Thông báo số 145-TB/TW

               BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯÆ NG                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                                                   ***                                                                           

                                         Số 145-TB/TW                                           Hà Nội, ngày 09  tháng 7  năm 2004

 

                                                                      

                                                         THÔNG BÁO

                                                                KẾT LUẬN CỦA BAN BÍ THƯ

Về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW đối với Liên hiệp

các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến năm 2010

—–

Tại phiên họp ngày 16-3-2004, sau khi nghe Đảng đoàn Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam báo cáo và ý kiến của các cơ quan liên quan, Ban Bí thư kết luận như sau:

Ngày 11 tháng 11 năm 1998, Bộ Chính trị (khoá VIII) đã ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW về đẩy mạnh hoạt động của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội).

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, Liên hiệp Hội đã có bước phát triển mới về tổ chức; các hoạt động chính trị – xã hội, tư vấn, phản biện và giám định xã hội ngày càng rõ nét; các công tác phổ biến kiến thức khoa học và kỹ thuật góp phần đẩy mạnh công tác xã hội hoá khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, cđnhiều kết quả. Vai trò, vị trí và uy tín của Liên hiệp Hội trong xã hội ngày càng được nâng cao.

Tuy nhiên, hoạt động của Liên hiệp Hội vừa qua còn một số hạn chế là chưa tập hợp được đông đảo trí thức khoa học và công nghệ, chưa thu hút được nhiều sự tham gia của trí thức trẻ, trí thức trong các doanh nghiệp và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài đối với các hoạt động của Liên hiệp Hội. Liên hiệp Hội chưa làm tốt vai trò nòng cốt trong việc tổ chức các phong trào quần chúng tiến quân vào khoa học – kỹ thuật. Hoạt động của các Liên hiệp Hội địa phương còn nhiều lúng túng, cơ chế, chính sách và cơ sở vật chất kỹ thuật đảm bảo cho sự hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu.

Nguyên nhân của những khuyết điểm trên là do nhiều cấp uỷ đảng chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, chưa quan tâm chỉ đạo hoạt động của Liên hiệp Hội các cấp. Nhà nước cũng còn thiếu các cơ chế phù hợp để tạo điều kiện cho Liên hiệp Hội tập hợp trí thức thuộc mọi thành phần kinh tế và xã hội, trong đó có trí thức Việt kiều. Hoạt động của Liên hiệp Hội còn thiếu năng động, chưa thực sự đổi mới, chủ động và còn lúng túng về phương thức tập hợp, tổ chức, vận động giới trí thức, khoa học và công nghệ. Một số Liên hiệp Hội địa phương còn nặng tư tưởng chờ đợi sự bao cấp của Nhà nước.

Trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vai trờ và vị trí của Liên hiệp Hội ngày càng quan trợng. Vì vậy cần tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 45 CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII) xây dựng Liên hiệp Hội thành một tổ chức chính trị – xã hội vững mạnh của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; từ nay đến năm 2010 tập trung vào những nhiệm vụ lớn sau đây:

1- Tập hợp, đoàn kết rộng rãi đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong nước thuộc mọi thành phần kinh tế, mọi ngành, mọi lĩnh vực và trí thức khoa học và công nghệ người Việt Nam ở nước ngoài. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị – tư tưởng, nâng cao lòng yêu nước và tự hào dân tộc, tinh thần cộng tác và cộng đồng, tính trung thực trong khoa học và đạo đức nghề nghiệp của trí thức; chủ động đề xuất tham mưu cho Đảng và Nhà nước những vấn đề quan trọng về đường lối, chính sách, chủ trương xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trước hết là trên những vấn đề trực tiếp liên quan đến khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, chính sách đối với trí thức.

2- Tổng kết hoạt động, rút ra những bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó xác định đúng những phương hướng nhiệm vụ trọng tâm; đẩy mạnh các hoạt động phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ cho nhân dân, nhất là đối với nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa; thực hiện có kết quả Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII), các nghị quyết và kết luận của Trung ương khoá IX có liên quan đến giáo dục – đào tạo và khoa học – công nghệ, tổ chức phối hợp tốt hơn nữa lực lượng trí thức khoa học và công nghệ để tư vấn, phản biện, giám định xã hội đối với những dự án lớn, có tính liên ngành, liên vùng.

3- Củng cố tổ chức đã có, phát triển vững chắc các hội thành viên mới, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội và các hội thành viên trên cơ sở phát huy tính năng động, sáng tạo, năng lực nội sinh của đội ngũ trí thức tham gia Hội; cùng với các cơ quan có liên quan nghiên cứu sớm xây dựng các hình thức thích hợp thu hút trí thức khoa học và công nghệ người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức nước ngoài đóng góp cho sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ của nước ta.

4- Các cấp uỷ đảng cần quán triệt vai trò, vị trí của Liên hiệp Hội và tăng cường chỉ đạo thường xuyên đối với hoạt động của Liên hiệp Hội.

5- Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo việc quy định rõ những loại dự án phát triển bắt buộc phải có tư vấn, phản biện xã hội hoặc giám sát độc lập của các tổ chức khoa học và công nghệ, trong đó có Liên hiệp Hội; tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện về cán bộ, kinh phí, phương tiện làm việc để Liên hiệp Hội ở Trung ương và địa phương hoạt động đạt hiệu quả; ban hành cơ chế, chính sách cần thiết để tạo thuận lợi cho Liên hiệp Hội phát triển tổ chức và nâng cao chất lượng các hoạt động của Liên hiệp Hội, tham gia có hiệu quả vào các nhiệm vụ đào tạo, phổ biến kiến thức, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, bảo vệ môi trường, xã hội hoá giáo dục và đào tạo, phát triển cộng đồng, xoá đói giảm nghèo, thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội, thực hiện một số dịch vụ công để tạo thêm kinh phí, dần dần tiến tới tự chủ về tài chính.

6- Ban Khoa giáo Trung ương, Đảng đoàn Liên hiệp Hội có trách nhiệm lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam và chỉ đạo các mặt hoạt động của Liên hiệp Hội đúng theo đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Ban Khoa giáo Trung ương giúp Ban Bí thư hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện kết luận này.

 

Nơi nhận:                                                            T/M BAN BÍ THƯ

– Các tỉnh uỷ, thành uỷ,                                                     Phan Diễn

– Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn                                      (Đã ký)

  đảng uỷ trực thuộc Trung ương,

– Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học

  Và Kỹ thuật Việt Nam,

– Ban Khoa giáo Trung ương,

– Các đông chí Uỷ viên

  Ban chấp hành Trung ương,

– Lưu Văn phòng Trung ương.

Người cập nhật:  

Các bài viết khác: