Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VI – năm 2013

Hội thi sáng tạo kỹ thuật là hội thi dành cho các tác giả, nhóm tác giả có những giải pháp kỹ thuật mới, những sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị khoa học – kinh tế – xã hội nổi bật, được thực hiện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

THỂ LỆ

Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

Lần thứ VI – năm 2013

——-

 

Căn cứ Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ XII – năm 2013 của Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc;

Căn cứ Quyết định số: 707/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VI – năm 2013;

Căn cứ Quyết định số: 708/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VI – năm 2013.

 Ban tổ chức ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VI – năm 2013, gồm những điều khoản sau:

Hội thi sáng tạo kỹ thuật là hội thi dành cho các tác giả, nhóm tác giả có những giải pháp kỹ thuật mới, những sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị khoa học kinh tế – xã hội nổi bật, được thực hiện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa

1. Hội thi được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

2. Tôn vinh và ghi nhận công lao của các cán bộ khoa học công nghệ, các tầng lớp công nhân, nông dân, các nhà sáng tạo có các giải pháp kỹ thuật hữu ích, các sáng kiến hay đã được áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và đem lại hiệu quả kinh tế – xã hội cao;

3. Tuyển chọn các giải pháp kỹ thuật tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ XII – năm 2013.

Điều 2. Lĩnh vực thi

Tất cả các giải pháp kỹ thuật (dụng cụ, máy móc, trang thiết bị, sản phẩm, vật liệu, qui trình công nghệ, biện pháp kỹ thuật…) phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội, an ninh và quốc phòng đều có quyền tham dự Hội thi. Các giải pháp dự thi được đăng ký theo các nhóm lĩnh vực sau:

1. Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông;

2. Cơ khí tự động hóa, xây dựng và giao thông vận tải;

3. Vật liệu, hóa chất, năng lượng;

4. Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường;

5. Y dược;

6. Giáo dục, đào tạo và các lĩnh vực khác.

Điều 3. Đối tượng dự thi

1. Mọi cá nhân người Việt Nam trong và ngoài nước, người nước ngoài đang làm việc và sinh sống tại Việt Nam, không phân biệt lứa tuổi, thành phần dân tộc, nghề nghiệp có các giải pháp kỹ thuật được tạo ra và áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đều có quyền tham dự Hội thi.

2. Mọi tổ chức đã đầu tư nguồn lực để tạo ra giải pháp kỹ thuật đều có quyền đứng tên tham dự Hội thi. Người trực tiếp tham gia sáng tạo ra giải pháp kỹ thuật được tổ chức cử đứng tên dự thi sẽ là tác giả giải pháp dự thi.

Mỗi cá nhân, tổ chức có thể tham gia dự thi nhiều giải pháp. Thành viên của Ban tổ chức không được tham gia Hội thi.

Điều 4. Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp dự thi

1. Tính mới và sáng tạo: Có tính mới so với trình độ kỹ thuật ở Việt Nam, không trùng với các giải pháp kỹ thuật đã được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin nào có ở Việt Nam hoặc đã được áp dụng tại Việt Nam và chưa được trao giải thưởng Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc trước thời điểm nộp hồ sơ dự thi.

2. Khả năng ứng dụng: Có khả năng ứng dụng, sử dụng rộng rãi trong điều kiện của tỉnh Thừa Thiên Huế, đã được áp dụng hoặc đã được thử nghiệm, sản xuất thử và được chứng minh khả năng áp dụng có hiệu quả.

3. Hiệu quả kinh tế – xã hội: Giải pháp mang lại lợi ích kinh tế xã hội cao hơn so với giải pháp tương tự đã biết ở Việt Nam, không gây ảnh hưởng xấu tới môi trường, điều kiện sống, làm việc của con người và an toàn xã hội.

Điều 4. Đánh giá giải pháp dự thi

1. Giải pháp dự thi được đánh giá, cho điểm theo thang điểm do Ban Tổ chức và Hội đồng chấm thi quy định.

2. Việc đánh giá được thực hiện theo hai vòng:

a. Vòng một do Hội đồng chấm thi chuyên ngành thực hiện. Hội đồng chấm thi chuyên ngành do Ban tổ chức ra quyết định thành lập.

b. Vòng hai do Hội đồng chung khảo thực hiện, có sự tham gia của các thành viên trong Ban tổ chức, chủ tịch và thư ký các Hội đồng chấm thi chuyên ngành. Kết quả đánh giá của Hội đồng chung khảo được trình UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt.

Điều 5. Hồ sơ dự thi (Hồ sơ được trình bày trên khổ giấy A4, phông chữ Times New Roman, bảng mã Unicode)

Hồ sơ dự thi được coi là hợp lệ nếu nội dung giải pháp dự thi thuộc các lĩnh vực được nêu tại điều 2 của thể lệ này. Hồ sơ bao gồm:

– Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu): nộp 01 bộ;

– Bản mô tả tóm tắt giải pháp dự thi: nộp 04 bộ:

– Toàn văn giải pháp dự thi       : nộp 04 bộ;

– Mô hình, sản phẩm (nếu có): nộp 01 bộ;

– Đĩa CD chứa toàn bộ dữ liệu về hồ sơ dự thi: nộp 01 đĩa.

* Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu): Phải ghi rõ tên, địa chỉ, các thông tin liên quan của tổ chức, cá nhân tham gia dự thi và phải có dấu xác nhận của cơ quan hoặc địa phương nơi tác giả công tác, cư trú.

* Bản mô tả tóm tắt giải pháp dự thi:

– Tên giải pháp dự thi, lĩnh vực dự thi (ghi như tên đăng ký trong phiếu đăng ký hồ sơ dự thi)

– Mô tả giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có), mô tả ngắn gọn về: Tính mới và sáng tạo; Khả năng áp dụng; Hiệu quả kinh tế – xã hội mà giải pháp đã đem lại và nêu rõ những nhược điểm cần khắc phục của giải pháp đó.

* Bản toàn văn giải pháp dự thi: Cần nêu cụ thể quá trình từ khi bắt đầu thực hiện đến khi hoàn thành giải pháp với các nội dung sau:

– Tên giải pháp dự thi.

– Mô tả các giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có) trước ngày tạo ra giải pháp dự thi, đặc biệt cần nêu rõ những nhược điểm cần khắc phục của các giải pháp đó.

– Mô tả giải pháp dự thi, thuyết minh tính mới của giải pháp dự thi, mô tả ngắn gọn nhưng đầy đủ rõ ràng toàn bộ nội dung của giải pháp dự thi. Đặc biệt, cần nêu rõ đã khắc phục những nhược điểm nào, sáng kiến cải tiến những chỉ tiêu nào của giải pháp kỹ thuật đã biết (nếu có) hoặc những sáng tạo hoàn toàn mới.

– Khả năng áp dụng: Giải pháp dự thi đã được áp dụng hoặc đã được thử nghiệm, sản xuất thử và chứng minh khả năng áp dụng có hiệu quả;

– Hiệu quả kinh tế – xã hội của giải pháp dự thi được đánh giá bằng cách so sánh với những giải pháp tương tự đã biết. Cần nêu rõ những chỉ tiêu kinh tế mà giải pháp dự thi mang lại cao hơn giải pháp đã biết hoặc nêu rõ những khiếm khuyết đã được khắc phục của những giải pháp đã biết mà không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, trật tự an ninh xã hội.

Bản toàn văn giải pháp dự thi có thể kèm theo bản vẽ, sơ đồ, hình ảnh, các tính toán minh họa, sơ đồ công nghệ, xác nhận, nhận xét, đánh giá của các đơn vị áp dụng giải pháp về hiệu quả đạt được do việc áp dụng giải pháp mang lại.

Hồ sơ dự thi được đánh máy, trình bày rõ ràng, không tẩy xóa. Mỗi giải pháp dự thi làm riêng một bộ hồ sơ.

Mẫu hồ sơ dự thi và mọi thông tin về Hội thi được đăng trên website: www.husta.org.

Điều 7. Nộp, nhận hồ dự thi

1. Hồ sơ dự thi gửi về Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế theo địa chỉ: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế – Số 06 Phan Bội Châu, thành phố Huế – Điện thoại: 3897871/3845091.

Hồ sơ được đựng trong một phong bì kín, có thể gửi trực tiếp hoặc bằng hình thức thư bảo đảm qua đường bưu điện, ngoài bì ghi: HỒ SƠ DỰ THI HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LẦN THỨ VI – NĂM 2013.

2. Thời hạn nhận, xét duyệt giải pháp và trao giải thưởng Hội thi:

– Thời hạn nhận hồ sơ dự thi bắt đầu từ khi công bố Thể lệ Hội thi đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2013.

– Chấm các giải pháp dự thi từ ngày 20/8 đến 20/9/2013;

– Gửỉ hồ sơ tham dự Hội thi toàn quốc từ ngày 21 đến 30/9/2013;

– Công bố các giải pháp đạt giải Hội thi cấp tỉnh vào tháng 10/2013;

– Lễ tổng kết và trao giải Hội thi vào tháng 12/2013.

3. Hồ sơ dự thi sẽ được tiếp nhận, xem xét, lưu trữ như tài liệu mật cho tới ngày công bố kết quả Hội thi.

4. Hồ sơ dự thi sẽ không được trả lại. Riêng sản phẩm hoặc mô hình được trả lại sau khi Hội thi kết thúc nếu người dự thi yêu cầu.

Điều 8. Giải thưởng

– Giải Nhất              :         7.000.000 đồng

– Giải Nhì                :         5.000.000 đồng

– Giải Ba                 :         3.000.000 đồng

– Giải Khuyến khích         :         2.000.000 đồng.

Các tác giả đoạt giải được đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng “Bằng Lao động Sáng tạo”, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng “Huy hiệu Tuổi trẻ Sáng tạo” (Tác giả có đóng góp từ 20% công lao động sáng tạo của mình trở lên mới được đề nghị xét tặng bằng khen).

Ban Tổ chức Hội thi cũng tặng Giấy khen cho các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, phổ biến và tổ chức Hội thi.

Điều 9. Ban Tổ chức, Ban Thư ký, Hội đồng chấm thi

1. Ban Tổ chức: Ban Tổ chức do UBND tỉnh ra quyết định thành lập, gồm các thành viên là đại diện lãnh đạo các cơ quan: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Đại học Huế, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế và một số cơ quan, ban, ngành, đoàn thể khác.

2. Ban Thư ký: Ban Thư ký do Trưởng ban Tổ chức Hội thi ra quyết định thành lập, giúp Ban Tổ chức triển khai Hội thi trên địa bàn toàn tỉnh.

3. Hội đồng Chấm thi chuyên ngành: Hội đồng Chấm thi chuyên ngành do Ban tổ chức Hội thi ra quyết định thành lập, bao gồm các chuyên gia, chuyên viên chuyên ngành liên quan đến các lĩnh vực của Hội thi trên cơ sở đề xuất của Ban Thư ký để giúp Ban Tổ chức trong việc xem xét, đánh giá các giải pháp dự thi.

Điều 10. Tài chính

Kinh phí dành cho Hội thi gồm các nguồn:

a. Nguồn ngân sách tỉnh phân bổ trực tiếp cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trên cơ sở quyết định số: 165/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.

b. Quỹ hỗ trợ sáng tạo khoa học và kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 11. Bảo hộ sở hữu công nghiệp

Việc tham gia Hội thi không thay thế cho việc đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp.

Các giải pháp đủ điều kiện bảo hộ sở hữu công nghiệp sẽ được hướng dẫn đăng ký bảo hộ tại phòng Sở hữu Trí tuệ Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều 12. Tổ chức thực hiện

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật chủ trì phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan triển khai Hội thi. Các cơ quan đứng tên tổ chức và phối hợp tổ chức Hội thi có trách nhiệm lập kế hoạch cụ thể, có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Bản Thể lệ này đã được Ban Tổ chức Hội thi xem xét, thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra quyết định ban hành. Trong quá trình thực hiện, nếu có điểm nào chưa hợp lý, Ban Thư ký tổng hợp trình Ban Tổ chức xem xét, sửa đổi cho phù hợp.

       

                                                                                                     BAN TỔ CHỨC HỘI THI

                                                                                 

Người cập nhật: Husta.org

Các bài viết khác: