Tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tư vấn, phản biện Giám định xã hội của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

  • Đinh Văn Chung
  • 23-07-2018
  • 859 lượt đọc
Kết quả tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Theo Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động Tư vấn, phản biện và giám định xã hội; Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế (Liên hiệp hội) đã thực hiện được một số nội dung nổi bật.

1. Đặc điểm tình hình tổ chức của Liên hiệp hội

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế là tổ chức chính trị – xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Liên hiệp hội là thành viên của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế; Liên hiệp hội có chức năng tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hiện tại, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế có 47 hội thành viên; 10 Trung tâm, 01 Câu lạc bộ và một nhóm đánh giá tác động môi trường trực thuộc với khoảng 30.000 hội viên. Liên hiệp hội đã tập hợp được các nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) chuyên sâu để nghiên cứu, đóng góp ý kiến đánh giá, tư vấn, phản biện và giám định xã hội về những chủ trương, chính sách, đề án, dự án phát triển kinh tế – xã hội và công trình trọng điểm của tỉnh.

2. Tình hình hoạt động tư vấn, phản biện và Giám định xã hội của Liên hiệp hội

Trong thời gian qua, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội và các hội thành viên có bước tiến tích cực. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức phản biện nhiều đồ án quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh như: Quy hoạch điều chỉnh xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 định hướng đến năm 2050”, “Quy hoạch cát, sỏi xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 định hướng đến năm 2030”, “Quy hoạch chi tiết khu du lịch dịch vụ cao cấp Cồn Hến” và “Quy hoạch phát triển trạm thu phát sóng thông tin di động tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020”. Tham gia hội đồng thẩm định hàng chục đề tài, dự án khoa học, hàng trăm báo cáo đánh giá tác động môi trường và Báo cáo Kết quả thăm dò địa chất, khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Các báo cáo phản biện và thẩm định của Liên hiệp hội đã được các cơ quan chủ quản và chủ đề án, dự án đánh giá cao.

Ngoài ra, hoạt động tư vấn, phản biện chuyên ngành của hội thành viên đã phát huy vai trò, cụ thể như: Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị, Hội Khoa học Lịch sử, Hội Đông y, Hội Luật gia … đã tham gia tư vấn và thẩm định nhiều đề án, dự án như: Quy hoạch, bảo tồn phát huy giá trị tổng thể Văn Thánh, Võ Thánh; dự án tu bổ hệ thống kinh thành Huế; Kế hoạch xây dựng Thừa Thiên Huế xứng tầm là trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc … có chất lượng, được các cấp có thẩm quyền và các cơ quan liên quan đánh giá cao.

3. Đánh giá việc triển khai Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động động tư vấn, phản biện và Giám định xã hội

Hoạt động Tư vấn, phản biện và giám định xã hội (TV, PB & GĐXH) đã được Liên hiệp hội xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp hội. Điều này đã được xác định rõ trong các văn kiện của Đảng và các Chỉ thị, Quyết định của Chính phủ, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng như được quy định trong Điều lệ của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Điều lệ của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế.

Từ khi có Quyết định số14/2014/QĐ-TTg ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa hoc và Kỹ thuật Việt Nam; Liên hiệp hội đã phối hợp với các ngành tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2679/QĐ-UBND ngày 18/11/2015 của UBND tỉnh thừa Thiên Huế thay thế Quyết định số 700/2004/QĐ-UB ngày 16/3/2004 của UBND tỉnh về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế.

Năm 2016, Liên hiệp hội đã được UBND tỉnh giao làm nhiệm vụ tư vấn, phản biện độc lập Dự án Quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hương tỉnh Thừa Thiên Huế và tham gia Hội đồng thẩm định các Đề tài, dự án như: Quy hoạch ngành khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 định hướng đến 2030.

Tuy nhiên, qua thực tiễn thực hiện, để phát huy hiệu quả hoạt động Tư vấn, phản biện và Giám định xã hội của Liên hiệp hội thì xã hội cần có nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của công tác TV, PB & GĐXH, có cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động TV, PB & GĐXH, con người và tổ chức thực hiện. Yếu tố con người và tổ chức thực hiện là nhân tố quan trọng quyết định việc thể hiện năng lực và nâng cao hiệu quả hoạt động TV, PB & GĐXH của Liên hiệp hội. Xác định được điều này, trong thời gian qua, Liên hiệp hội đã thường xuyên thực hiện một số giải pháp, biện pháp để nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động Tư vấn, Phản biện và Giám định xã hội:

Tăng cường công tác tuyên truyền về tầm quan trọng của công tác TV, PB & GĐXH cho đội ngũ trí thức, các ban ngành, đơn vị thẩm quyền địa phương và xã hội; thúc đẩy việc thể chế hóa các cơ sở pháp lý về TV, PB & GĐXH của Đảng, nhà nước để tạo ra cơ chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi và động lực thúc đẩy phát huy hiệu quả việc khai thác tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức tham gia xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội tỉnh nhà;

Nâng cao tính chủ động của Liên hiệp hội và đội ngũ trí thức trong việc đề xuất các nhiệm vụ TV, PB & GĐXH đối với các vấn đề về đường lối, chủ trương, chính sách quan trọng; chương trình, dự án lớn về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo; chính sách xây dựng đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh; Đẩy mạnh công tác tư tưởng và tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức, nâng cao năng lực thực hiện các nhiệm vụ TV, PB & GĐXH; tạo mối liêt kết, phối hợp chặt chẽ giữa Liên hiệp hội với các sở, ban ngành, đơn vị địa phương để đẩy mạnh hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội và đội ngũ trí thức.

Để hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội có hiệu quả, bảo đảm sự tin cậy của xã hội, bên cạnh việc nâng cao nhận thức, tăng cường xây dựng và hoàn thiện về cơ sở pháp lý cho việc tổ chức và thực hiện hoạt động này.., Liên hiệp hội đã tiến hành tổ chức biện soạn và phổ biến các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ TV, PB & GĐXH, cụ thể là đã xây dựng sổ tay tư vấn, phản biện và giám định xã hội, tổ chức thường xuyên các khóa tập huấn nghiệp vụ nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm về công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội và các hội thành viên để ngày càng trở nên chuyên nghiệp, hiệu quả thiết thực hơn; xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên gia khoa học và công nghệ Liên hiệp hội nhằm tập hợp rộng rãi, huy động trí tuệ đội ngũ trí thức xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội và thực hiện nhiệm vụ TV, PB & GĐXH và giới thiệu chuyên gia khi các địa phương và các tổ chức cần.

4. Về khó khăn, hạn chế

Hoạt động Tư vấn, phản biện và giám định xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp hội, tuy nhiên, thời gian qua Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở ban ngành chưa quan tâm nhiều như giao nhiệm vụ hay đặt hàng cho Liên hiệp hội để thực hiện nhiệm vụ này, mặc dù Liên hiệp hội đã đề xuất rất nhiều lần, như các đề tài dự án: Quy hoạch ngành khoa học và công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng của tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 định hướng đến 2030 đã được thực hiện nhưng không có tư vấn phản biện độc lập.

Nhìn chung, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của đội ngũ trí thức Khoa học và Công nghệ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian qua chưa nhiều và còn nhiều khó khăn, tuy nhiên, đã từng bước nâng vai trò, vị trí của mình là do có cơ sở pháp lý về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội và sự cố gắng nổ lực của đội ngũ trí thức Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh về nhiệm vụ hoạt động Tư vấn, Phản biện và Giám định xã hội nhằm xây dựng tổ chức Liên hiệp hội ngày càng hoàn thiện và vững mạnh hơn để góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trên đây là tình hình triển khai thực hiện Quyết định số14/2014/QĐ-TTg ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa hoc và Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bùi Thắng

Phó Chủ tịch Liên hiệp hộiCÓ THỂ BẠN QUAN TÂM