Thể lệ Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII – năm 2014

Thực hiện Kế hoạch số: 65/KH-UBND ngày 02/6/2014 của UBND tỉnh về việc tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII – năm 2014. Nhằm khuyến khích việc nghiên cứu, áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đời sống; qua đó tôn vinh, ghi nhận công lao của các tổ chức và cá nhân có đóng góp nổi bật cho khoa học công nghệ, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của quê hương, đất nước. Ngoài ra, Giải thưởng còn nhằm tuyển chọn các công trình khoa học công nghệ tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2014.

Ngày 18/6/2014, Ban Tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ  tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII năm 2014 đã họp, quyết định ban hành Thể lệ Giải thưởng lần thứ VII – năm 2014, cụ thể như sau:

Người cập nhật: Nguyễn Doãn Quan

Các bài viết khác: