Thông báo số 1262/SNV-NGO ngày 18/11/2015 của Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông báo số 1262/SNV-NGO ngày 18/11/2015 của Sở Ngoại vụ tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo, hướng dẫn về việc hợp tác triển khai các hoạt động từ thiện có yếu tố nước ngoài.

Toàn văn thông báo.

Người cập nhật: Đinh Văn Chung

Các bài viết khác: