nghị quyết, liên quan đến công tác điều hành quản lý nhà nước đối với hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam và các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Song việc cụ thể hóa thực hiện của một số bộ, ban ngành liên quan của các tỉnh thành là rất chậm. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ cần có thanh tra, uốn nắn, xử lý khắc phục vi phạm có biện pháp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các vấn đề liên quan đến phát triển xây dựng phát huy đội ngũ trí thức phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước. Trong đó việc sửa đổi một số nội dung của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 “quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội” cụ thể điều 13 về “Thẩm quyền cho phép thành lập, chia, tách, sáng lập, hợp nhất, giải thể, đổi tên và phê duyệt điều lệ hội đối với Liên hiệp Hội Việt Nam phải là Thủ tướng Chính phủ”.

 

GS-TS Vũ Hoan – Chủ tịch Liên hiệp Hội Hà Nội

Theo ý kiến của GS-TS Vũ Hoan, các Liên hiệp hội cần đánh giá đúng hoạt động sáng tạo, tôn trọng những nhà trí thức chân chính, không nên nhầm lẫn bằng cấp với tư duy và hoạt động sáng tạo, khả năng nhận thức và sự hiểu biết rộng là những phẩm chất của sự sáng tạo. Cần khuyến khích trí tưởng tượng và sự dũng cảm trong xây dựng giả thiết khoa học, khuyến khích phát huy những cảm nhận trực quan. Xây dựng những tổ chức khoa học và công nghệ có đủ các điều kiện, đảm bảo những điều kiện tốt nhất cho nghiên cứu khoa học và chuyển gia công nghệ, tạo đủ các điều kiện để đánh giá đúng những kết quả nghiên cứu; biết cách lựa chọn những người tài giỏi thực sự cho hoạt động khoa học và công nghệ.

 

Ông Nguyễn Văn Thi – Chủ tịch Liên hiệp Hội Bắc Giang

Ông Nguyễn Văn Thi – Chủ tịch Liên hiệp hội Bắc Giang cho biết, hiện nay tập hợp trí thức tham gia hoạt động tư vấn phản biện là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các Liên hiệp hội. Để thực hiện phản biện bất cứ một chương trình, đề án, quy hoạch nào thì việc lựa chọn các chuyên gia có uy tín, đúng chuyên ngành và lĩnh vực là việc không đơn giản. Nhiều lĩnh vực phản biện cần phải mời đến chuyên gia, chính vì vậy mong rằng các bộ ban ngành nên tạo điều kiện thuận lợi để các Liên hiệp hội phát huy khả năng của mình.

Ngoài ra, tại hội nghị, các đại biểu cũng đưa ra nhiệm vụ hoạt động trong năm 2014 như duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động đã thực hiện, tiếp tục mở rộng những hoạt động khác theo chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp hội. Tăng cường hơn nữa hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đúng chức năng nhiệm vụ nhằm nâng cao vai trò, vị trí của Liên hiệp hội. Tiếp tục nâng cao chất lượng hội thi, cuộc thi, giải thưởng khoa học công nghệ. Duy trì và nâng cao chất lượng các ấn phẩm Liên hiệp hội xuất bản, phẩn đấu năm 2014 tất cả các Liên hiệp hội đều xuất bản được bản tin và phần lớn có trang web. Chú trọng hoạt động tôn vinh trí thức tiêu biểu, điển hình lao động sáng tạo khoa học công nghệ.

 

Liên hiệp Hội Yên Bái nhận cờ luân phiên

Cũng tại Hội nghị, Liên hiệp hội Yên Bái nhận cờ đăng cai Hội nghị giao ban Liên hiệp hội các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2015.

Theo vusta.vn
Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: